Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Декабр 2013

Бағышлајын ки, сакитләшәсиниз!

Интигам, гисас тәскинлик версә дә, бу тәскинлик давамсыз вә алдадыҹыдыр. Инсанларын иши зәиф олур, Аллаһа тапшырылмыр. Јахшы олар ки, бағышлајан оласыныз. Јох, әҝәр интигам алмаг истәсән Аллаһа тапшыр.

Тарихи бир нүмунәјә диггәт един:

Нәгл олунур ки, мәрһум Шаһабади (р) бәзән о адамлар ки, ону тәһгир вә ја еһтирамсызлыг едәрмиш, онлара сакитликлә ҹаваб верәрмиш. Һәгигәтдә онларын тәһгиринә тәһгирлә ҹаваб верәрмиш. Әлбәттә, гаршы тәрәф онун сәсини ешитмәзмиш. Мәрһум Шаһабадинин өвлады бунун сәбәбини атасындан сорушур. Сиз ки мәнәви мәгам саһибисиниз, нијә бу иши ҝөрүрсүнүз? Атасы ҹаваб верир: Оғлум, мән о ҝүндән ки Аллаһын интигамыны өз ҝөзүмлә ҝөрдүм, гәрара ҝәлмишәм ки белә едим.

Мәсәлә белә олуб. Бир ҝүн үмуми һамама ҝетмишдим. Суја дахил олдум. Бу заман су сычрајараг Пәһләви (Иран шаһы) режиминин забитләриндән биринин үзүнә төкүлдү. О бу ишдән бәрк әсәбләшиб мәни тәһгир етди. Мән орда оланларын јанында онун ҹавабыны верә билмәсәм дә астадан, сәни Аллаһа тапшырырам дедим. Һамамдан чыхыб евә ҝәлдим. Бир саатдан сонра бир нәфәр бизә ҝәлиб мәндән истәди ки онунла һамама ҝедим. Сәбәбини сорушдум. Деди: О забит һамамын пилләләри илә јухары ҝәлмәк истәјәндә јерә јыхылыб вә дили тутулуб! Ејнән анадаҝәлмә лал кими олуб! Әл ишарәләри илә мәндән бағышламамы истәјирди. Дуа етдим. Аллаһдан истәдим ки ону бағышласын. Дуамы гуртаран кими онун дили ачылды вә ајағыма дүшүб јалварырды.

О ҝүндән һәр ким мәнә гаршы әдәбсизлик вә ја тәһгир етсә, даһа ону Аллаһа тапшырмырам. Өзүм јавашҹа ҹавабыны верирәм ки, Аллаһ ондан интигам алмасын. Аллаһ бөјүк интигам аландыр.

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнзадә


5162 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...