Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Декабр 2014

Експертләр Елшән Мустафаоғлунун һәбсиндән јаздылар

ДЕВАММ сәдри Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу , АБТ сәдри Вүсал Һәтәмов вә политолог Әрәстун Оруҹлу өз фејсбук сәһифәләриндә танынмыш илаһијјатчы Елшән Мустафаоғлунун һәбсинә реаксија вериб. 


Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу: “Хәбәр верилдији кими, танынмыш маарифчи вә иҹтимаи фәал Елшән Мустафаоғлу һәбс едилиб. Анлашылмаз сәбәбләр уҹбатындан вә гаранлыг галан мәгамлар сәбәбиндән, Елшән Мустафаоғлу кими бир зијалы инсан барәдә һәбс гәти-имкан тәдбири сечилиб.

Мән Елшән Мустафаоғлуну илләрдир ки, таныјырам. Чох дүрүст, ләјагәтли, садиг инсандыр. Мустафаоғлу арашдырмачы-алим, иҹтимаи фәал олмагла јанашы, чох актив маарифчыдыр. Бунунла бәрабәр, онун јанашмаларында гырмызы хәтт кими һәр заман дөвләтчилик тәфәккүрү кечиб.

Мустафаоғлунун һәбсинә инанмаг олмур. Мәмләкәтин сајылы маарифчиләриндәндир Елшән Мустафаоғлу. Һәр заман шәффаф, дүрүст фәалијјәти илә сечилиб.

Тәәҹҹүблүдүр ки, Е.Мустафаоғлу јениҹә ГМИ-дә ҝөрәвли поста ҝәтирилмишди. 10 илдән артыгдыр ки, ТВ-дә мүәллиф програмларынын апарыҹысыдыр. Һәртәрәфли публик бир шәхсдир.

Бәс нә баш верди?!

Елшән Мустафаоғлу кими бир зијалы нә етди ки, онун барәсиндә мәһз белә сәрт гәти-имкан тәдбири сечдиләр?!

Инанмаг истәјирәм ки, тезликлә гапысы ачылаҹаг, баш верән бу дәһшәт, бир анлашылмазлыг кими изаһ едиләҹәк.

Аллаһа пәнаһ...”.

 

Вүсал Һәтәмов: "Анлашылмазлыг кими гәбул едирәм. Чүнки башга бир шеј ағлыма ҝәлмир. Һазырда Доктор Елшән Мустафа кими алимләр өз интеллектләри илә өлкәмиздә радикал дини мүһитин јаранмасына, өлкәдә дин-дөвләт гаршыдурмасынын башвермә рискинә һәмишә әнҝәл олубар. Әсл зијалы олан Елшән Мустафаоғлунун һаггынын бәрпа олунмасы, истинтагын әдаләтли олмасы үмиди илә..!


Әрәстун Оруҹлу (Шәрг-Гәрб арашдырмалар мәркәзинин сәдри): "Илаһијјатчы алим Елшән Мустафаоғлуну Фаҹебоокдан таныјырдым, сонра бир тәдбирдә ҝөрүшүб таныш олдуг. Һәр заман јүксәк мәдәнијјәтә, мүтәрәгги дүшүнҹәјә, ҝениш дүнјаҝөрүшә малик олан вәтәнпәрвәр инсан кими танымышам. Таныдығым 2 илә јахын мүддәтдә бу инсанда зәррә гәдәр дә дини радикализм әламәтинә раст ҝәлмәдим. Инди ону да һәбс едибләр, өзү дә чох абсурд бир иттиһамла. Өзү дә елә өзләринин ҹызма-гара етдикләри "ганунлары" нөвбәти дәфә ајаглары алтына алараг. Өлкәнин јүзләрлә вәтәндашынын әлинә силаһ ҝөтүрүб, Ирагда, Суријада террорчу дәстәләрин сыраларында дөјүшдүјү вә беләләринин Азәрбајҹанын ҝәләҹәјинә тәһдид јаратдығы бир заманда, вәзифәси онларла мүбаризә апармаг олан дөвләт гурумларынын Елшән Мустафаоғлу кими сағлам дүшүнҹәли инсаны һәбс еләмәси бир тәрәфдән дә анлашыландыр. Мәгсәд өлкәни мүхтәлиф гәбилдән олан террорчу, екстремист радикаллардан тәмизләмәк јох, өзләрини истәнилән кәсимдән олан сағлам дүшүнҹәли инсанлардан сығорталамагдыр, чүнки биринҹиләрлә һәр заман асанлыгла дил тапа биләҹәкләринә әминдиләр. Елә мәним дә буна әмин олмаг үчүн кифајәт гәдәр әсасларым вар".

