Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Јанвар 2015

Икили мөвге, гәрәзли мүнасибәт

Хәбәр верилдији кими, Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сәдри Мөвсүм Сәмәдовун аиләсинә ағыр итки үз вериб. Онун атасы Мәрдан Сәнмәдов дүнјасыны дәјишиб.

АИП сәлаһијјәтлиләри партијанын сәдри Мөвсүм Сәмәдовун атасынын јас мәрасиминдә иштиракына имкан јарадылмасы үчүн өлкә рәһбәрлијинә вә мүфафиг гурумлара мүраҹиәт етмишди. Бу заман пенетинсиар хидмәт рәһбәрлијинә мәһбусларын ҹәзачәкмә шәраитини јүнҝүлләшдирмәк, онларын аиләләри илә мүтәмади ҝөрүшләринин, һәтта јахынларыны итирәркән јас мәҹлисиндә иштиракларынын тәмин олунмасы истигамәтиндә мәгсәдјөнлү тәдбирләрин һәјата кечирилмәси барәдә өлкә башчысынын вердији сәрәнҹам әсас ҝөстәрилмишди.

Лакин мәлум олдуғу кими, АИП сәдринә һәм һуманизм принсипләринә, һәм дә дөвләт башчысынын сәрәнҹамына зидд олараг белә бир имкан јарадылмады. Танынмыш сијаси хадим, руһаны алим, һагг-әдаләт уғрунда мүбаризәдә азадлығыны вә сағламлығыны гурбан верән Мөвсүм Сәмәдов нәинки атасыны сон мәнзилә јола сала билмәди, һәмчинин јас мәрасиминә ҝәлән гонаглары да евин тәк оғлу олараг гаршылајыб јола салмаг имканындан да мәһрум едилди.

Азәрбајҹан халгынын ментал дәјәрләринин өнүндә ҝәлән һуманизм әнәнәсинин позулмасы, һаҹы Мөвсүмүн нәзарәт алтында олмагла белә атасы илә сон ҝөрүшә бурахылмамасы ҹәмијјәт тәрәфиндән бирмәналы гаршыланмајыб. Өлкәнин танынмыш руһаниләри, иҹтимаи-сијаси хадимләри бу һадисәјә наразылыгларыны билдирибләр.

ДЕВАММ сәдри һаҹы Илгар Ибраһимоғлу, ВИП сәдри Әли Әлијев, АДП сәдри Сәрдар Ҹәлалоғлу вә диҝәр танынмыш сималар Мөвсүм Сәмәдова атасынын дәфниндә иштирак етмәјә ичазә верилмәмәсини һуманизмдән узаг аддым кими дәјәрләндирибләр.

АХП сәдри Пәнаһ Һүсејн бу аддымын һуманизм принсипләри илә јанашы, өлкә ганунларына вә дөвләт башчысынын ҝөстәришләринә дә зидд олдуғуну дејиб:

“Бу гануна да, инсанлыг принсипләринә дә, һуманизмә дә зиддир. Чүнки дәфәләрлә белә вәзијјәтләрдә мәһкумлара өз јахынларынын јас мәрасиминдә иштирак етмәјә иҹазә верилдијинин шаһиди олмушуг. Мөвсүм Сәмәдова гаршы истиснаја јол верилмәси бир даһа сүбут едир ки, она гаршы икили мөвге вә гәрәзли мүнасибәт мөвҹуддур. Тәәссүф ки, бу, ҝүнүмүзүн реаллығыдыр./Исламинсеси/


6078 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...