Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Нојабр 2013

Ушағы намаза неҹә һәвәсләндирәк?

Ушаглар тәглидчилик хасијјәти илә мәшһурдур. Онларын бир чох рәфтарлары тәглид әсасындадыр. Ушагларын тәглидлә өјрәндији јахшы ишләрдән бири намаздыр. Билмәлијик ки, ушаглар намаз гыланда саваб газаныр, онларда ибадәтә рәғбәт јараныр, намаз характерләринә һопур, јеткинләшәндә асанлыгла намаз гылырлар. Амма бүлуғ һәддиндән габаг намаз гылмајан ушаглар бүлуғ һәддинә чатанда намазда чәтинлик чәкирләр. Әҝәр өвладларымызын диггәт вә һәвәслә намаз гылмасыны истәјириксә, онлара ушаг јашларындан намаз өјрәтмәлијик. Ушаглыг дөврү өјрәтмәк, һәвәс јаратмаг үчүн ән јахшы дөврдүр.
İбадәт вә намаза зәминә јаратмаг үчүн мүгәддимәјә еһтијаҹ вар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Ушаг дүнјаја ҝәләндә сағ гулағына азан, сол гулағына игамә охујун.” Бу иш мүстәһәб олса да ушағы ҝәләҹәјә һазырлајыр. Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Ушаг үч јашына чатанда она “ла илаһә илләллаһ” дедирдин. Бир нечә ај сонра Пејғәмбәрин адыны десин. Дөрд јаша чатанда Пејғәмбәрә салам ҝөндәрсин. Бүтүн бунлар мүгәддимә ролу ојнајыр. Бу ишләр ушағы бүлуғ һәдди үчүн ибадәтә һазырлајыр.”
Ушаглар әксәр ишләри тәглидлә өјрәнир. Ушаг јашда Ислами тәрбијә чох тәсирлидир. Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ушаг вә јенијетмәнин гәлби мүнбит орпаг кимидир. Бу торпаға атылан тохум ҹүҹәрир.” Һәзрәт Әли (ә) оғлу Имам Һәсәнә (ә) бујурур: “Гәлбин дашлашмамыш, фиркин јајынмамыш сәнин тәрбијәнә башладым.”
Бәли, ушаг вә јенијетмәнин гәлб вә дүшүнҹәси тәсир алтына дүшмәмиш онун дини тәрбијәси илә мәшғул олмаг лазымдыр. Тәҹрүбәдә сүбута јетиб ки, ушаг вә јенијетмәләр даһа чох мүшаһидә јолу илә, әтрафдакы инсанлардан өјрәнирләр. Әҝәр валидејн намаз гылырса ушаг валидејни тәглид едиб намаз гылмаға чалышыр. Намз тәгва сәбәбидир, инсаны ҝүнаһдан горујур.
Валидејн вә мүәллимин вәзифәләриндән бири дә тәблиғатдыр. Дүнјада маһијјәтҹә бүтпәрәстликдән башга бир шеј олмајан әгидәләрин тәблиғи ҝүҹлүдүр. Инсанлары алдадараг Аллаһын һагг јолундан узаглашдырырлар. Һазырда интернетдә ушаг вә јенијетмәләри Исламдан узалгашдыран ҹәрәјанлар тәблиғ олунур.
Белә мәгамларда валидејн вә тәрбијәчиләрин мәсулијјәти бөјүкдүр. Онлар мәнтиги вә хош бәјанла ушаг вә јенијетмәләри намаз вә ибадәтә дәвәт едә биләрләр. Гуранда Пејғәмбәрә әмр олунур ки, Рәббиндән сәнә назил оланы тәблиғ ет, әҝәр бу иши ҝөрмәсән пејғәмбәрлик вәзифәни јеринә јетирмәмисән. Демәк, Ислам тәблиғин тәсирли олдуғуну гәбул едир вә бизи бу ишә чағырыр.
