Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2014

Мөвсүм Сәмәдова һәмрәјлик нүмајиши - Фото

Хәбәр вердијимиз кими октајбрын 9-да Азәрбајҹан Ислам Партијасынын лидери Һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә онун Гобустан гапалы режимли һәбсханаја көчүрүлмәси үчүн мәһкәмәси кечирилиб.
 
Азәрбајҹанын танынымыш сијаси-иҹтимаи шәхсијјәтләри вә руһаниләри Мөвсүм Сәмәдовла һәмрәјлик вә һәмдәрдлик нүмајиш етдирмәк мәгсәди илә 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинин гаршысына топланыблар. Онлар арасында Азәрбајҹан Руһаниләр Мәҹлисинин (АРМ) үзвләри Һаҹы Сәрдар Һаҹыһәсәнли, Һаҹы Гәдир Мәммәдов, Һаҹы Әлиһүсејн Нури, Гарабағ Уғрунда Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын сәдри Һаҹы Рөвшән Әһмәдли, Дини Етигад вә Виҹдан Азадлыгларынын Мүдафиә Мәркәзи (ДЕВАММ) сәдри, илаһијјатчы-философ Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу, АИП-ин сәдр әвәзи Һаҹы Елчин Манафов, “Азадхебер.нет” сајтынын баш редактору Емил Раһилоғлу, “Милли-Мәнәви Дәјәрләр” Иҹтимаи Бирлијинин  (ММДИБ) сәдри Руһуллаһ Новруззадә, Нардаран Ағсаггаллар Шурасынын сәдри Һаҹы Натиг Кәримов, АИП сәдр мүавини Һаҹы Акиф Һејдәрли, АИП МНТК сәдри Һаҹы Фәјјаз Нәбизадә, Һаҹы Елмар Сәмәдов, диҝәр иҹтимаи фәаллар вә инанҹлылар да олуб.
 
Маиде.аз сајты олараг һәмин шәхсләрдән бәзиләринин фикирләрини охуҹуларымыза чатдырырыг.
 
