Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2013

Мәним бабам…

Бири иманлы вә әдаләтли, чалышган вә сәхавәтлидир. Амма јенә өзүнү башгаларындан ашағы сајыр, башыашағы ҝәзир, дилинә “мән” сөзү ҝәлмир. О биринин дин-иман, кишилик-гејрәт иддиалары пучдур. Амма бурнуну елә дик тутур ки, өзүндән башгасыны ҝөрмүр. Шејтан да гулағына пычылдајыр ки, сәндән башга јаландыр, өзүнә чәк, гој һамы сәнә тәзим етсин.

Бабаларла өјүнмәк, фәхр етмәк, ловғаланмаг дәб дүшүб. Елә гәдимдә дә бреләләри олуб. Јохса Гуран бу мөвзуда данышмазды:

Хејр (белә бир шеј јохдур). Онлар: “Биз аталарымызы бир дин үзәриндә (бүтпәрәстликдә) ҝөрдүк вә биз дә онларын ардынҹа ҝетдик!” – дејирләр. (Ја Рәсулум!) Биз сәндән әввәл һәр һансы бир мәмләкәтә (Аллаһын әзабы илә) горхудан бир пејғәмбәр ҝөндәрдиксә, онун наз-немәт ичиндә јашајан бөјүкләри (варлылары) садәҹә олараг: “Биз аталарымызы бир дин үзәриндә ҝөрдүк вә биз дә (тәглидлә) онларын ардынҹа ҝетмәкдәјик!” – дедиләр. (Һәр пејғәмбәр өз үммәтинә) белә деди: “Әҝәр сизә аталарынызын ситајиш етдијини ҝөрдүјүнүз диндән даһа доғрусуну ҝәтирмиш олсам неҹә?!” Онлар: “Биз сизинлә ҝөндәриләнләри (шәриәти, мөҹүзәләри) инкар едирик!” – дејә ҹаваб вердиләр. Буна ҝөрә дә Биз онлардан интигам алдыг. (Ја Рәсулум!) Бир ҝөр (пејғәмбәрләри) јаланчы сајанларын ахыры неҹә олду!

Аталары, аталарынын намазы, аталарынын сәхавәти илә өјүнүрләр. Дејән лазым ки, ата-бабадан сәнә нә вар? Атан-бабан оғру, әјјаш олсајды да онлары јада салаҹагдын? Дүзҝүн јол ата-бабадан әдәб өјрәнмәк, ата-бабанын дүзҝүн иман јолуну ҝетмәкдир. Әлбәттә ки, әҝәр бу јол дүз олубса! Гуран бу нөгтәни дә јада салыр:

Јадына сал ки, бир заман Ибраһим атасына вә гөвмүнә демишди: “Мән сизин ибадәт етдикләриниздән (бүтләрдән) тамамилә узағам;

Ата-бабаларымызла, тарихимизлә өјүнә-өјүнә мәнәвијјатымызы, үстәлик 20 фаиз торпагларымызы итирдик. Сабир руһу, өзүнүтәнгид руһу өлдү ичимиздә. Сөзүнмүз бу олду ки:

-Кечмишимизин үч нәһәнҝ симасы – Сара хатун, Узун Һәсән вә Шаһ Исмајыл Хәтаи…

-"Азәрбајҹан халгынын фәхри олан ики ҝенерал: чар Русијасынын “Артиллерија танрысы” адландырылан Әлиаға Шыхлински, о ҹүмләдән Сәмәд бәј Меһмандаров…

-Азәрбајҹан халгынын фәхри олан Ә.Хәгани, И.Нәсими, С.Ә.Ширвани, М.Ә.Сабир, М.Һади, А.Сәһһәт, С.М.Гәнизадә, Ҹ.Ҹәбрајылбәјли, Өмәр Ибн Кафијәддин, Һаҹы Зејналабдин Ширвани, Гасымбәј Һаҹыбабабәјов, Зивәрбәј Әһмәдбәјов…

