Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Декабр 2014

ИШИД-чиләр бир һәфтәдә ики оғлумун башыны кәсдиләр

Ики шәһид атасы олан ираглы: Онлар тәкбир дејә-дејә оғлумун башыны кәсирдиләр, оғлум исә “Ја Зәһра (с.ә.)!” дејирди...
Nur-az.com-ун АБНА-ја истинадлы мәлуматына әсасән, ҝөзләри долмуш атанын илк ҹүмләси белә олду: “Өвладларымын башыны ИШИД кәсди. Инди онлар үчүн дарыхырам.”
Зөһр азанына аз галырды. Инсанларын издиһамы о гәдәр чох иди ки, намаз гылмаг үчүн јер тапмаг чәтин иди. Тәгрибән Бејнәл-һәрәмејнин ортасында әјләшдик. Астадан зикр дејән вә Һәзрәт Әбул-фәзл Аббасын (ә) һәрәминә өзүнәмәхсус хатирҹәмликлә бахан бир кишинин јанында.
Бир нечә дәгигә кечди. Јанымызда отуран кишинин ағламасы ҝет-ҝедә артмаға башлады. О гәдәр ки, диггәтимизи өзүнә ҹәлб етди. Ҝөзү бизим бахышларымыза саташдыгда, ҝөзләнилмәдән өзү сөһбәтә башлады:
-“ИШИД өвладларымын башыны кәсиб. Инди исә онлар үчүн дарыхмышам...”
Биз кишинин ҝөз јашлары вә илк ҹүмләсиндән шока дүшмүшдүк. О Ираглы кишинин үрәк дағларыны ешитмәји үрәјимиз истәјирди... Баш верәнләри изаһ етмәсини истәдик.
Гәлби сакитләшдикдән вә ҝөз јашлары дајандыгдан сонра, бизим тәклифимизи гәбул етди. Данышмаға башлады. Кәркүкдән иди. Миллијјәтҹә түркмән иди. Әрбәин зијарәти үчүн пијада олараг Кәрбәлаја јола дүшмүшдү. Өз дедијинә ҝөрә, гәлби арамлыг тапсын дејә бу ҹүр етмишди. Бу да шәһид атасы илә сөһбәтимиз:
- Өвладларынызын ады нә иди вә нә вахт шәһид олдулар?
- Әһмәд вә Ҹасим. Әһмәд рамазан ајынын 7-си вә Ҹасим рамазан ајынын 14-ү шәһид едилдиләр.
- Орду гүввәләриндән идиләр јохса көнүллү гүввәләрдән?
- Мүһарибәјә көнүллү ҝетдиләр.
- Нечә јашлары вар иди?
- Әһмәдин 22, Ҹасимин исә 18 јашы вар иди.
- Нечә өвладыныз вар?
- Онлардан башга бир оғлум вә үч гызым вар.
- Ушаглары мүһарибәјә өзүнүз ҝөндәрдиниз?
- Ајәтуллаһ Систани ҹиһад фәтвасы вердикдә, ушаглар өзләри көнүллү олараг мүһарибәјә ҝетдиләр.
- Сиз разы идиниз?
- Бәли, шәрәфимлә разы идим ки, ҹиһад һөкмүнә ҝетсинләр. Әҝәр биз ган вермәсәк Ислам вә шиәнин ады галмајаҹаг. Бу азана анд олсун, мән разыјам ки, о бири оғлум да мүһарибәјә ҝетсин вә шәһид олсун!
Бура чатдығымыз заман шәһидләрин атасы јенидән ағламаға башлады вә ағлаја-ағлаја оғланларынын неҹә шәһадәтә јетирилмәси барәдә деди:
- Оғланларымын башыны кәсдиләр. Ҹасими шәһид етдикләри заман, Ҹасимин өз мобил телефону илә видео чәкирдиләр. Сонрадан бу телефон бизим әлимизә кечди. Тәкфирчиләр “Әллаһу әкбәр, Әллаһу әкбәр” дејәрәк Ҹасимин башыны кәсирдиләр. Ҹасим сон ана гәдәр јалныз белә дејирди: Ја Зәһра (с.ә.), ја Зәһра (с.ә.) ...


6183 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...