Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2014

Мөвсүм Сәмәдовун сахланылдығы һәбсхана мүһасирәјә алынды - Фотолар

Хәбәр вердијимиз кими бу ҝүн, јәни октјабр ајынын 9-у АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун Гобустана көчүрүлмәси илә бағы мәһкәмә просеси кечириләҹәкди. АзадХебер.аз-ын вердији мәлумата ҝөрә, сөзүҝедән мәһкәмә просеси һазырда өз ишинә башлајыб. Бу барәдә  Мөвсүм Сәмәдова дәстәк үчүн 12 сајлы Ҹәза Чәкмә Мүәссисәсинин гаршысына јолланан инанҹлылар вә руһаниләр мәлумат верибләр. Һазырда һәбсханаја ҝедән јоллара полисләрдән ибарәт постлар гурублар. Автомобиллә 12 сајлы ҸЧМ-нә ҝетмәк истәјән автомобилләрин һамысы јохланылараг әразијә бурахылыр. Верилән мәлумата ҝөрә, һазырда руһаниләрин вә исламчыларын автомобилләри әразијә бурахмырлар. 
Маиде.аз-ын Азәрбајҹан Ислам Партијасы Мәтбуат Хидмәтинә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, бу ҝүн АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун Гобустана көчүрүлмәси илә бағы мәһкәмә просеси кечириләҹәк.
 
14:31
Билдирилир ки, АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовун һеч бир сәбәб ҝөстәрилмәдән 11 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндән јерини дәјишдирәрәк 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинә көчүрүлмәси, орада исә дәрһал “карсер”ә салынмасы, тәјин олунан мүддәт битмәмиш үстүнә јенә әлавә олунмасы, тәзјиг алтында сахланмасы, даһа сонра исә орадан да Гобустан ҹидди режимли һәбсханаја көчүрүлмәси бүтүн Азәрбајҹан халгынын вә өлкә диндарларынын ҹидд нараһатлығына сәбәб олуб. Буна етираз едән Азәрбајҹан Ислам Партијасынын функсионерләри вә һаҹынын тәрәфдарлары 12 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсин гаршысына топланмаг барәдә гәрар верибләр. Лакин Бута гәсәбәсиндә онларын гаршыларыны пост патрул хидмәти кәсиб вә сәнәдләри јохладыгдан сонра тәкидлә ҝери гајытмаглары тәләб олунуб.
 
 
 5446 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...