Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2016

Әзиз Анам!

Дүнјаја ҝәлмәк истәјән көрпә Аллаһ-тәаладан сорушур: “Илаһи, мән бу ҹылыз вы ҝүҹсүз бир көрпәјәм. Бу вәзијјәтдә јер үзүндә неҹә јашајаҹағам, ахы һеч нә едә билмирәм?!
Аллаһ-тәала бујурур: “Мән мәләкләрин арасындан сәнин гајғына галаҹаг бирисинә тапшырмышам, һеч нараһат олма!”
Көрпә исә дүнјаја ҝәлишинә ҝөрә архајын дејилди вә гәлби чырпынырды.
Көрпә: “Еј ҝөзәл Аллаһым, елә бура да мәним үчүн раһатдыр. Јејирәм, ојнајырам, јатырам.” Меһрибан Аллаһ: “Сәнин үчүн тәјин етдијим мәләк ҝеҹә-ҝүндүз гуллуғунда дураҹаг вә сәнә нәвазиш едиб һәр ҝүн үзүнә ҝүлүмсәјәҹәкдир. Сәнин үчүн үрәјәјатан авазлары охујаҹаг, гулағына ән ҝөзәл вә ән ширин кәлмәләри зүмзүмә едәҹәк, нәһајәт сәбр вә тәмкинлә сәнә һәр шеји өјрәдәҹәкдир. Нәтиҹәдә исә сән онун исти нәфәсини, мәһәббәтини дујаҹаг вә севинәҹәксән.”
Көрпә нараһат һалда сорушду: “Ешитмишәм ки, јер үзүндә пис инсанлар да јашајыр. Бирдән онлар мәнә пислик етсәләр, мәни ким горујаҹаг?” Уҹа Аллаһ: “Сәни һәмин мәләк һәтта өз ҹаны баһасына олса белә һәр бир бәлалардан вә хәталардан горујаҹагдлр.”
Көрпә јенә нараһат һалда: “Ахы мән Сиздән ајрылмағыма ҝөрә чох нараһатам. Демәли, бир даһа ҝөрүшмәјәҹәјик?”
Мәрһәмәтли Аллаһ: “Сәнин мәләјин Мәним барәмдә һәмишә сәнә данышаҹаг вә сәнә гајыдыш јолуну нишан верәҹәкдир.”
Көрпә артыг тезликлә јер үзүнә ҝәлишинин гәти олдуғуну һисс едирди. Чарәсиз ахырынҹы суалы сорушду: “Илаһи, һәмин мәләјин адыны мәнә дејә биләрсәнми?”
Аллаһ-тәала ону әзизләди вә белә бујурду: “Онун ады Ана – дыр.”
Еј, әзиз Анам! Сәнин мәгамындан да үстүн бир мәгам вармы? Сәнин мәнә ҝөрә чәкдијин бир ҝеҹәнин зәһмәтинин әвәзини белә әсла өдәјә билмәрәм. Чүнки бу ишдә аҹизәм. Бағышла мәни, әзиз Анам! Бағышла ки, сәнә јүк олдум. Бағышла ки, сәни ҝеҹәләр јухусуз гојдум. Бағышла ки, бәзән нәфсим мәни алдатды вә Сәнин сөзүндән чыхдым. Бәзән Сәни көврәлтдим, бәзән исә ағлатдым. Бир даһа бағышла әзиз Анам! Мин дәфә бағышланмаг истәјирәм Сәндән!
Сән һәгигәтдә бир мәләксән, Ҹәннәт исә ајагларынын алтында. Сәнин вүҹудун инсанлара јени һәјат бәхш етмиш, адын вә нурун исә аләмләри ишыгландырмышдыр. Лакин бу НУР, Сәнә елә бир ханымдан ирс чатмышдыр ки, бүтүн аләмләр Она мөһтаҹдыр вә О-бу ҝүн дүнјаја ҝөз ачмыш Әзиз Пејғәмбәримизин (саллаллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) ҝөзүнүн нуру Һәзрәти Фатимәдир (саламуллаһи әләјһа).
Еј әзиз Анам! Бу мүнасибәтлә бүтүн Аналары тәбрик едир вә Сизләри өз дуаларымызда јад едирик.

Ана мүгәддәсдир, Ана доғмадыр,
Əн бөјүк мәһәббәт јалныз Анадыр.
Јохса да дүнјанын уҹу-буҹағы,
Һәр јердән истидир Ана гуҹағы.


5630 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...