Ушаглары намаза сөвг етмәјин бир јолу да тәшвигдир. Ибадәти ушаг үчүн ҹазибәдар етмәк лазымдыр. Ушағы намаза мәҹбур етмәк олмаз. Нә ушаг, нә бөјүк, һеч бир инсан мәҹбуријјәти севмир. Ушағы ибадәтә мәҹбур етмәјин нәтиҹәси онда ибадәтә нифрәт јаранмасы, ибадәт һәвәсинин арадан галхмасы, ибадәтдә сүстлүк вә пәришанлыгдыр.
Биз диггәтли олмајыг ки, ушағы даһа чох нә марагландырыр? Бир ушаға ҝәзмәјә, диҝәри һансыса хөрәјә вә ја ојуна мараг ҝөстәрә биләр. Бу мараглардан истифадә едә биләрик. Онларын истәјини һәјата кечирсәк онлар да бизим истәјимизә мүсбәт ҹаваб верәр. Ибадәтдән сонра ушағы онларын марағына ујғун мүкафатландырсаг мүсбәт нәтиҹә әлдә едәрик.
Әҝәр инсан намаз гылса Аллаһ јер вә ҝөјүн бәрәкәтини она назил едәр. Чүнки намаз гуртулуш, мүвәффәгијјәт рәмзидир.
Бәзән ушагларын (һәтта биз бөјүкләрин) намазын вахтыны унутмасы мүмкүндүр. Онлар ојуна о гәдәр алудә олурлар ки, һәр шеји јаддан чыхарырлар. Намазын јада салынмасында валидејн вә мәктәби ролу бөјүкдүр. Ушаглара хош диллә, кобудлуға јол вермәдән намазын вахтыны хатырлатмаг лазымдыр.
Намаза рәғбәтләндирән диҝәр амил ону асанлашдырмагдыр. Намазы камил шәкилдә јеринә јетирмәк ушаг үчүн чәтиндир. Имам Садиг (ә) бујурур: “Рамазанда бүлуғ һәддинә чатмамыш ушаглары сүбһ ифтар үчүн ојадын, сизинли бирликдә јесинләр вә оруҹ тутсунлар. Амма зорла оруҹ тутдурмајын, гојун истәдикләри вахт оруҹларыны ачсынлар. Мәҹбуријјәт ушагларда ибадәтә икраһ јарадыр, онлары һәвәсдән салыр.”
Рәвајәтләрдә дејилир ки, ушаглар намаз үчүн дәстәмаз алмаг истәјәндә сојуг һавада онлар үчүн илыг су верин вә ҹанәмазларыны сәрин. Намазын ваҹиб олмајан һиссәләрини ихтисара салмагла намазы јүнҝүлләшдирмәк олар. Ушағын јашы артдыгҹа намаз да камилләшәр.
Намаз һәм руһ, һәм дә ҹисмә фајдалыдыр. Ибадәт инсанын руһуну да, ҹисмини дә булашыглыгдан, чиркабдан горујур. Бу ҝүн бәшәријјәти һәдәләјән хәстәликләр инсанларын ҝүнаһа батмасы нәтиҹәсиндә јараныб.
Мәшһур франсалы физиолог Карл дејир ки, хәстәнин дуа үчүн Аллаһа үз тутмасы һәкими севиндирмәлидир. Хәстәнин бу руһијјәси дәрманларын тәсирини ҝүҹләндирир. Чүнки дуа едән инсанын руһу арамдыр вә арам руһијјә мүалиҹәдә әвәзсиздир. Аллаһдан узаг инсанларда әсәбилик, стресс ҝүҹлү олур вә бу һал мүалиҹәни тәсирдән салыр. Ҹәмијјәт намазы, ҹүмә намазы руһа арамлыг ҝәтирмәк бахымындан чох тәсирлидир.
Бүтүн дејиләнләрә рәғмән Ислам намаза бөјүк әһәмијјәт верир, ону динин сүтуну адландырыр. Аллаһ намаз гылан ушаглара саваб верир, онлара диггәтини артырыр. Намазын мүсбәт тәсирләри дүнја вә ахирәтдә өз тәсирини ҝөстәрир. Намаз сајәсиндә дүнјада ҝүнаһдан узаг олан инсан ахирәтдә илаһи мүкафатларла мүждәләнир.

Nur-az.com/тебјан


6034 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...