Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Апрел 2015

Дәјишиклији фәлакәт һесаб едәнләр

Тарих сүбут едир ки, ән фәлакәтли хәстәлик тәфәккүрүн хәстәләнмәсидир. Чүнки, тәфәккүрүн хәстәләнмәси көләлијә ҝәтириб чыхыр. Көләлик исә бүтүн ијрәнҹликләрә һагг газандырмаға, бүтүн јаланлары һәгигәт кими дәјәрләндирмәјә, бүтүн әдаләтсизликләрә ҝөз јуммаға ҝәтириб чыхарыр. Ҹәмијјәтин белә бир хәстәлијә тутулмасы исә һакимијјәтләри азғынлашдырыр. Беләликлә, һакимијјәт вәтәндашларын тапдаланмыш гүруру үзәриндә истәнилән “рәгс”и едир. Нәтиҹәдә коллектив бәдбәхтлик һәјат тәрзинә чеврилир вә “палаза бүрүн елнән сүрүн” ифадәси тәсәлли ролуну ојнајыр.
Бу ҝүн Азәрбајҹанда да ејни вәзијјәт һөкм сүрүр. Инсанлар јол, көрпү тикинтисини, биналарын үз габығынын рәнҝләнмәсини, бајраг мејданыны, алов гүлләләрини, Авропа ојунларыны инкишафын ҝөстәриҹиси кими һәзм едир. Узун мүддәт бу “һәзм” просеси баш версә дә нәтиҹәдә аҹлыг еһтијаҹы тәмин олунмур. Беләликлә, инсанларда пассив наразылыг јараныр. Һамы јашајышындан, өлкәдәки коррупсијадан, тәһсилин, сәһијјәнин бәрбад вәзијјәтиндән, әмәк һагларынын азлығындан, кредит фаизләринин јүксәк олмасындан наразылыг едир. Амма һакимијјәтин јүрүтдүјү горху сјасәти ачыг етираз етмәјә имкан вермир вә инсанлар сусмағын даһа сәмәрәли олдуғуну дүшүнүрләр.
Тәәссүфләр олсун ки, бу горху јалныз һәбс олунмаг, тәзјигләрә мәруз галмаг, иш јериндән чыхарылмаг кими сәбәбләрлә бағлы дејил. Ән бөјүк горху билҝисизлијин, тәһлил етмәк габилијјәтинин олмамасындан доғур. Вә әсл фәлакәт дә бундан сонра башлајыр. Һеҝел дејирди ки, халгларын өлүмдән горхмасы онларын азадлығыны мәһв едир. Индики ситуасијада исә биз јанлыш тәһлилин ортаја чыхардығы “фәсад”дан горхуруг. Бу јазыны јазмагда мәгсәдим, мәһз бу “горху”ја диггәт чәкмәдир.
Ҹәмијјәтдә хејли адамлар вар ки, “Азәрбајҹанын Сурија олмасыны истәмирик”, “Инсанларын етираз етдији өлкәләрдә горхулу шејләр баш верир”, “Һеч олмаса өлкәдә сабитлик вар” кими ифадәләри шүара чевирибләр вә өз аләмләриндә дүзҝүн нәтиҹә чыхарырлар.
Һеч бир дүшүнҹәли, виҹданлы, вәтәнини севән адам истәмәз ки, өлкәсиндә хаос баш версин, ганлы олајлар түғјан еләсин, дағынтылар, јанғынлар, өлүмләр олсун. Чүнки, бүтүн бунлар өлкәни ҝеријә салыр, ҹәмијјәтдә ҹидди сарсынтылар јарадыр вә.с
Амма динҹ мүбаризә, сивил етираз, өз һаггыны тәләб етмәк анархија јаратмаг дејил. Һакимијјәт узун илләрди биртәрәфли тәблиғат апарараг, митингләрә чыхмағы ганлы ингилабларын јаранмасы кими тәгдим етмәјә чалышыр. Јахуд, мүбариз инсанлары ләкәләмәк сијасәти јүрүдүлүр вә бу инсанларын “вәтән хаини” олмасы тәәссүраты јарадылыр.
