Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Апрел 2015

Чөрәк мәһбусу

Јашадығымыз өлкәнин реаллығы ҝөстәрди ки, ән бөјүк фәлакәтләр јаланлара алданмаг, јаланы һәзм етмәклә башлајыр. Бәли, узун илләр әрзиндә о гәдәр рәнҝарәнҝ јаланлар ешитдик ки, һәгигәти јаддашымызын архивинә атдыг. Һакимијјәт тәмсилчиләри “өлкәдә проблем јохдур” дејә-дејә, һәгигәтән дә проблеми ләғв етдиләр. Бир дәфә јазмышдым ки, бу өлкәдә бүтүн проблемләр дәрдә чеврилиб. Јәни, ән хырда проблемин һәлли дә ағыр дәрд һалына ҝәлиб. Бу өлкәнин вәтәндашыны мәнзил алмаг дејил, кирајә галдығы мәнзилин пулуну өдәмәк севиндирир. Она ҝөрә јох ки, мәнзил алмаг истәмир, она ҝөрә ки, бу һагда дүшүнмәјин дә әбәс олдуғуну билир. Бу өлкәнин вәтәндашлары ән хырда мәсәләнин һәллинә севинә билир, ән уҹуз арзунун реаллашмасындан тәсәлли тапыр. Јалан тилсиминә дүшәндә нәтиҹә мәһз белә олур.
Вәзијјәт о һәддә чатыр ки, 20 јашлы оғлан 40 гәпиклик чөрәк оғурламаг мәҹбуријјәтиндә галыр. Чөрәк сатан шәхс исә бу “ҹинајәткар”ы тутараг, полисә тәһвил верир. Сон ҝүнләр бу һадисә мәтбуатда, сосиал шәбәкәдә хејли мүзакирә олунду. Кими чөрәк сатаны, кими чөрәк оғурлајаны, кими исә һакимијјәти ҝүнаһландырды.
Тәбии ки, оғурлуға һагг газандырмырыг. Чөрәјә мөһтаҹ бир инсаны полисә тәһвил вермәк дә гәһрәманлыг дејил. Амма баш верәнләр Азәрбајҹанын шәффаф мәнзәрәсини ҝөстәрир. Бәли, о чөрәк сатан да, чөрәк оғурлајан да мөвҹуд системин “шаһ әсәри”дир. Биз тәрәзидә 100 грам әскик чәкән, автобусу мөһкәм сүрән, 40 гәпиклик чөрәји оғурламаға ҹәһд едән адамлары бағышламырыг. Амма өлкәмизи талан едән, талејимизи ојунҹаға чевирән, һүгугларымызы әлимиздән аланлара гаршы сусмаг гәрары вермишик. Биз “һөкумәтлә һөкумәтлик етмәк олмаз” принсипинә садиг галыб, “еһтијаҹы олана ҝүзәшт етмәзләр” принсипи јетишдирмишик. Бәзи ағзыҝөјчәкләр “92-93 ҹү илләрдә чөрәк нөвбәләри олурду, чөрәк тапа билмирдик” дејәрәк, мөвҹуд һакимијјәтә һагг газандырмаг, јарынмаг истәјирләр. Амма 2015-ҹи илдә өлкәдә чөрәк бол олса да, чөрәк тапмајанлар вар. Нисјә дәфтәрләриндә чөрәк борҹлары јығылыб галыб.
Бу өлкәдә шәрләнәрәк һәбс олунумуш 10-ларла виҹдан мәһбусу вар. Бу өлкәдә јарытмаз сијасәтә етираз едән 100-ләрлә мүбариз вәтәндаш вар. Онлар өлкә инсанынын чөрәклә имтаһан едилмәмәси үчүн мүбаризә апарырлар. Әфсуслар олсун ки, бу өлкәдә артыг “чөрәк мәһбусу” да вар. Милјардларла сәрвәти олан өлкәнин вәтәндашы 40 гәпиклик чөрәјә ҝөрә зиндан һәјаты јашамаға мәҹбур олур. Һакимијјәт исә “Латсио” клубуна 40 милјон һәдијјә едир.
Әслиндә, бу һадисәнин баш вермәсиндә кәнарда сејрчи мөвгеји тутан һәр кәсин ҝүнаһы вар. Һамынын бир ҝүн чөрәк оғрусуна чевриләҹәји реалдыр. 2.5 милјон вәтәндашымыз кредит борҹу өдәјир. 1 милјарддан артыг өдәнмәмиш кредит борҹу вар. Јаваш-јаваш чохларымыз “чөрәк мәһбусу”на чевриләҹәјик. Тарих бизә дәрс верир. Талејинин, ҝәләҹәјинин оғурланмасына ҝөз јуман инсан, бир ҝүн чөрәк оғрусуна да чевриләҹәк. Бу өлкәнин сәрвәтләрини оғурлајанлар, бу сәрвәтин һәгиги саһибләрини чөрәк оғрусуна чевирди. Биз исә бу ијрәнҹ тамашанын садиг тамашачысына чеврилдик.
О чөрәк сатан һүгугунун, сәрвәтинин, талејинин оғурланмасына, чөрәјинин оғурланмасы кими реаксија версәјди, 20 јашлы оғланын чөрәк оғурламасына еһтијаҹ галмазды. Биз һамымыз сабаһын чөрәк оғруларыјыг.
О гәдәр сусдуг ки, чөрәји ҹинајәт аләтинә чевирдик. Јашамаг үчүн оғурламағын зәрурәтә чеврилдији бир өлкәнин вәтәндашларыјыг. Белә ҝетсә һәбсханаларда хејли чөрәк ҹинајәткарлары пејда олаҹаг. Һансыса бајрам әрәфәсиндә дә бу чөрәк мәһбуслары президентин әфв сәрәнҹамына дүшәҹәкләр. АзТв-нин микрофонуна јахынлашыб “әмәлимиздән пешманыг” дејәҹәкләр. Вә бу мәнзәрә нөвбәти һуманист аддым кими гијмәтләндириләҹәк./азадлыг/


5634 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...