Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Ијул 2017

Һәр ҝүн "Алов гүлләләринә" бахмаға ҝәлән гоҹа киши

Дәрддән шикајәт етсәләр дә, Һүсејнбала Мирәләмов кими депутатлар тапылыб онлара ајагларыны нәрд тахталарына ҝөрә узатмаларыны мәсләһәт ҝөрәр
Дүнән "28 мај" метросуна ҝетмишдим. Метронун чыхышындан ҝөзәл вәтәнимизә бојлананда адам өзүнү авропада һисс едир. Бадымҹан рәнҝли таксиләр, ҝедиш һаггылары картлашдырылмыш, салону автобусдан даһа чох шадлыг евини хатырладан ејни рәнҝли автобуслар, бир дә әндирабади ҝејинмиш оғланлар (нәинки гызлар) адама авропаны хатырладыр. Адамын үрәјиндән кечир ки, һајгырыб десин: вәтәнимин сејринә чағырырам елләри, Парис ҝөрмәк истәјән Азәрбајҹана ҝәлсин.
Бунлардан әлавә һәмин һәндәвәрдә шәһәрә ән чох ҝөзәллик верән ики ортајашлы кишинин күчәнин ортасында нәрд атмасы иди. Онлар һәгигәтән дә шәһәрин, пајтахтын, лап елә Республиканын јарашығыдырлар. Биз онларын гәдрини билмирик. Јохса хариҹи туристләр онлары ҝөрән кими "ај момент" дејиб фотограф Әли бәј кими шәкилләрини чәкирләр. Онлар да башларында гәдеш шәпкәси, дамагларында өзләри демишкән папрыз (сигарет) фотографа әла бармагларыны ҝөстәрир, јанындакы шорт ҝејинмиш узун сачлы инҝилис гагашы анламасалар да хәтирләринә дәјмирләр. Белә милләтә һеч бир дәрд бата билмәз. Дәрддән шикајәт етсәләр дә, Һүсејнбала Мирәләмов кими депутатлар тапылыб онлара ајагларыны нәрд тахталарына ҝөрә узатмаларыны мәсләһәт ҝөрәр. ја да диҝәр сәвијјәсиз депутат кими онлары "атход" адландырар. Ҝөрүнүр биз мәрһум Баба Пүнһан дөврүндә олдуғу кими тәкҹә Азтв-дә дәрдсиз дејилик, елә 28 мај метросунда да дәрдсизик.
Бу нәрд атан кишиләр мәни чох јубатды. Әслиндә јазымызын гәһрәманы булварда әјләшиб дәнизи, ушаг "каруселләрини", бир дә "алов гүлләләрини" сејр едән кишидир. Сиз дә бәлкә јолунуз ордан дүшсә һәмин кишини ҝөрәрсиз.
Киши скамјада отурмушду. Диггәтими чәкди, иҹазә истәјиб отурдум јанында. Дедим, ағсаггал нә әҹәб бу вахты бурдасыз. Деди бәс һарада олмалыјам ај бала? Сонра деди ки, мән Бакымы севирәм. Бакы чох ҝөзәлләшиб. Президентимизин јүксәк сәји нәтиҹәсиндә артыг Бакы ҝөзәл бир шәһәрдир. Бура туристләр ҝәлир, бејнәлхалг јарышлар, Формула-1, Ислам ојунлары, Олимпијада зад бу шәһәрдә, мәним ҝөзәл Бакымда кечирилир. Мән Бакымла гүрур дујурам. Хүсусән дә ҝеҹә вахты алов гүлләләриндән бир башга ҹүр һәзз алдығыны деди. Сонра деди ки, демәк олар ки, һәр ҝүн ҝүнортадан ахшама гәдәр булварда олур. Дедим бәс нә үчүн сәһәр ҝәлмирсиз, һава истидир она ҝөрә? Деди јох ај бала, садәҹә мән неҹә дејәрләр аҹындан ҝүнорта дурурам, сәһәри јухуда кечирирәм. Әввәл елә билдим зарафат едир, сонра ҝөрдүм јох ҹиддидир. Јенә сорушдум ки, бәс әми, сиз ҝүнорта, ахшам ишләмирсиз ки, һәр ҝүн брадасыз. Деди ај бала иши ким итириб ки, сән тапасан? Иш вар ки, ишләјәк. Бир гәдәр ишсизликдән әзијјәт чәкмәси һагда данышдыгдан сонра наһар, шам јемәји үчүн евә ҝедиб-ҝетмәдијини сорушдум. Деди ки, ај бала евә ҝетмәјин ҝедәрәм, амма евдә јемәјә гуру чөрәкдән башга һеч нә тапылмыр. Ону да евдә ушаглар јејирләр. Мән исә онларын үзүнә баха билмирәм.
Әсил траҝикомедија иди. Неҹә дејәрләр, әввәли ҝүлмәлидир, ахыры ағламалы. Доғрусу мән билмәдим бу кишинин дедикләринин һансы һиссәсинә ҝүлүм, һансына ағлајым. Бир ону билирәм ки, Чинҝиз Абдуллајев лазым иди, кишинин һәјатыны романлашдыра, ја да ҝәрәк Рүстәм Ибраһимбәјову дәвәт едәк бу барәдә филм чәксин. Сабир Рүстәмханлы исә бу ҹүр вәзијјәтләри өз истедадындан истифадә едиб нәзмә чәкиб халга чатдырмаз. Үстәлик о да бу аралар һәмин бу ағсаггал кими вәтәнинин сејринә чыхыр. Нил чајына ҝетмәк имканы олмаса да, Күр чајында гајыг сүрмәклә мәшғулдур. Өзү дә "вәтәнимин сејринә чағырырам елләри, балыг тутмаг истәјән Күр чајына ҝәлсин" сөзләри дә дилиндән дүшмүр.
Һә, доғрудан да мүрәккәб мәсәләдир. Бу ағсаггал кими инсанлар чохдур халг арасында. Ҝөзү тәрәзи, өзү чәкидән наразы олан халг исә бу кишинин тимсалында демәк олар ки, бүтүн инсанларын бу ҹүр јашадығыны ҝөзәл билир.
Ән мүһүмү одур ки, мән бу вәзијјәтдән јени бир шеј кәшф еләдим. Белә ки, мәмурлар тикирләр, уҹалдырлар, Формула-1, Олимпијада, нә билим әл-ајаг ојунлары тәшкил едирләр ки, ҹамаат аҹындан ҝүнорта дуранда, ишләмәјә јер тапмајанда, јемәк олмадығындан евә ҝедә билмәјәндә һеч олмаса бош-бекар галыб күчәләри, машын јолларыны кәсмәсинләр, ҝәлиб булварда отуруб вәтәнләринин сејринә чағырсынлар елләри.


3467 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...