Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2013

Түркијәли профессору ајдынладаг…

Бәли, инди һагга гаршы мүбаризә үсуллары үзрә дә профессорлар пејда олуб. Онлардан ҝөзә күл үфүрән бири дејир: “Ислам дүнјасында үмумиликдә гадын проблеми вар”. Буну Түркијәнин “Һүрријјәт” гәзетинә ачыгламасында Мәрмәрә Университетинин илаһијјат факүлтәсинин деканы, профессор Әли Көсә билдириб. Бу проблеми әсасән тәҹавүз олајлары илә әлагәләндирән декан Рома илә Мәккә арасында мүгајисә апарыб:
“Ханымымы вә гызымы Ромаја бир һәфтәлијинә истираһәтә ҝөндәрдијим заман ҹинси тәҹавүзә мәруз галаҹаглары ағлыма белә ҝәлмир. Чүнки орда белә бир проблемин олмадығыны билирәм. Амма бизим факүлтәмиздәки гыз тәләбәләр умрә зијарәтинә ҝедәркән Мәккәдәки отелин Кәбәјә јахын олмасыны тәләб етдиләр. Чүнки бизим һәрәм адландырдығымыз, бүтүн писликләрдән узаг олмалы олан мәһәлләдә ҹинси зоракылыг бахымындан өзләрини тәһлүкәсизликдә һисс етмирләр. Орада гачырылма, тәҹавүз һадисәләри тез-тез баш верир”. (АзНеwс)

Әслиндә неҹәдир? Елә Ромадан башлајаг? Бу профессор Ватиканда баш верән ҹинси позғунлуглардан хәбәрсиздир, јохса охуҹуну лал дивар јеринә гојуб? Арвад-ушағыны Ромаја ҝондәрәндә раһат јатан Косәнинин нәзәринә:

23-02-2013: Католикләрин руһани лидери Папа ХВЫ Бенедиктин ики һәфтә өнҹә ачыгладығы истефа гәрарынын ардынҹа Ватиканда онун секс, шантаж ве чиркли пуллар галмагалларына ҝөрә белә бир аддым атмасы илә бағлы фикирләр сәсләнмәјә башлајыб.
İталијанын танынмыш “Ла Репубблиҹа” гәзетинин хәбәринә ҝөрә, Ватиканла бағлы бәзи ҝизли мәлуматлары медиаја декабрын 17-дә өтүрүлүб ки, Папа да истефа гәрарыны мәһз һәмин ҝүн ачыглајыб. 300 сәһифәдән ибарәт һәмин мәлуматларда Ватиканын бүтүн ганунсуз ишләри әкс олунуб. Һәмин мәнбәдә ҝөстәрилир ки, Ватикандакы Папанын артыг мүгавимәт ҝөстәрә билмәдији ҝүҹлү лоббиләрдән бири ејниҹинслиләрин јаратдығы шәбәкәдир. Белә ки, онлар өлкәнин танынмыш сималарыны “јолдан чыхарараг” өз шәбәкәләринә ҹәлб едир, нәзарәт етдикләри мәканларда онлар үчүн “секс парти”ләр кечирир вә даһа сонра һәмин шәхсләри шантаж етмәјә башлајырлар.
Папаны истефа вермәјә мәҹбур гојан диҝәр бир галмагал исә чиркли пулларла бағлыдыр. Белә ки, Ватиканын икинҹи адамы сајылан кардинал Тарҹисо Бертоне өлкәнин банк һесаблары илә бағлы бүтүн дәјәрли мәлуматлары өз әлиндә сахлајыр. Ватикан банкында дин хадимләри вә ади вәтәндашларын адларына ачылан һесабларын даһа сонра башгаларына тәһвил верилмәсини вә һәмин шәхсин кимлији илә бағлы мәлуматларын ҝизли сахланылмасыны гадаған едән һеч бир ганунун олмамасы кифајәт гәдәр ҹидди сијаси галмагаллара ҝәтириб чыхара биләр. Бу мәсәлә банкын саһибләриндән бирини о гәдәр нараһат едир ки, о шок ачыгламалар вермәкдән белә чәкинмәјиб: “Дин хадимләри банкдакы һесабларла бағлы бүтүн мәлумтлары биздән ҝизләдирләр. Бурада һәтта Үсамә Бин Ладенин дә һесабы ола биләр. Белә бир факт ортаја чыхса, һеч дә тәәҹҹүбләнмәрик.
Ватиканын сөзчүсү Педер Федерико Ломбарди исә “Ла Репубблиҹа” гәзетинин һазырладығы мәгаләјә мүнасибәт билдирмәкдән имтина едиб: “Бу хәбәри нә тәсдиг, нә дә ки, инкар едә биләрәм”.

Амма профессор Косә буну тәкзиб едир вә әвәзиндә Мүгәддәс Кәбәни шәрләјир. Бир факт ҝөстәрин ҹәнаб Көсә! Бәлкә сизинҝ арвад-ушағыныз буна ҹанлы шаһиддир? Дүнја Ромадакы тәҹавүзләрдән данышдығы бир вахт мүгәддәс мәканларымызы нечәјә гаралајырсыны? Шүбһәсиз ки, елә бу әмәлләринизә ҝөрә профессор ады алмысыныз.

Әбдүлһәмид Аран


7530 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...