Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Феврал 2017

Нифрәти һәбс етмәк…

Дејәсән, “ағыр ҝүнләр” ҝеридә галды. Ән ваҹиб мәсәлә, витсе-президентин тәјин едилмәси һәллини тапды. Ән бөјүк “ислаһат” бу иди затән, о да баш тутду. Өлкә үчүн дејил, игтидардан өтүрү…

Артыг һакимијјәтин өтүрүлмәси бир әнәнәјә чеврилди. Ојнамаға нә вар ки, әсас утанмаг мәсәләси иди, неҹә дејәрләр, бу комплекси дә атлатдылар…

***

Бахырсан әтрафында кинајә, нифрәт газаны гајнајыр. Амма бу кин, гәзәб бир тәрәфдә, игтидар ҹәбһәсиндә һәр ҝүн өз гурбанларыны әзиб мәһв едирсә, диҝәр ҹәбһәдән, халгын сәнҝәриндән неҹә дејәрләр, “атәш ачылмыр”.

Бир тәрәфин нифрәти аҹлыг, јохсуллуг, өлүмләрә јол ачыр. Диҝәр тәрәфин нифрәтисә, һәлә дә өмрүндән кәсиб бириләринин өмрүнә чаламаг јаланы илә өзүнү ҝизләтмәјә чалышыр.

Маһијјәтдә бу өлкәдә һәбс олунанлар инсанлар дејил тәкҹә. Бу өлкәнин нифрәти, кини дә мәһкум едилиб.

Игтидар өзүнә гаршы нифрәти дилә ҝәтирәнләри һәбс едир вә бизә елә ҝәлир ки, ән гәддар, амансызлығы да мәһз елә игтидар едир. Амма бу һәбсләри һәјат кечирән тәк игтидардымы?

Игтидар өзүнә нифрәт едәнләри һәбс едирсә, буна сусуб өз нифрәтини вә әзмини, ролуну горхуда вә биҝанәлијиндә һәбс едән халг һечми ҝүнаһкар дејил?!

Һәр ики тәрәф – игтидар да, халг да өз зиндан гапыларыны тајбатај ачыб вә о горху зинданында бизим мүбаһисә едиб, сајыны мүәјјәнләшдирмәк истәдијимиздән гат-гат чох виҹдан мәһбусу вар.

Игтидар горхур. Чүнки ҹинајәт етдијинин фәргиндәдир вә бу үздән дә һәр ан ону мүттәһим күрсүсүнә әјләшдирәҹәк ҝүҹүн халгда олдуғуну билдијиндән горхдуғуна вә горху һиссинә нифрәт едир. Өз нифрәт ҹәбһәсиндә чәкинмәдән һүҹума кечиб. Халга нифрәт едир, ону јохсул, сәфил ҝүнә салыб. Дәјәрләрә нифрәт едир, онлары дағыдыр. Ҹәсарәтә нифрәт едир, ону инсанларын үрәјиндәки горхуда һәбс едиб. Мүхалиф дүшүнҹәјә нифрәт едир, һәбсханаларынын гапысыны сәхавәтлә онларын үзүнә ачыб.

Маһијјәтдә игтидарын нифрәтинин гајнағы горхудур вә бунун ләјагәт вә һејсијјатын ашынмасы нәтиҹәсиндә инсан гәлбинә јүкләнән бөјүк дујғу илә һеч бир бағлантысы јохдур.

Ади вә бәсит бир дујғудур. Оғрунун даһа чох оғурламасына мане олан һәр нә варса, она бәсләдији нифрәт гәдәр ади…

***

Халг да горхур. Бу үздән өз ләјәгәт вә һејсијјат һиссини ојандыраҹаг ҝүҹә саһиб олан бөјүк дујғуну, нифрәти һәбс едиб игтидара олан гәзәбини азадлыға бурахмыр. Чүнки бу азадлығын уҹунда һәбсләр вар.

Бәзән дүшүнүрәм, бүтүн өмрүнү ләјагәтсизлик “һәбсханасында” кечирмәјә үстүнлүк вериб, ону азадлыға вә гүрурлу өмүрә ҝөтүрәҹәк әзабы ҝөзә ала билмәјәнләрин азадлыг, галхынмаг үчүн һимн олаҹаг гәдәр бөјүк олан нифрәт һиссини һәбс етмәсиндән тәбии нә ола биләр?!..

***

Өлкәдә ики шеј ҝүндәмдән дүшмүр. Бир интиһарлар, бир дә һәбсләр…

Бу өлкәдә едилән интиһарлар нифрәтин дилә ҝәтирилмәјән аҹиз үсјаныдыр. Бу өлкәдәки интиһарлар һәм дә бөјүк ҹәсарәтин аҹиз горху үзәриндәки гәләбәсидир. Игтидара гаршы ҝәлә билмәјәнләрин Аллаһын мәрһәмәтинә сығыныб, она үсјан етмәсидир. Һәм дә Аллаһын гијамәтиндән горхмајанларын игтидарын гәзәбиндән горхмасы гәдәр аҹизлијин симҝәсидир…

Һәбсләрсә нифрәтини дилә ҝәтириб горхуја мејдан охумаг истәјәнләрин ҹәзаландырылмасыдыр. Бу һәбсләр һәм игтидарын, һәм дә халгын горхусунун нәтиҹәсидир. Вә мәнҹә, Азәрбајҹанда ән бөјүк вә иримигјаслы интиһары да, һәбсләри дә әслиндә, халг һәјата кечирир.

Илләрдир һәр шеји өзүнә рәва ҝөрән, һакимијјәтдән ҝәлән дәрди тој-бајрам кими бағрына басдығыны нүмајиш етдириб, әслиндәс үрәјиндә ҝәздирдији нифрәтә гандал вуран бир халг маһијјәтдә һәр јашадығы анда өз ләјагәтини вә гүруруну интиһара ҝөтүрүр.

Бу халг нифрәтини, кинини өз ичиндә гандалламаг үчүн илләрдир өз өмрүндән кәсиб бириләринә пај вермәк јаланына гәдәр ријакарлыг едир, амма дилдә кәсмәјә һазыр олдуғу өмрүнүн бир илини һәбсдә белә кечирмәјә ҹәсарәт едә билмир. Чох дүнјаҝир олан бир халг кинајәсини белә ачыг дилә ҝәтирә билмәјиб, ону додағынын уҹунда дондурур, “өмүрдән пај олар” јаланыны севҝи ады илә игтидара уҹуз сатыб башыны һәрләмәји үстүн тутур, инсанҹа јашамағы дејил. Гәлбиндәки ҹәсарәтә гандал вуруб һәр чүр рәзаләтә бојун әјир, амма өз гәзәбинин азадлығы үчүн һеч нә етмир. Едәнләрин дә архасында дурмур…

П.С. Беләҹә… Вә беләҹә, һәр ики тәрәф бир-бириндән горхдуғундан елә бир-биринә дә нифрәт едир. Амма һәр ики тәрәф дә бу нифрәти ҝизләтмәк үчүн јалан данышыр. Бири “халга хидмәт”, диҝәрисә, “өмүрдән кәсиб пај вермәк” нағылы данышыр. Һәр ики тәрәф дә нифрәти өз баҹардығы кими һәбс едир…

Азәрбајҹандаса 166 сијаси мәһбус вар! Бу инсанлары һәбс едән ЈАП игтидарыдыр. Амма әслиндә, онлар халгын биҝанәлик “зинданында” анламағын” ҹәзасыны” чәкир. Вә мәним бу өлкәдәки нифрәт һиссинә јазығым ҝәлир бәзән…


15927 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...