Һаҹы Сәрдар Һаҹыһәсәнли: “Һамыја бәлли олдуғу кими бу ҝүн Азәрбајҹан Ислам Партијасынын лидери Һаҹы Мөвсүм Сәмәдовун бәлли иши илә әлагәдар бураја топлашмышыг. Һамыја бәллидир ки, Һаҹы шәрләнәрәк һәбс олунуб. Онун һәбсини бир гәдәр дә ағырлашдырмаг үчүн гәрара ҝәлибләр ки, дахилдә мәһкәмә кечириб вә Һаҹыны 3 иллик Гобустанда ҹидди режимли һәбсханаја ҝөндәрсинләр. Бизләр дә Һаҹы илә һәмрәјлик нүмајиш етдирмәк, етиразымызы билдирмәк үчүн бурдајыг. Ҝәлмишик ҝөстәрәк ки, халг һаҹынын ҝүнаһкар олдуғуна дејил, пак тәгвалы, бу халга фајдалы бир инсан кими таныјыр. Бу ҝүн ҝөрүндүјү кими бурада ҝәрҝинлик јаранды. Үч километр габагдан постлар гурулуб, ҝәлән инсанлары, машынлары јохлајырлар, шәхсијјәт вәсигәләрини тәләб едирләр. Нәһајәт, чох данышыглардан сонра бура ҝәлмәјимизә иҹазә вердиләр, амма дахилә, мәһкәмәјә һеч кәси бурахмадылар. Биз буна да кифајәтләндик. Сәбәб дә будур ки, һәр биримиз өзүмүзү Аллаһ мүгабилиндә ҝөрәвли билирик. Динимизин, инанҹымызын тәләби будур. Һаггы тапдаланан, мәзлум танынан инсанын јанында олаг. Бу ҝүн биз физики ҹәһәтдән дә Һаҹынын јанында ола билмириксә, мәнән, руһән, дуаларымызла онун јанындајыг. Бу тәк мәним дејил, бүтүн Азәрбајҹан диндарларынын, руһанијјәтинин, ағсаггалларын, Ислами тәшкилатларын, зијалыларын сөзүдүр. Бу нурани сималар өзү бир ҝөстәриҹидир ки, бизим дахилдә олан, мәһбәс һәјаты јашајан гардаш елә бу сималарын биридир вә биз ону дәстәкләмәк мәгсәди илә бурадајыг. Аллаһ-тәаладан истәјирик ки, өлкәмиздә һагсыз јерә һәбс олунан һәр бир мәһбусун – Һаҹы Мөвсүмүн, Һаҹы Абҝүлүн, Һаҹы Талеһин, өлкәнин азадлығы, чичәкләнмәси, инсанларын һаггы олан һәјаты јашамасы наминә зәһмәти, фәалијјәти олан һәр бир инсанын азадлығыны Мүтәал-Аллаһ диләјирик. Әминик ки, Азәрбајҹан дәјәрли, дүшүнән халгымызын дәстәји илә халга хидмәт едән шәхсләр тезликлә бу халгын ичинә гајыдаҹаглар.”
Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу: “Инанҹлылар бир бөјүк аиләдир. Биз һамымыз бир аиләнин үзвләријик. Вә бизим аиләнин бир үзвүнүн һәбсхана шәраитинин даһа да ағырлашдырылмасы үчүн бу ҝүн мәһкәмәси вар, она ҝөрә һамымыз ҝәлмишик бура. Өлкәнин иҹтимаи-сијаси хадимләри, инанҹлылар, дәјәрли инсанлар бурададыр, ачыгламалар верибләр. Һесаб едирик ки, бу ҝүн дурдуғу јердә, һеч бир әсас олмадан мәһкәмәнин кечирилмәси гајда позунтусуну даһа да бөјүтмәкдир. Ислама гаршы, инанҹа гаршы бир далға башладылмышды. Бу далғаја етираз едән гардашларымызын бәзиләри бу ҝүн һәбсдәдир. Биз онларын адларыны да тез-тез чәкирик, онлара гаршы, мәхсусән Һаҹы Мөвсүмә гаршы олунан һагсызлығын арадан ҝөтүрүлмәсини истәјирик. Һесаб едирик ки, өлкәнини һәр бир виҹданлы вәтәндашы, хүсусән руһанијјәти, үмумән өз мәсулијјәтини дәрк едән һәр бир инанҹлы инсан ајыг олмалыдыр, наразылығыны бүрузә вермәлидир вә ичәридә олан аилә үзвләримизин азадлығы үчүн әлиндән ҝәләни еләмәлидир. Хүсусән гејд еләмәк истәјирәм ки, бу мәсәләдә сионист режимин бурадакы нөкәрләринин сәјләринин нәтиҹәси олараг нәсә баш версә, бу өлкәдә сионизмә гаршы, онларын Гәззада төрәтдији ҹинајәтләрә гаршы онсуз да нифрәт вар вә бу нифрәт бир гәдәр дә артаҹаг. Вә онсуз да биз билирик ки, бу өлкәдә инанҹлы инсанлара гаршы баш верәнләр бир нечә ил габаг 33 ҝүнлүк мүһарибә дөврүндә, Гәзза һадисәләри дөнәминдә Азәрбајҹанда фәләстинлиләрлә, мүсәлман гардашларымызла һәмрәјлијинин бир нөв әвәзи олараг Ислама гаршы далға башламышды. Биз ону да јахшы билирик ки, бу ҝүн исламчылара гаршы олан тәгибләрин әсас сифаришчиләриндән бири дә бунлардыр. Она ҝөрә дә бу месажымызы веририк ки, онлара нифрәт бир гәдәр дә артаҹаг, дүшүнмәсинләр ки, өлкәдә онлара гаршы һәр һансы бир мүлајимләшмә олаҹаг, ҹинајәтләри ҝөз габағындадыр. Сон 51 ҝүнлүк мүһарибәдә мәғлуб олублар вә бундан сонра мәғлубијјәтләри даһа да бөјүк олаҹаг. ”
 
