Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Март 2015

Кәрпиҹ һөрән мүәллим

Азәрбајҹан һәгигәтән дә “мөҹүзәләр адасы”дыр. Азәрбајҹанда ҹәрәјан едән һадисәләрин фонунда дүнјанын 7 мөҹүзәси сөнүк ҝөрүнүр. Һәр ҝүн јени “јанашма”лар, јени “тәшәббүс”ләр, јени “идеја”лар ешидирик. Ән бөјүк мөҹүзә исә будур ки, һөкумәт сүрәтлә инкишафдан данышса да, вәтәндаш сүрәтлә мүфлисләшир.
Ынди исә елә бир мәрәһәлә чатыб ки, милләтә сәфаләтлә мүбаризәнин јоллары ашыланыр. Белә ки, милләт вәкили Һады Рәҹәбли бир “илк”ә имза атыб вә мүәллимләрә “чыхыш јолу” ҝөстәриб. “Әҝәр вәтәндаш јахшы јашамаг истәјирсә, чох ишләмәлидир. Әҝәр бу ҝүн мүәллим 150-200 манат мааш алыр вә долана билмирсә, о, ишдән сонра да башга нә иләсә мәшғул олмалыдыр. Ләнкәранын Веравул кәндиндә Балабәј мүәллим адлы бир шәхс вар. О, ҝүнүн биринҹи јарысы мүәллимлик едир, наһардан сонра исә ҝедиб даш һөрүр, усталыг едир. Газандығы пулла да аиләсини сахлајыр. О, буну һеч дә ајыб һесаб етмир. Бунун нәји писдир ки? Амма адам да вар ки, ҝәлиб дејир ки, мәним өвладыма бир иш дүзәлт. Мәлум олур ки, оғлунун нә али тәһсили, нә дә әлавә баҹарығы вар. Дејирәм, бәс нә әҹәб тикинтијә ишләмәјә ҝөндәрмирсән? Дејир, ааа, бәс ајыб дејил? Демәзләр ки, филанкәсин оғлу фәһләлик едир? Бу јанашма дүзҝүн, доғру дејил. Ахы о нијә даш дашымамалыдыр? Нијә фәһлә олмамалыдыр? Ҹәмијјәтдә бәзиләринин белә мәсәләләрә бахышы көкүндән доғру дејил. Ахы һалал јолла пул газанмаг ајыб олмамалыдыр”.
Бәли, депутат мүәллимләрә мәсләһәт ҝөрүр ки, мәктәбдән чыхандан сонра гул базарына јоллансынлар. Мәсәлән, физика мүәллими ағыр дәрс саатындан сонра, 3-ҹү космик сүрәти реаллашдырыб, тикинтидә кәрпиҹ һөрмәлидир. Әдәбијјат мүәллими шаҝирдләрә Фүзули јарадыҹылығынын фәлсәфәсини ашылајандан сонра, Фүзули һејкәлинин гаршысында сүпүрҝәчилик етмәлидир. Ријазијјат мүәллими исә чәтин мәсәләнин һәллини лөвһәјә јазандан сонра 150 манатла јашамағын һәлли јоллары үзәриндә чалышмалыдыр.
Һады мүәллим узун илләрин ҝәрҝин мүзакирәләриндән сонра бу гәрара ҝәлиб ки, Азәрбајҹан мүәллими Ләнкәрандакы Балабәј мүәллимин стандартына ујғунлашмалыдыр.
Бәс, Азәрбајҹан мүәллими Алманијадакы, Франсадакы, Канададакы һәмкарларынын сәвијјәсинә нијә галхмамалыдыр? Она ҝөрә ки, Азәрбајҹан мүәллими Авропа мүәллиминин һәјат сәвијјәсинә чатса, мәмурларын виллалары, һолдингләри, баһалы автомобилләри ола билмәз. Она ҝөрә ки, мүәллим ҹәмијјәтин дәјәринә чеврилсә, сечки сахтакары кими истифадә олуна билмәз.
Демәли, милләт вәкили, иҹра башчысы, комитә сәдри, назир вә диҝәр вәзифәлиләр јүксәк әмәк һаггы алараг, комфорт һәјат сүрмәлидиләр. Мүәллим исә мәктәбдән чыхандан сонра һәмин мәмурун бағында, објектиндә фәһлә ишләмәлидир. Һәгигәтән дә аналогу олмајан өлкәдә јашајырыг. 5 ил Университет охујуб мүәллим, һәким ихтисасына јејәләнирсән ки, фәһләлик едәрәк доланасан.
Ҝөрәсән 1000-1500 манат әмәк һаггы алан мәмурлар милјонлуг виллалары, ири һолдингләри, баһалы автомобилләри неҹә әлдә едирләр? Онлар да ишдән сонра кәрпиҹ һөрмәјә, суваг вурмаға ҝедирләр? Һөрмәтли депутатымыз бу мәсәләнин сиррини бизмлә бөлүшсәјди, шад олардыг. Әҝәр мәмурлар бу гәдәр вар-дөвләти һалал јолла әлдә едибләрсә, бунун сиррини мүәллимә, һәкимә, тәгаүдчүјә ачмаг саваб оларды.
Дәһәшәтли олан будур ки, милләт вәкили мүәллимин әмәк һаггынын артырылмасынын зәрури олдуғуну тәсдигләмәк әвәзинә, сүрүнә-сүрүнә јашамағын јолларыны өјрәдир, бу һакимијјәтин сәфил ҝүнүнә гојдуғу һансыса мүәллимин һәјатыны нүмунә ҝөстәрир. Бизә рүшвәт алмајан, алдығы мааша гане олан, өлкәнин сәрвәтини таламајан мәмурун нүмунәси лазымдыр. Кәрпиҹ һөрән мүәллим нүмунәси бу өлкәјә јахшы һеч нә вәд етмир. Суваг вурмаға, јер белләмәјә мәһкум едилмиш мүәллим, тәһсил бинасы уҹалда билмәз. Мәһз бунун ҝөстәриҹисидир ки, Азәрбајҹан тәһсилинин бүнөврәси чат вериб.


6246 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...