Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Нојабр 2013

Јашасын падшаһлыг!

Демократија коммунизм кими утопик бир фикирдир. Нә үчүн? Чүнки ән азы нүмунәси јохдур. Коммунизм бу иди ки, һамы сивил бәрабәр олаҹаг. Сивил әлавә олунмасајды мүмкүн иди. Чүнки сүрүдә гисмән бәрабәрлик вар. Ибтидаи иҹма гурулушунда бәрабәрлик ола биләрди. Чүнки сүрүјә бәнзәјирди. Бу бәнзәјиши јарадан чешидлилијин үмумијјәтлә мөвҹуд олмамасы иди. Инди костјум вар 20 доллара, костјум вар 20 мин диллара. Инди автомобил вар 2 мин доллара, автомобил дә вар 200 мин доллара. Инди ев вар 40 квадрат метр, ев дә вар 4 мин квадрат метр. Мүмкүндүрмү бәрабәрлик олсун? Әсла вә әбәда!

Кечәк демократијаја. Демократија одур ки, һәр шеји халг сечир. АБШ, Гәрб дөвләтләри демокртик үсулла идарә олунур – ҜУЈА! А киши америка халгынын, авропалыларын хәбәри вар ки, бу дөвләтләрин һәрб машыны дүнјаны гара ҝүнә гојуб?! О хәбәри демирәм. О хәбәрдән варыдыр. О бири хәбәри нәзәрдә тутурам. Хәбәри јохдур, јәни халг истәмәјиб ки, Әфганыстан, Ираг ишғал едилсин. Халгы саја салан кимди! Бир ојунду атыблар орталыға.

“Демоктратик” Американын ҹинајәтләриндән мәтбуат јазыр:
АБШ-ын 2001-ҹи илин 11 сентјабрында баш верән мүәммалы террор актындан сонра иштирак етдији һәрби мүнагишәләрдә минимум 225 мин инсан һәлак олуб, ән азы 3,7 трилјон доллар вәсаит хәрҹләниб. АПА-нын хариҹи хәбәр аҝентликләринә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, бу барәдә Браун Университетинин арашдырмасында билдирилир. Нета Кроуфорд (Нета Ҹраwфорд) вә Кетрин Лутсун (Ҹатһерине Лутз) рәһбәрлији алтында тәдгигатчылар Ираг, Әфганыстан вә Пакистанда антитеррор әмәлијјатларыны өјрәнибләр. Арашдырмада ҝөстәрилир ки, ән еһтијатлы һесабламалара ҝөрә, 225 мин инсан бу мүһарибәләрин гурбаны олуб, 365 мин нәфәр јараланыб. Мүнагишәләрдән даһа чох мүлки вәтәндашлар зијан чәкиб. Мүһарибәләрдә өлән мүлки вәтәндашларын сајы 172 мин нәфәрдир. Бунун 125 мин нәфәри ираглылар, 56 мин нәфәри пакистанлылар, 12 мин нәфәри исә әфганыстанлылардыр. АБШ бу мүһарибәләрдә 6 мин һәрбчиси һәлак олуб. Онун мүттәфигләри 1,2 мин, Ираг 9,9 мин, Пакистан 3,5 мин, Әфганыстан исә 8,8 мин һәрбчисини итириб. Өзәл мүһафизә ширкәтләринин исә 2,3 мин әмәкдашы бу мүнагишәләрдә һәлак олуб. 2001-ҹи илдән АБШ-ын иштиракы илә баш верән мүһарибәләрдә 168 журналист вә һуманитар тәшкилатларын 266 әмәкдашы өлүб. Террорла мүбаризә бәһанәси илә кечирилән әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә 7,8 милјон нәфәр гачгын вәзијјәтинә дүшүб. Бу һәлә һарасыдыр!


