Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Јанвар 2015

19 Јанвар мүбаризә ҝүнүнүн илдөнүмү мәрасимин тәшкилат комитәсинин Бәјанаты

19 Јанвар мүбаризә ҝүнүнүн илдөнүмү мәрасимин тәшкилат комитәси бир груп азәри зијалы вә алимин иштиракы илә баш тутмуш сон јығынҹағында бу илин гәтнамәси үнванында бәјанатла чыхыш едиб:

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
19 Јанвар Дүнја Азәриләри Ҝүнү Азәрбајҹан халгынын мүбаризә, дин, мәнәвијјат, тарих бахымындан Ирана доғру гајыдыш ҝүнү, дүнја азәриләринин тарихиндә гызыл сәһифәдир.
Шүбһәсиз, бу унудулмаз ҝүн бүтүн азәриләрин кимлијинин ҝүзҝүсү, тарихи вә дини кимлик дүшмәнләринин гәм ҝүнү, тәһрифләрдән гуртулуш ҝүнүдүр.
Хүсусилә сон онилликләрдә баш верән тарихи һадисәләр сүбут етди ки, дар миллијјәтчи дүшүнҹәләрә артыг азәриләрин руһунда вә тәфәккүрүндә јер јохдур. Бир азәри мүсәлман дүнјанын һансы нөгтәсиндә олмасындан аслы олмајараг вәһј мәктәби, сәмави дәјәрләр, Әһли-Бејтә (ә) бағлыдыр.
Бу ҝүн дүнја азәриләринин һәмрәјлији һәниф Ислам дини, Әһли-Бејт (ә) севҝиси, салеһ рәһбәрлик, јәни вилајәти-фәгиһә әсасланыр.
Биз дүнја азәриләринин төвһид етигады, мәнәвијјат, идеал пејғәмбәр ҹәмијјәти әсасында һәмрәјлијинин ҝенишләнмәсини истәјирик вә бүтүн тәлашларымыз бу истигамәтдәдир.
Вилајәт бајрағы алтында мүсәлман азәриләрин монолит бирлији бејнәлхалг сәһнәдә уғур газанмаг үчүн нәинки приоритет, ҹидди бир зәрурәтдир.
Дүнја азәриләринин мәнафеләри вәһј тәлимләринә сарылмадан, илаһи маарифә јијәләнмәдән мүмкүн олмајаҹаг. Ајдындыр ки, бизә сахта кимлик јараданлар бизи бир анда дүшмәнә сатарлар. Севинҹ доғурур ки, дүнја азәриләри заман кечдикҹә өз дини кимлијини ҝүҹләндирир, Ислам дүнјасында өз јерини мөһкәмләндирир, дүшүнҹәли вә вилајәтчи ардыҹыллар сырасында јер алыр. Азәриләр өз алим вә истедадлы өвладларыны Әһли-Бејт (ә) маарифи чешмәсинә ҝөндәрмәклә бу мәктәби танымаг үчүн дәјәрли аддымлар атыр.
Азәрбајҹанда дини етигадларын мөһкәмләнмәси ширин бир һәгигәтлә бағлы мүждә верир. Ҝәләҹәкдә мүсәлман азәриләр јалныз Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вә онун әһли-бејти јолунда
Гәдәм ҝөтүрәҹәк.
Бу истигамәтдә Иран азәриләринин мүһүм ролу вар. Бу Ислам јурду дүнја азәриләри илә елми, идеоложи, мәдәни рабитәләр гурмаг үчүн програмлар һәјата кечирмәлидир. Бу мүһүм иш Аллаһа һәмд олсун ки, һәјата кечир вә бәһрә вермәкдәдир. Бу тәбәддүлатлар һеч шүбһәсиз азәриләрин потенсиалына өз мәнафеји призмасындан бахан, хејирини бу халгы башга халглардан узаглашдырмагда ҝөрәнләрин арзусуну ҝөзүндә гојаҹаг.
Дүнја азәриләринин Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинә марағы, она тарихи вәтән кими бахмалары гүруб етмәјәҹәк ҝүнәш кимидир. Бу ҝүн азәриләр тарихи вәтәнин бејнәлхалг сәһнәдә уғурлары илә фәхр едирләр.
Дүнја зорлуларынын реҝионда сабитлик јаратмаг үчүн Ирана үз татмагдан башга јолу јохдур. Шүбһәсиз, мүсәлман азәриләр азәри әсилли Бөјүк Рәһбәрә ләббәјк демәклә, өз истедадларыны ортаја гојмагла бу игтидара јардымчы олуб.
Дүнјанын Мүсәлман Азәриләри Ҝүнүндә Азәрбајҹана һаким оланларынын мүһүм проблемләри вар вә бу проблемләрдән бири өлкә әразисинин 20 %-нин ермәниләр тәрәфиндән ишғал едилмәсидир. Тәәссүф ки, Минск Групу кими сијаси лајиһәләрдә мәгсәд Азәрбајҹан халгынын тапданмыш һүгугларыны она гајтармаг јох, Ислам дүнјасына нәзарәт етмәк үчүн ону парчаламаг олуб. Белә мүзакирәләрә үмид бағлајанлар әбәс иш ҝөрүбләр. Әҝәр мүзакирәләрдә бир ҝүҹ олсајды бу ҝүнә гәдәр Фәләстинин, Гүдсүн ишғалына сон гојуларды.
Азәрбајҹан ҝәнҹлијинин руһуна мүбаризә шөвгү үфүрмәдән, дини инанҹлары мөһкәмләндирмәдән Гарабаг Ислам Дүнјасынын ағушуна гајытмајаҹаг. Биз бу гәсб олмуш торпаглара Бөјүк Рәһбәрин ҝөзү илә бахырыг. Рәһбәр бујуруб: “Гарабағ Ислам торпағыдыр!”
Биз бүтүн дүнја азәриләрини Мүсәлман Дүнја Азәриләри Ҝүнү мүнасибәтилә тәбрик едир, онлара бөјүк мәнәвијјат, һәгиги бәндәлик, илаһи әхлаг, Гурана етигадлы нәсил тәрбијә етмәләрини арзулајырыг.

19 Јанвар мүбаризә ҝүнүнүн илдөнүмү мәрасиминин тәшкилат комитәси

Гафгаз.ир/аз


9285 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...