 

Фәрид Абдулла (илаһијјатчы): "Елшән Мустафаоғлуну, бәлкә дә, он илдән чохдур ки, таныјырам. Онун ады чәкиләндә илк зеһнимә ҝәлән шеј һәлимлик, толерантлыг, дөзүмлүлүкдүр. Бир дәфә олсун белә, онун биһудә зарафат етдијини, етик нормалардан кәнара чыхдығыны ҝөрмәдим. Даим ҝәнҹләрлә ишләјиб, креатив фикирләр ирәли сүрдүјүнү, Ислам динини ҝәнҹләрин баша дүшәҹәји тәрздә изаһ етдијинин шаһиди олдум. Һәр заман, һәтта өзүндән савадсыз биринә белә устад дејә мүраҹиәт едәр, оппонентинин сәһвини она утана-утана чатдырарды. Чох дујғусал бир инсан кими хатирәмдә галмышдыр. Һәтта белә гәнаәтә ҝәлмишдим ки, кимисә һәбс етсәләр дә, ону һәбс етмәк үчүн бир бәһанә тапылмазды. Чүнки ишләринә гаршы чох васвасы вә диггәтҹил иди. Онун өзүнү әсл зијалы кими апармасы илә һәмишә фәхр етмишәм. 


Бу һаглы тәрифләри узада да биләрәм. Лакин һәбс хәбәри мәни дә достлар кими шок етди. Үмид едирәм ки, јанлышлыг олуб. Тезликлә Һаҹы аиләсинә вә ҹәмијјәтә говушаҹагдыр. Бу ҹүр дуруму кәскин шәкилдә гынајырам".

  

Бәһруз Салманов (хеберлент.аз сајтынын баш редактору): "Доктор Елшән Мустафаоғлунун һәбсини тәәҹҹүблә гаршылајырам. Чүнки бу дәјәрли азәриоғлу әсрләр боју дөвләтчилијимизин вә милли мәфкурәнин мөһкәмләнмәсинә хидмәт едән милли-мәнәви дәјәрләримизә садиг, АМЕА-нын елми ишчиси вә әмәкдашы, тарихчи, сијасәтчи, сосиолог, телевизијада уғурла нәтиҹәләнмиш нечә верилишин, 30-дан чох елми, публисист вә аналитик мәгаләнин, 5 елми әсәрин мүәллифидир. Һәмчинин хариҹдән өлкәмизә ихраҹ олунан милли-мәнәви дәјәрләримизә вә дөвләтчилијимизә гаршы јөнәлмиш идеоложиләрлә елми мүбаризә ҹәбһәсиндә өз баҹарығы, елми вә сәлигәси илә сечилән бир вәтәнпәрвәрдир. Белә бир инсанын һәбс едилмәсини анлашылмазлыг һесаб едәрәк өлкә игтидарынын сијасәти вә имиҹи барәдә мүсбәт фикир формалашдырмајаҹағыны дүшүнүрәм. Үмид едирәм ки, бу мәсәлә әдаләтли һәллини тезликлә тапаҹаг. Атылан аддым өлкә рәһбәри тәрәфиндән објектив шәкилдә гијмәтләндириләҹәк".

 

Фамил Бурханоғлу (шәргшүнас): "İстәнилән мәсәләјә тәәссүбсүз јанашан, јүз өлчүб бир бичмәдән сөз демәјән, бүтүн мүнасибәтләрдә етик давранышлары приоритет едән, ән ҹидди мүбаһисәләрдә белә, гаршы тәрәфин гәлбинә дәјмәмәк үчүн чох инҹә давранан, дини мәсәләләрә даһа чох ағыл вә мәнтиг призмасындан јанашмаға үстүнлүк верән иманлы вә сәмими инсан, ҝениш дини дүнјаҝөрүшүнә малик дәјәрли алим доктор Елшән Мустафаоғлунун сахланылмасында нә исә анлашылмазлыг олдуғуну дүшүнүрәм. Чүнки һамы ону радикаллыгдан тамамилә узаг, халгына вә дөвләтинә бағлы бир инсан кими таныјыр. Иншаллаһ ки, анлашылмазлыг арадан галхар".

Бирлик.аз6174 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...