Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2014

Пентагон шефинин ҝенерал Сүлејмани илә ҝөрүш арзусу...

АБШ-ын сабиг мүдафиә назири, Пентагон шефи Леон Панетта Блумберг телевизија шәбәкәси илә сөһбәтиндә АБШ-Иран мүнасибәтләри барәдә данышыб. Панетта пентагона башчылыг етдији дөврдә ишғалчы Исраилин Ирана һүҹум тәхәјјүлүндән вә сионист режимин бу ахмаг фикирдән чәтинликлә узаглашдырылмасындан сөһбәт едиб.
Əввәлләр Америка Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (ҸИА) сонра мүдафиә назири вәзифәсиндә чалышан Панетта АБШ-ын реҝионал мәнафеләри истигамәтиндә бөјүк рол ојнамыш шәхсләрдәндир. Панетта 2009-2011-ҹи илләрдә ҸИА-ја, 2011-2013-ҹү илләрдә Пентагона башчылыг едиб. Панетта бир заман ики партијалы АБШ конгресиндә Ираг үзрә арашдырмалар групунда чалышыб, еләҹә дә милли тәһлүкәсизлик мәркәзиндә мүшавирләр шурасында ишләјиб. Онун Нју-Јорк бурс ишиндә дә фәалијјәтләри олуб. Панеттанын ҸИА-ја башчылыг етдији дөврдә Исраил Ирана һүҹумларла бағлы ахмаг бәјанатлара ара вермирди. Бу мәсәлә АБШ-ын тәһлүкәсизлик мәсәләләриндән сајылырды. Панетта мүдафиә назири оланда АБШ ордусу Ирагда өз ишғалчы һүзуруна рәсми сон гојду.
Леон Панетта тәгаүдә чыхдыгдан сонра “дәјәрли мүһарибәләр” ады алтында хатирәләрини чап едиб. Китабда Сурија мәсәләсиндә јанлыш мөвге тутдуғуна ҝөрә президент Обама тәнгид едилир.
Сон ҝүнләрдә Блумберг телеширкәтинин мүхбири Чарли Роз АБШ хариҹи әлагәләр шурасынын гәрарҝаһында панетта илә сөһбәтләшиб. Панетта вәзифәдә олдуғу дөврдә Иранла бағлы бәзи мәсәләләри ачыглајыб. О дејиб ки, Исраили Ирана һүҹум фикириндән дашындырмаг АБШ үчүн чох чәтин олуб. Исраилин өз кәшфијјат хидмәти МОССАД Еһуд Барак вә Бенјамин Нетанјаһуну бу һүҹумун рүсвајчы нәтиҹәләринә инандыра билмәјиб. Һәр һалда МОССАД-ын ортаја гојдуғу дәлилләр Исраилин агрессив башчыларыны бу ахмаг аддымдан сахлајыб. АБШ Исраилә һәгиги һәрби ҝүҹүнү ҝөстәрмәк үчүн хејли тәлаш ҝөстәриб. Сонрадан сионист режим мәтбуатында дәфәләрлә јазылыб ки, Исраилин Ирана һүҹумда аҹизлијинин сүбуту үчүн АБШ мүдафиә назирлији хејли чалышыб.
Мүхбир Панеттадан сорушуб ки, Исраил Ырана һүҹум мәсәләсиндә нә вахта гәдәр АБШ-ы ҝөзләјәҹәк. Панетта дејиб: “Мән мүдафиә назири оланда Исраил белә бир фикирә ҝәлмишди ки, вахт итирилсә вә Иран нүвә силаһы јаратмаг истәсә бу мәгсәдә чата биләҹәк. Исраил Ирана бу имканы вермәк истәмирди. Биз узун сөһбәтләрдән сонра онлары анлатдыг ки, сиз Ыранын ҝөзүнүн алтыны гаралда биләрсиниз, амма ејнән бизим кими нүвә програмынын гаршысыны ала билмәзсиниз. Дүшүнүрәм ки, Исраил бизим аргументләримизи гәбул етди вә гәрар чыхармаг ихтијарыны бизә верди. Онлар инандылар ки, Иран нүвә силаһы јаратмаг истәсә биз аддым атаҹағыг.”
Панетта мүхбирин Иранла нүвә мүзакирәләринә мүнасибәти барәдә сорушуб. Пенетта дејиб: “Мән мүзакирәләрин алынаҹағына үмид вә дуа едирәм. Мән һәмишә Иранын дүнјадакы нүфузундан горхмушам. Буну етираф едирәм. Мән Иранын Гүдс Гүввәләринин әмәлијјатлары илә јахындан танышам. Чох истәрдим ки, ҝенерал Сүлејмани илә ҝөрүшә билим. Бу мәним арзумдур.”
Панетта Иранын нүвә програмы илә бағлы билдириб: “Иран чох тәһлүкәли тәрәф-мүгабилдир. Биз бу рәгибә нүвә силаһы јаратмаг имканы вермәмәлијик...”
Сабиг АБШ президенти 2006-ҹы илдә Гүдс Гүввәләринин Ирагдакы апарыҹы гүввәләринин террору илә бағлы ҝөстәриш вермишди. Амма бу гүввәләрин фәалијјәтини тәсдиг едәҹәк сәнәд әлә кечирә билмәдиләр. АБШ нә гәдәр чалышса да Ирагда Иранлы һәрбчи тута билмәди. Амма Ирагдакы бүтүн мәғлубијјәтинин сәбәбләри кими Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләрини сәбәб ҝөстәрди. Блумберг мүхбири Панеттаја белә бир суал үнванлајыб ки, еһтимал олан һүҹумда Исраил Иранын ҝөзүнүн алтыны гаралтдыгдан сонра ону нә ҝөзләјир? Америка рәсмиләри бу суал гаршысында һәмишә сусублар, ону ҹавабландырмагдан јајыныблар. Панетта һеч вахт дилә ҝәтирмәјиб ки, Американын һүҹуму Иранын нүвә програмыны әнҝәлләјә биләр. Һансы ки, АБШ-ын Иран әтрафында кифајәт гәдәр һәрби базасы вар. Иран ачыг бәјан едир ки, она гаршы тәҹавүзкар илк аддымда бүтүн АБШ базалары вурулаҹаг. АБШ-ын һәрби аналитик мәркәзләри бу фикирдәдир ки, АБШ Ирана һүҹум етсә планлашдырылмајан иткиләрлә үзләшәҹәк.

Nur-az.com4566 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...