“WикиЛеакс” сајтынын мүәллифи Ҹулиан Ассанҹын сајтда јерләшдирилән мәхфи сәнәдләр 2004-ҹү илдән бу ҝүнәдәк Ирагда баш верән һадисәләри әһатә едир. Мүтәхәссисләр дејирләр ки, сәнәдләрин иҹтимаијјәтә ачыгланмасы Ираг сәһифәсини өртмәјә чалышан президент Барак Обаманы чәтин вәзијјәтә салыб. Ассанҹ өтән шәнбә тәгрибән 400 мин мәхфи сәнәди “WикиЛеакс” дә јајымлады. Сајтда јерләшдирилмиш сәнәдләр Ираг мүһарисинә һәср олунуб. Сәнәдләрлә танышлыгдан сонра белә гәрара ҝәлмәк олур ки, америкалы һәрбчиләрин “Әбу-Грејб” һәбсханасында төрәтдикләри әмәлләр Ирагда нормаја чеврилиб. Сәнәдләри инҹиләјән АБШ мәтбуаты јазыр ки, әсирләрлә гејри-инсани давраныш тәрзләри Ираг ордусунда вә полисиндә иш үслубу сајылыр. Америкалы һәрбчиләрин тәгдим етдикләри һесабатларда Ирагын ҝүҹ назирликләринин әмәкдашларынын диндирилмәләрдә јолверилмәз практиклара әмәл атмалары барәдә мәлуматлар өз әксини тапыб. Һәмин һесабатларын бириндә гејд олунуб ки, 2005-ҹи илин нојабр ајында Ираг тәдриҹханаларынын бириндә америкалы әсҝәрләр 95 нәфәр кор едилмиш дустаг ашкар едибләр. “Нју-Јорк Тајмс” гәзети јазыр ки, бүтүн һалларда америкалылар баш верәнләрә ҝөз јумублар. Бу да мәлум олуб ки, јүксәк вәзифәли һәрбчиләр ишҝәнҹәләрин гаршысыны алмаг вә иҹтимаијјәтә ачыгламаг истигамәтиндә һәр һансы бир аддым атмамаг барәдә ҝөстәриш верибләр. Мүтәхәссисләр дејирләр ки, ачыгланмыш сәнәдләр АБШ һөкумәтинин Ирагда сабитлијин вә тәһлүкәсизлијин јарадылмасына јөнәлмиш ҹәһдләринә потенсиал зәрбә вура биләр. Мәсәлән, конфиденсиал һесабатлар ҝөтсәрир ки, әрәбләрин Ираг күрдләрилә мүнасибәтләри ҝәрҝиндир. Сәнәддә Мосул вә Кәркүк нефт јатагларынын истифадәси, федерализм вә диҝәр ваҹиб мәсәләләрдә әрәбләрлә күрдләр фикир ајрылығына малик олдуглары билдирилир. “WикиЛеакс” сајтында АБШ-ын индијәдәк күрд силаһлы бирләшмәләрлә Ираг полиси арасында ганлы тоггушмаларын баш вермәмәси үчүн һансы аддымлар атмасы барәдә конкрет мисаллар да ҝөстәрилиб. Бунунла бағлы сијаси мүшаһидәчиләр суал верирләр ки, АБШ Ирагы тәрк етдикдән сонра әрәбләрлә күрдләр, ејни заманлар шиәләрлә сүнниләр арасында мүнасибәтләри һансы гүввә тәнзимләјәҹәк? Сәнәдләрдә Ирагда инсан тәләфаты барәдә ачгыланан рәгәмләр дә өзүндә тәһлүкә дашыјыр. Мәлум олуб ки, 2004-ҹү илдән 2009-ҹу иләдәк Ирагда 109 032 нәфәр һәјатыны итириб. Ән тәһлүкәси одур ки, һәлак олан мүлки әһалинин сајы 66 081 нәфәрә чатыр. Бу ачыглама Ираг мүһарибәсинин аҹы мәнзәрәсини ортаја гојур. Бу да АБШ демократијасы! Јазыг америка халгы...

