Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Феврал 2015

Аҹ халгын Авропа ојунлары

Јахуд, арзуларымызын сојгырымына тамаша едәк

Бизим дәрдимиз бөјүкдү. Ағламагла, сызламагла јүнҝүлләшмәк, тәсәлли тапмаг мүмкүн дејил. Әксинә, кәдәрин гуҹағына јуварланмаг, сусгунлуға тәслим олмаг бу дәрди даһа да ағырлашдыраҹаг. Дәрдимиз она ҝөрә ағырды ки, јашадығымыз өлкәнин там һүгуглу вәтәндашына чеврилә билмирик. Она ҝөрә дә шәхси һәјатымыз натамам форма алыб.
Нә зәрури еһтијаҹларымызы, нә дә хырда арзуларымызы һәјата кечирә билирик. Бизә дәрд “һәдијјә” едәнләрә исә садәҹә тамаша едирик. Санки “дәрдверәнә” тамаша едиб, ичимиздә наразылыг билдирмәк һүнәрди. Ҝуја, адам үрәјиндә залымын әлејһинә данышанда гәһрәманлыг едир. Јох, белә дејил. Биз, дәрдимизи бөјүтмәк үчүн дәрд мүтәхәссисләринә “хаммал” вермишик. Онлар да бу хаммалы истәдикләри формаја салыб, талејимизә трансфер едибләр.
Ынди башы бәлалы өлкәнин дәрдли сакинләри өлмүш манатын, бошалмагда олан бүдҹәнин мүшајиәти алтында “Авропа ојунлары”нын јолуну ҝөзләјир. Бура о гәдәр уникал өлкәдир ки, Авропа дәјәрләринә нифрәт едәнләрин, “Авропа ојунлары” севҝиси јарана билир. Бу өлкәдә онларла адам вар ки, “Авропадан пул алмысыныз” дејиләрәк һәбс олунуб. Анҹаг һәмин иттиһам едән адамлар инди Авропа ојунларына милјардлар хәрҹләјирләр. Бәли, Авропа дәјәрләрини өлкәјә ҝәтирәнләри зиндана атыб, Авропадан ҝәләнләри ҝүләр үзлә гаршыламаға һазырлашырлар.
Əн дәһшәтлиси будур ки, бу ојунларын Азәрбајҹана һеч бир хејири јохдур. Әксинә, нефтин көврәк ајаглары үзәриндә дајанмыш өлкәнин бүдрәјәрәк јыхылмаг еһтималы вар. Авропанын һеҝемон өлкәләри бу ојунлардан имтина едәрәк Азәрбајҹана шанс вердиләр. Онлар һеч вахт белә ифласын ичинә ҝирмәздиләр. Һәм дә билирдиләр ки, дүнјанын тамаһ салмадығы “мәһсул”лара, Азәрбајҹан һакимијјәтинин һәмишә тамаһы олуб. Белә дә олду, милјардлары сәхавәтлә, 5-3 ҝүнлүк ојунлара хәрҹләмәк гәрары вердиләр. Кимсә топ тәпикләјәҹәк, Азәрбајҹан вәтәндашы исә аҹ мәдәсини шилләләмәклә мәшғул олаҹаг. Кимсә узаға диск туллајыб галиб ҝәләҹәк. Азәрбајҹан вәтәндашынын арзулары исә диск формасына дүшүб ҝөјләрә бухарланаҹаг. Кимсә рәгиби илә ҝүләшиб медал газанаҹаг. Азәрбајҹан халгы исә, дәрди илә ҝүләшмәјә давам едәҹәк.
