Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Нојабр 2013

Гәзәбләнәндә...

Шејтан Мусанын ҝөрүшүнә ҝәлиб дејир: Еј Муса! Аллаһ-Таала Өз рисаләтини чатдырмаг үчүн сәни бу инсанларын ичиндән сечиб вә сәнин васитәнлә онларла данышыр. Буна ҝөрә дә һәддән артыг абырлысан. Мән дә Аллаһын јаратдыгларындан биријәм ки, ҝүнаһ етмишәм вә истәјирәм етдијим ҝүнаһдан Аллаһа төвбә едим! Сән васитәчи ол, Аллаһ да төвбәми гәбул етсин.

Һәзрәт Муса гәбул едир вә меһрибан Аллаһдан истәјир: Илаһи! Онун төвбәсини гәбул ет.

Вәһј ҝәлир: Муса! Истәјини гәбул етдим, шејтана әмр ет ки, Адәмин гәбринә сәҹдә етсин. Ҝүнаһын төвбәси әлдән чыхмыш әмәлин јеринә јетирилмәси иләдир.

Муса Иблиси ҝөрүр вә Аллаһын бујурдуғуну она чатдырыр. Шејтан бәрк әсәбләшир вә тәкәббүрлә дејир: Еј Муса! Мән Адәмә дирилијиндә сәҹдә етмәдим, истәјирсән өлүсүнә сәҹдә едим!

Сонра дејир: Еј Муса! Мәним төвбәмин гәбул олунмасы үчүн шәфаәтчи олдуғуна ҝөрә бојнумда һаггын вар. Демәк истәјирәм ки, үч вахтда мәним зәрбәләримдән еһтијатлы ол. Һәр ким бу үч вахтда мәндән еһтијатлы олса һәлакәтдан аманда олар.

1.Һәр заман гәзәблисән мәндән еһтијатлы ол. Руһум сәнин үрәјиндә вә ҝөзүм сәнин ҝөзүндәдир. Ејнән ган кими бүтүн вүҹудунда ҹәрәјан едирәм вә әсәб балтасы илә көкүнү кәсирәм.

2.Ҹиһад мејданында олан заман, баша дүш ки, о вахт Аллаһа хатир мүҹаһиди өвлад вә һәјат јолдашыны јадына салырам вә баҹардығым гәдәр ону Аллаһ јолундакы ҹиһаддан узаглашдырырам!

3.Намәһрәм ханымла хәлвәтдә олмагдан горх, чүнки мән онлары јахынлашдырмаг үчүн васитәјәм!

Шејтан бу мараглы дастанда үч горхулу шејә ишарә едир: Шәһвәт, гәзәб вә әсәб.

Һәр һалда демәк лазымдыр: Шәккиниз олмасын, инсанын ҹиһаддан гачмасы, дүнјаја бағлылығындан ајры бир шеј дејил вә Шејтанын Адәмә сәҹдә етмәмәси дә һәсәддән башга бир шеј ола билмәз. Бу һәсәд гапысы о гәдәр бөјүкдүр ки, Шејтан ора дахил олмагла үрәкләри рам едә билир!

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5295 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...