Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Нојабр 2013

Әрәстундан

Иззәти-нәфс, мәнлик егоизмлә өзүнү зәлил сајмаг арасында бир мәгамдыр.

Ағыллы инсан билдијини демир, дедијини билир.

Ешг ејбләри ҝөрмәјә мане олур.

Тәҹрүбә елә бир мејвәдир ки, ону јалныз чүрүјәндә дәрирләр.

Хошбәхт вә агил о шхсдир ки, јухудан ојананда өз әмәли вә агибәти барәдә дүшүнүр.

Чалышаҹағам бу ҝүн өтән ҝүнкүндән јахшы олум.

Отуруб бәхт, шанс ҝөзләјән адам чохдан өлүб.

Мејлләриниз, нәфс истәкләринизи ирадә вә ағыл диварлары арасында һәбс един.

Аиләнин тәрбијә вә мәдәнијјәтини әрлә арвад арасында дава-далаш заманы билмәк олур.

Гадынын ән ити силаһы онун тәгва вә нәҹабәтидир.

Ики шеј пәришанлығы арадан галдырыр: достларла ҝөрүш вә алимләрин сөһбәти.

Пислик ҝөрмәкдән даһа чох пислик етмәкдән горхамг лазымдыр.

Бир иш ҝөрмәздән габаг шәхсијјәт олмалысан.

Јахшы инсанларын тәсири онлар арамыздан ҝедәндән сонра билинир.

Өзүндән чыхмајан һеч бир үстүн руһ јохдур.

Инсаны һәдијјә вә јардым етмәк гәдәр дојуран шеј јохдур.

Бөјүклүк һөрмәтли олмагда јох, һөрмәтә лајиг олмагдадыр.

Тәкрар ишләримиз бизим шәхсијјәтимизи ҝөстәрир.

Ахмагдан јалныз өмрү пуча чыхармағы өјрәнмәк олар.

Инсан Аллаһдан башга нәдән горхса ондан гачыр. Амма Аллаһдан горханда Она сығыныр.

Һәјатда ҝөрүләси ишиниз, севәҹәјиниз бир шеј варса севинҹ сорағыныздадыр.

Хејир ишин башланғыҹы она мејлдир.

Севинҹ јүксәк инсаны сифәтләрә саһиб олмагдадыр.

Һәмишә башгаларынын сиздән умдуғу мејарлардан үстүнүн сечин.

Nur-az.com


5379 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...