Амма һөкумәтимизин “сәхавәт”и бунунла да битмир. Мәлум олур ки, Авропа идманчыларынын Азәрбајҹана ҝәлмәјә марағы јохдур. Онлар үчүн ҹәнҝәлликдәки гызылҝүлүн әтри ҹазибәдар дејил. Бундан тәшвишә дүшән һөкумәтимиз исә, авропалы идманчыларын бүтүн хәрҹләрини өдәмәјә бојун олублар. Јәни “биз мүфлисләшмәјә һазырыг, бојкот олунмаға јох” месажыны верибләр. Ынди авропалы атлетләри Азәрбајҹана ҝәтирмәк үчүн бүтүн һавалара ојнамаға һазырдылар. Азәрбајҹан һөкумәти пул һесабына һөрмәт газанмаг истәјир. Һеч ким бу мәҹлисә көнүллү ҝәлмәк истәмир. Демәли, бу Авропа ојунларына икигат вәсаит хәрҹләнәҹәк.
Əҝәр бу өлкәнин ҝүҹлү игтисадијјаты, тәминатлы вәтәндашы, јетәрли бүдҹәси олсајды, белә бир ојунун кечирилмәсинә ҝөз јуммаг оларды. Амма индики һалда өлкәмиздә белә бир ојунун кечирилмәси, аиләнин чөрәк пулуну гумара гојмаға бәнзәјир. Бәли, аилә башчысы өвладларыны чөрәклә имтаһана чәкир. Мәсәлә бурасындадыр ки, аилә башчысынын бу ојунда “3 туз” чыхармаг имканы јохдур. Јалныз 1 ҝедиш едиб картлары тулламаг шансы вар.
Ынди Азәрбајҹан вәтәндашы кредит борҹунун јүкү алтында штанг галдыран идманчыны сејр етмәли вә буна севинмәлидир. Јәгин һәмин вәтәндаш арзу едәрди ки, бу өлкәдә “Азәрбајҹан ојунлары” да кечирилсин вә “јүк” галдырмаг мәһарәтинә ҝөрә галиб олсун. Бу өлкәдә али тәһсилли “јүк галдыранлар” јетәринҹәдир. Онларын бу фәалијјәтинин гијмәти исә сәфаләтдир. Һәлә өлкә вәтәндашынын јүкүнә шәрик олмаг истәјәнләр дә вар. Онлар вәтәндашын јүкүнү азалтмаг истәдикләринә ҝөрә һәбс олунублар.
Һакимијјәт халгын алгыш сәдалары алтында дејил, гарғыш сәдалары алтында “Авропа ојунлары”на һазырлашыр.
Амма “Авропа ојунлары”на севинәнләр дә вар. Бу о адамларды ки, авропалыларын ҝәлишинә ҝөрә јол чәкир, дивар һөрүр, ағаҹ әкир вә евинә чөрәк апарыр. Бәли, бу да бир реаллыгдыр ки, Ҹонун, Мајклын һесабына мүвәггәти чөрәк тапанлар да вар.
Бүтүн ојунларда әдаләтсизлик едиб Авропа ојунларына һазырлашмаг парадоксуну јашајырыг. Гисмәтимиздә 150 манат мааш алан мүәллимин, һәкимин, тәгаүдчүнүн АзТВ-дәки сахта тәбәссүмүнү ҝөрмәк дә вар. Бу һәмин һөкумәтдир ки, гијмәт артымына ҝөрә халгын севинҹли олдуғуну тиражламагдан да чәкинмир.
Мүхтәсәр, 22 ил ојнадылдыгдан сонра һөкумәтимиз бизи “Авропа ојунлары”на апарыр. Демократија, инсан һаглары “һавасына” ојнаја билмәјәнләрин, пул һавасына ојнамаг вәрдиши јараныб.
Реаллыг исә будур ки, дөвләтин вә милләтин сојгырымы просеси ҝедир. Бу сојгырымында истифадә олунан “ҝүллә”ләр исә халгын сусгунлуғундан һазырланыб.
Ҝәлин, арзуларымызын сојгырымына “Авропа ојунлары” ады алтында тамаша едәк. Хејли “шабаш” атылаҹаг. Онсуз да 20 илдән артыгдыр ки, талејимизин сојгырымына “аналогсуз инкишаф” ады алтында тамаша етмәјә өјрәнмишик./азадлыг/


6336 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...