Һаҹы Елчин Манафов: “Мән дәфәләрлә демишәм ки, бунлар етдикләри ишләрлә нәјә наил олмаг истәјирләр, һеч өзләри дә билмирләр. Амма бирҹә биз ону билирик ки, бизим гардашларымызын нәинки нүфузуна хәләл ҝәлмир, әксинә бу иши ҝөрәнләрин нүфузу ашағы дүшүр. Һаҹы Мөвсүмү, Һаҹы Абҝүлү, Һаҹы Талеһи тәсадүфи дејил ки, үчүнү дә ејни јерә, уҹгар бир јерә ҝөндәрибләр. Амма өзләри дә ҝөрдүјү кими онлары севәнләр бурададыр. Бу иши ҝөрәнләр өз әмәлләри илә нүфузларыны јерә вурурлар.”
Һаҹы Рөвшән Әһмәдли: “Һаҹы Мөвсүм Сәмәдов өз докторлуғуна вә руһани алимлијинә ҝөрә һәбс олунмајыб. О һәм дә бөјүк бир партијанын сијаси лидеридир. О, сијаси фәалијјәтинә ҝөрә һәбс олунуб. Мөвсүм Сәмәдов өлкәдә баш верән рүшвәтхорлуг, коррупсија, дөвләт чөкдүрүлмәси вә диҝәр диҝәр негатив һаллара етиразыны билдирдијинә ҝөрә һәбс олунуб. Тәбии ки, нәинки инанҹлы инсанлар, Азәрбајҹанда елә бир шәхс тапмаг олмаз ки, бизим диҝәр руһани вә алим гардашларымызын шәрләнәрәк һәбс олунмасын, онлара гаршы ирәли сүрүлән иттиһамлара инанмыш олсун. Һамы билир ки, Һаҹы Мөвсүм гардашымыз башда олмагла 60-дан чох диҝәр инанҹлы инсанымыз сахта иттиһамларла мәһбәсдәдирләр. Тәбии ки, дөвләт ики һалда сарсылыр: биринҹиси, ҹинајәткар ҹәзасыз галанда, бир дә ҝүнаһсыз инсана ҹәза вериләндә. Һәр ики һал тәәссүф ки, бизим дөвләтимиздә баш верир. Бу ҝүн һеч бир ҝүнаһы олмајан инсанлар һәбсхана һәјаты јашајырлар вә бу ҝүн дөвләтин етибар олунмуш постларында әјләшмиш инсанлар исә ҹинајәт төрәтмәклә мүһакимәдән кәнарда галырлар. Инанҹлы инсанлар бу дөвләтин ән ҝүвәнҹ јеридир, ән етибарлы гүввәләридр. Һеч заман да милли дөвләт марагларымызы һеч бир ҝүҹ гаршысында ҝүзәштә ҝетмәмишик. Азәрбајҹана узанан әлләр, әлејһинә јөнәлмиш гүввәләр гаршысында һәр заман исламчы гүввәләр дајаныблар вә дајанаҹаглар да. Бу ҹүр инсанларын ҹәмијјәтдә олмасы һәм дөвләтин мөһкәмләнмәсинә, һәм ҹәмијјәтин сафлашмасына бөјүк хидмәт ҝөстәрир. Әслиндә бу иши ҝөрәнләр һәм дөвләтимизә, һәм милләтимизә бөјүк зијан вурмуш инсанлардыр. Бахмајараг ки, бу ҝүн тәкҹә Доктор Сәмәдову мүһакимә едирләр, амма әслиндә бу, бүтүн инанҹлылара гаршы атылмыш аддымдыр. Доктор Сәмәдов лајиг олдуғу азадлығына говушаҹаг вә биз буна әминик. Бу ҹүр сахта иттиһамларла, гапалы һәбсханаја көчүрмәклә онун мүбаризә әзмини гыра билмәзләр. Үмид едирик ки, бу инсанлары тезликлә халгымызын ирадәси илә азадлыгда ҝөрәҹәјик.”
 
Һаҹы Натиг Кәримов: “Биз дә Аллаһын разылығына ҝөрә бура ҝәлмишик вә Һаҹы илә һәмрәјлијимизи билдиририк. Һаҹылар кифајәт гәдәр әтрафлы данышдылар. Мән дә бир дәнә буну демәк истәјирәм: һакимијјәт өзүнүн сөјкәнә биләҹәји ағаҹы кәсир. Учуруму даһа да дәринләшдирир. Алимләри, руһаниләри һәбсә атмаг, анҹаг һакимијјәтә олан етибары сарсыдыр. Бир дәнә халгымыздан буну истәјирәм ки, гәлбән етиразларыны һеч вахт сөндүрмәсинләр. Гәлбдә етираз олса, мүәјјән заман сонра бајыра чыхаҹаг. Гәлбдәки етиразы истәјирәм кәндләримдә, шәһәрләримдә, мәсҹидләримдә, һүсејнијјәләримдә ҝөрүм. Гәләб етираз далғасы олса, бунлар да бу гәдәр зүлм едә билмәзләр.”
Һаҹы Елмар Сәмәдов: “Һаҹы Мөвсүм бу ҝүн тәкҹә бир аиләни, нәсли, реҝиону тәмсил етмир. О Азәрбајҹаныны иҹтимаи бир хадиминә чеврилмишди. Һәм руһани, һәм зијалы, һәм Азәрбајҹан халгына мәхсус олан Ислам Партијасынын сәдриу кими тәмсил олунур. О, јерләрдә диндарлар, гејри-диндарлар тәрәфиндән мүдафиә олунур. Һаггында чох марагланырлар, сорушурлар вә чох нараһатдырлар ки, нијә она гаршы бу гәдәр тәзјигләр олунур?”
 
Вәкил Анар Гасымлынын Маиде.аз-а вердији мәлумата ҝөрә, мәһкәмәнин нәтиҹәси олараг Мөвсүм Сәмәдовун 2 ил мүддәтинә Гобустана ҝөндәрилмәси барәдә һөкм чыхарылыб. Октјабрын 10-да бу мәһкәмә һөкмүндән апелјасија шикајәти вериләҹәк.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5559 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...