Әҝәр сабиг ССРИ башчыларынын коммунизм сәс-күјү архасында реал үсул-идарә дајанмајыбса, АБШ вә Гәрбин демократија букети илан-гурбаға, гумбара илә долуса, бу өлкәләрдәки мөвҹуд гурулушун ады нәдир? АБШ демократик өлкә дејил, бүтүн ағыллы адамлар бу һәгигәти гәбул едир. АБШ-да да, Гәрбдә дә, Русијада да, бүтүн демократија мантосу ҝејән өлкәләрдә дә халг һеч кимдир. Дөвләти мафиоз груплашмалар идарә едир. Онлар Бушу апарыр Обаманы ҝәтирир, Саркозини ҝөтүрүр Олланды гојур.

Тарихә баханда (Ислам дөвләтчилијиндән она ҝөрә данышмырыг ки, бу јазы сатира, сарказм үзәриндәдир) мөвҹуд дөвләт гурулушлары арасында падшаһлыг даһа сәмими ҝөрүнүр. Президентлә падшаһы мүгајисә етмәсәк бу иддианы гәбул етмәк чәтиндир. Мүгајисәни аталар сөзләри үзәриндә апараҹағыг:

“Падшаһ хәзинәси дә алты шаһылыг гыфыла мөһтаҹдыр.”
Демәк бир заман падшаһ да рәијјәт истифадә едән гыфылдан истифадә едәрмиш. Демәк, һамы билирмиш ки, хәзинә падшаһындыр вә о буну инкар етмирмиш. Президент неҹә, етираф едирми ки, дөвләт бүдҹәси дејил шеј елә онун ата малы кими бир шејрдир?! Президентин мүлкүнү дә оғрулардан алты шаһылыг гыфыл горујур?!

“Падшаһын да рәијјәтә иши дүшәр.”
Ај киши, президент сечкиләрдә халгын сәсини елә чәкиб чыхарыр падшаһ бу гәләти етмәјиб. Падшаһын гәбул ҝүнү олуб, уҹгар кәнддән ҝәлән әкинчини гәбул едиб, хәстәләнәндә халгдан дуа истәјиб. Бир суала ҹаваб верин: Президентин халга иши дүшүр, јохса јох? Шүбһәлидир. Падшаһынса иши дүшүб – буну аталар дејир.

“Шаһла плов јемирәм ки, бығым јаға батар.”
Бу лап јеринә дүшдү. Демәк о вахтлар кимсә падшаһла отуруб плов јејә биләрмиш. Инди президентлә үзбәүз дајанын боғазындан су кечмир.

Бу мүгајисәләр битиб-түкәнән дејил. Демократијанын бир хүсусијјәти дә сөз азадлығы, садә инсанын өз фикрини дејә билмәсидир. Рәһмәтлик Низами Ҝәнҹәвијә папаг атырлар ки, шаһдан әнам алыб. Аз галыр сарај шаири десинләр. Ҝөрүн Низами нә дејир:

Еј мәрдлик галханыны атыб диз чөкән инсан!
Гәфләт диви азғынлыг јолуна чәкән инсан!
Ҝүвәнирсән шаһлыға, шаһлыг, ҝәлди-ҝедәрди.
Ҝүвәнирсән һәјата һәјатын да һәдәрди.
Ејш-ишрәтлә вурурсан өз өмрүнү сона сән,
Фәләк гатыб башыны, ојунҹагсан она сән.
Гураны, гылынҹыны бир кәнара атмысан,
Əлиндә ҹам, сүраһи нәшәјлә баш гатмысан.
Нә ҝүзҝүн, нә дарағын бир ан әлдән дүшәндир,
Ҝөзәл-ҝөјчәк гадынтәк сығалланмаг пешәндир.

Инсафла данышаг, инди президент тәгаүдү алан шаир президентә белә сөзләр дејә биләрми? Десә башына нәләр ҝәләр ја ҝәлмәз!

Мән демократик дөвләтләрдә пәрдә архасында галмыш, сәси ешидилмәјән, фикри сорушулмајан бүтүн халглары падшаһлыға гајытмаға, әдаләтә гајытмаға чағырырам. Гајыдаг, сонра јахшы-јахшы отуруб фикирләшәк, ҝөрәк башга гурулуша еһтијаҹ вар ја јох!


4125 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...