-Азәрбајҹан оғлу, бәстәкар, мусигишунас-алим, публисист, драматург, педагог, иҹтимаи хадим, мүасир Азәрбајҹан професионал мусиги сәнәтинин баниси, 1938-ҹи илдән ССРИ Халг артисти, 1940-ҹы илдән профессор, 1945-ҹи илдән Азәрбајҹан ССР Елмләр Академијасынын үзвү, 1938-1948-ҹи илләрдә Азәрбајҹан Бәстәкарлар Иттифагынын сәдри, 1928-1929 вә 1939-1948-ҹи илләрдә Азәрбајҹан Дөвләт Консерваторијасынын ректору, 1945-1948-ҹи илләрдә Азәрбајҹан ССР ЕА Инҹәсәнәт Институтунун директору олмуш Үзејир Әбдүлһүсејн оғлу Һаҹыбәјов…

-Короғлунун анасы ишыгдан һамилә галар вә дири-дири басдырылараг өлдүрүләр. Анасы Чембил Хатундур. Короғлу мәзарда доғулар, өлмүш анасынын сүдүнү әмәрәк бөјүјәр… (Бәс бу оғланын кор атасы кимдир? – ред)

Амма нә Короғлу, нә дә гејриси ҝәлиб Гарабағы аланды. Бу гәһрәманларын сахталығы да бир әнҝәл олуб. Сәрдар Ҹәлалоғлу дүз ја јалан дејир өз ишидир. Амма дејир ки:

"Короғлу кимә гаршы вурушуб? Короғлу дастанынын мүгәддимәсини охујан вармы? Орада мүәллиф гејд едир ки, мөвзу ермәни Аракел Тәбризјанын тарих китабындан ҝөтүрүлүб. Азәрбајҹан халг дастаныдырса, нијә ермәни мәнбәләриндән ҝөтүрүлүб? Дастанын башга 11 версијасы да вар. Бүтүн версијаларда Короғлу Сәфәвиләрә гаршы мүбаризә апаран мифик образ кими ҝөстәрилиб. Суал верирәм: Сәфәвиләр Азәрбајҹан дөвләтидирсә, она гаршы мүбаризә апарана неҹә халг гәһрәманы дејә биләрсән? Халг биздән јахшы билиб ки, Короғлу бизим дејил. Инди исә Бакынын бир тәрәфиндә дөвләт баниси Хәтаинин, о бири тәрәфиндә һәмин дөвләтә гаршы чыхан Короғлунун һејкәлини уҹалтмышыг. Бизим иҹтимаи тәрбијә системимиз јанлышдыр. Короғлу дејиб ки, иҝидлик ондур, доггузу гачмаг. Бу руһда тәрбијә олунан бир халг Гарабағы ала биләр? Ејвазы Короғлу оғуллуға дејил, оғланлыға ҝөтүрүб. Јахын Шәргдә дә оғланлыг, гадын кими сахламаг мәнасындадыр. Ниҝар Ејвазы Короғлуја гысганыр, аҹыг едиб, чыхыр ҝедир. Белә мурдар мәсәләләри халга идеал кими тәгдим етмәк нә дәрәҹәдә дүзҝүндүр?" Инди фәхр елә тарихинлә!!!

Тарих гүрур, ловғаланмаг үчүндүр, јохса ибрәт үчүн? Биз тарихә баханда пис адамлары ҝөрүб пис ишдән чәкинмәлијик, јохса мәшһур инсанлара һәсәд апарыб шан-шөһрәт үчүн чалышмалыјыг?