Әслиндә исә топлашмаг, етираз етмәк, һүгуглар уғрунда мүбаризә апармаг конститусијон һаггдыр. Әҝәр етираз етмәк фәлакәт олсајды, дүнјанын һеч бир өлкәсиндә бу маддә конститусијаја салынмазды. Әксинә, сивил етиразларын олмадығы, проблемләрин вахтында һәлл едилмәдији өлкәләрдә ән ағыр просесләр баш верир. Чүнки, әдаләтсзилик, зүлм, јохсуллуг, ашыры еһтијаҹ ҹәмијјәтдә гәзәб јарадыр вә нәтиҹәдә ағыр партлајыш баш верир. Дүканларын дағыдылмасы да, күчәләрдә ганлы олајларын баш вермәси дә мәһз бу просесин тәркиб һиссәсидир. Амма вәтәндаш лазым олан анда мејдана чыханда, һакимијјәти јанлыш аддымлардан чәкиндирәндә, ганунсуз һаллара етираз едәндә проблемләр һәллинин тапыр вә һакимијјәт дәјишиклији дә ағыр иткиләр һесабына баш вермир.
Əслиндә, өлкә сәрвәтләринин талан едилмәсинә, һүгугун ајаглар алтына атылмасына, интиһарларын чыхыш јолу кими сечилмәсинә, тәһсилин, сәһијјәнин мәһвинә, бүтүн саһәләрдәки инһисара, јалана вә јалтаглыға сусмаг, Суријадакындан да ағыр фәлакәтдир. Биз бу илләр әрзиндә сусмагла талејимизин, арзуларымызын Сурија фәлакәтини јаратмышыг. Суријаны она ҝөрә мисал ҝәтирирәм ки, инди “өлкәни Суријаја чевирмәк истәјирсиниз” иттиһамы популјарды. Һакимијјәт дә АзТв-ләр васитәсилә бу иттиһамы леҝитимләшдирмәјә чалышыр.
Тәфәккүрүмүзү хәстәликдән хилас етмәлијик. Франсада, Алманијада, АБШ-да вә диҝәр инкишаф етмиш өлкәләрдә һәр ил 1000-ләрлә етираз аксијасы кечирилир. Инсанлар тәһсил ајрылмыш вәсаитин азлығындан тутмуш, һејванларын өлдүрүлмәсинә гәдәр фәргли проблемләрә етираз едирләр вә һөкумәтдән изаһат истәјирләр. Бизим мәнтиглә јанашсаг, инди Франса, Алманија, Инҝилтәрә дә Суријаја чеврилмәлијди. Әксинә, вәтәндашын ајагда олмасы, өлкәсинә биҝанә галмамасы һөкумәтин мәсулијјәтини артырыр. Әҝәр 50000 инсан күчәләрә чыхыб, динҹ шәкилдә гијмәт артымына, монополијалара, әдаләтсиз мәһкәмә һөкмләринә етираз етсәјди, бу ҝүн Азәрбајҹанда там башга бир мәнзәрәнин шаһиди олардыг.
Биртәрәфли информасијанын тәсири алтында сағлам дүшүнә билмәмишик вә нәтиҹә дә ортададыр. Халг олараг вәзијјәтә адекват һәрәкәт етмәдикҹә, бизи көләјә чевирмәјә, тәгаүдүмүзү 70 гәпик артырмаға, өлкәјә ҝәтирилән мәһсулу 20 дәфә баһа гијмәтә сатмаға ҹәсарәт етдиләр. Јәни, халгын тәфәккүрүнә “Сурија горхусу” јерләшдириб, өзләри үчүн Авропада комфорт һәјат јаратдылар.
Демәк истәдијим одур ки, истәнилән ситуасијанын сонлуға халгын ирадәсиндән асылыдыр. Халг етираз едәрәк өзүнүн вә өлкәсинин ҝәләҹәјини хилас едә дә, сусмагла өзүнү вә өлкәсини фәлакәтә сүрүкләјә дә биләр.
Конститусија да “сәрбәст топлашмаг азадлығы” илә бағлы маддә она ҝөрә нәзәрдә тутулуб ки, халг һакимијјәтин јанлышларыны вә һакимијјәтин мәнбәји олдуғуну хатырлатсын.
Митингә һансыса лидерә, тәшкилата ҝөрә ҝәлмәјә биләрсиниз. Митингә ганунун алилијинин тәмин олунмасы, коррупсијанын көкүнүн кәсилмәси, өвладларынызын тәминатлы һәјаты, сәрвәтләринизин талан едилмәмәси үчүн ҝәлин. Вәтәндашы ајагда ҝөрән һеч бир һакимијјәт, бардаш гуруб отура билмәз.
Бир сөзлә, өлкәнин ишыглы сабаһы вәтәндашын гаранлыглара етираз етмәсиндән ҝедир. Вәтәндашын сусмасы исә өлкәни Суријаја чевирир. Јәни, пис нәтиҹә һакимијјәтин, ән пис нәтиҹә исә сусмуш вәтәндашын ҝүнаһыдыр. Чүнки, пис нәтиҹәдән сонра вәтәндаш өнә чыхараг, ән пис нәтиҹәнин гаршысыны алмалыдыр./азадлыг/


5539 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...