Ибрәт үчүн: 1999-ҹу ил нојабрын 7-дә Түркијәдә он минләрлә инсанын һәјатына сон гојан дәһшәтли зәлзәлә баш верди.Онун оҹағы АБШ-ын һәрби-дәниз базасы јерләшән Измит шәһәриндә иди. Мәлумдур ки, түрк һәрбчиләри динә кифајәт гәдәр фикир вермирләр. Мәһз һәрбичиләрин күфр етмәләри бу фаҹијәјә сәбәб олду. Һәмин ҝүн Измитдә јарычылпаг гызларын иштиракы илә бајрам тәдбири кечирилирди. Орада Түркијәнин үч минә јахын һәрбчиси иштирак едирди. Исраилин вә АБШ-ын јүксәк рүтбәли забитләри дә дәвәт олунмушдулар. Шәнлијин ән гызғын вахтында түрк ҝенералынын әмри илә Гуран ҝәтирилди вә бир мүсәлман - баш лејтенант Уҹа Аллаһын Гураны Өзү горујаҹағы һаггында ајәни охумаға башлады. Ҝенерал Китабы гамарлајыб онун вәрәгләрини ҹырды вә рәгс едән гызларын ајаглары алтына атараг: "Еј Гуранда "Мән Гураны назил етдим вә Мән дә ону горујаҹағам!" - дејән, һарадасан? Һарададыр ону сахлајыб горујан?" – деди. Аллаһын гәзәбиндән горхан һәмин баш лејтенант базаны тәрк етди. О, базадан бир гәдәр араландыгдан сонра ҝөзгамашдырыҹы бир ишыг сачылды, сонра дәнизи ләрзәјә ҝәтирән вә дәһшәтли јанғына сәбәб олан ҝүҹлү партлајыш баш верди. Нәтиҹәдә база јерлә јексан олду. Даһа сонра бу јерләр үчүн ҝөрүнмәмиш вә Түркијәнин бүтүн шимал бөлҝәләрини сарсыдан доггуз баллыг зәлзәлә башлады. Һәрби база бајрам иштиракчылары илә бирликдә јер үзүндән силинди. Түркијә, Америка вә Исраилин ахтарыш груплары бир ҹәсәд белә тапа билмәдиләр. Измит шәһәри дә өзүлүнә гәдәр дағылды вә харабалыгларын фонунда јалныз мәсҹид вә мәдрәсә саламат галды.Түрк һакимијјәт даирәләринин вә сионистпәрәст күтләви информасија васитәләринин һәгигәти ҝизләтмәк ҹәһдләри боша чыхды. Бу һадисә барәсиндә гәзетләр јазмыш, телевизија каналларында данышылмыш, интернетдә информасија јајылмышдыр. Бу бахыш тарихә фајдалы бахышдыр.

Вә шүарлар:
Бајрағымыз гүрур мәнбәјимиздир! (милли бајрағымыз илк дәфә 1918-ҹи ил нојабрын 9-да Бакыда, Азәрбајҹан Халг Ҹүмһуријјәти Назирләр Шурасынын јерләшдији бинада гәбул едилиб вә далғаланыб. АХҸ Назирләр Шурасынын Милли бајрағымыз һаггында гәрарында јазылыб ки, “Милли бајраг кими мави, гырмызы, јашыл рәнҝләрдән, ағ ајпара вә сәккиз ҝушәли улдуздан ибарәт бајраг гәбул едилсин.” О вахтдан 95 ил кечир…)

Гуран: Мән ата-бабаларым Ибраһим, Исһаг вә Јәгубун дининә табе олдум. Бизә һеч бир шеји Аллаһа шәрик гошмаг јарашмаз. Бу (төвһид) Аллаһын бизә вә (бүтүн) инсанлара бәхш етдији немәтдир, лакин инсанларын әксәријјәти (Она) шүкүр етмәз!

***

Кәнара гојаг ата-бабаларын хидмәт вә гәһрәманлыгларыны, ҝөрәк биз кимик? Ҝөрәк өзүмүз кимик? Ҝөрәк торпагларынын 20 фаизи ишғал олан кимдир? Ҝөрәк гызлары Дубај фаһишәханаларында сатылан кимдир? Дејирсән бабам белә атыб-вуран, намус-гејрәтли олуб, Аллаһ бабана рәһмәт етсин. Өзүндән даныш.


4234 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...