Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Нојабр 2013

“Еви оланын мәсҹид тикинтисиндә бир метр пајы олмалыдыр”

Варис дини иҹмасынын (мәзһәби һејәт) сајтында ҝетмиш “Пејғәмбәрләр дүнјадан нәји севиб?” јазысыны нәзәрдән кечиририк:
“Мән сизин дүнјаныздан намаз вә һәјат јолдашыны севирәм.” Рәвајәтдән ҝөрүндүјү кими Һәзрәт Пејғәмбәр (с) намаз вә һәјат јолдашыны (зөвҹә) јанашы гојур. Рәвајәтдә дејилир ки, әрлә арвад бир-бирләринә дил јарасы вурсалар намазлары гәбул дејил.
Һөҹҹәтүл-Ислам Гәраәти издиваҹ, евлиликлә бағлы ҹәмијјәтдә олан проблемләрдән данышыр. “Сәмте-Хода” телевизија верилишинин гонағы олан ҹәнаб Гәраәти ҝәнҹләрә өз төвсијәләрини верир. Пејғәмбәрин (с) намаз вә һәјат јолдашына јанашы диггәт вердији јада салыныр. Әр-аравад арасындакы сөзләшмәләрин намаза мәнфи тәсири вурғуланыр.
Намазын зирвәси сәҹдәдир. Һәзрәт сәҹдә һалында аилә үчүн рузи истәјир, намазла һәјат јолдашынын бир чох мәгамларда јанашы олдуғуну билдирир. Ҹәнаб Гәраәти бујурур: Намаз мәркәзи илә јанашы Издиваҹ мәркәзи јаратмаг гәрарына ҝәлдим. Тәгрибән 16 ил габаг, шәмси 1376-ҹы илдә өлкә башчыларындан биринә бу гәрарым барәдә мәктуб јаздым. 16 ил өнҹә мән нисбәтән ҝәнҹ идим вә дүшүнүрдүм ки, бу иши јашлылар ҝөрмәлидир. Чүнки Издиваҹ мәркәзинин тәһлүкәли тәрәфләри дә вар. 1388-ҹи илдә Дахили Ишләр Назирлијинин бу мөвзу үзәриндә ишләдијини ешидиб онлара мәктуб јаздым. Әҝәр сизин бу саһәдә лајиһәниз варса (неҹә едәк ки, ҝәнҹләр асанлыгла аилә гура билсин) ону бу програма ҝөндәрә биләрсиниз. Һазырда әксәријјәт бу ишдә чәтинлик чәкир. Гыз вә оғланларын јашы өтүр, аилә гура билмирләр. Ваҹиб олмајан ишләр габаға салыныб, дәбдәбәчилик аләми бүрүјүб. Бу саһәдә теле-радио шәбәкәси әсас рол ојнајыр.
Бир ҝәнҹ Пејғәмбәрин (с) јанына ҝәлиб аилә гурмаг истәдијини, амма имкансыз олдуғуну билдирди. Һәзрәт бујурду: “Әҝәр Гураны әзбәр билирсәнсә бир ханымла аилә гур вә она де ки, сәнә Гуран сурәләрини өјрәдәҹәјәм. ”
Мәктубда јаздым ки, ҝәнҹлијин изтирабларыны ики шеј арадан галдыра биләр:Аллаһын зикри вә һәјат јолдашы. Аллаһ-Таала Гуранда бујурур: “Јалныз Аллаһын зикри гәлбләрдә арамлыг јарадар.” Бујурулур ки, һәјат јолдашы арамлыг сәбәбидир. Демәк, намаз да, һәјат јолдашы да инсана арамлыг, сакитлик ҝәтирир. Амма һәгиги намаз вә һәгиги һәјат јолдашы. Бәли, биз намаз вә издиваҹ барәдә дүшүнмәлијик.
Издиваҹын, аилә гурмағын һәр шејә тәсири вар. Аиләли киши сүбһ тездән иш ардынҹа ҝедир. Јәни аилә инсанын ишҝүзарлығыны артырыр. Мүнафигләрә адәтән субај инсанлар алданыр. Аиләли, евли инсан даһа диггәтли олур. Издиваҹа јардым инсанларын рәһбәрләрә мүнасибәтинә тәсир едир. Бөјүк Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи ҝөстәриш вериб ки, чохмәртәбәли евләр тикиб сатанлар мәһәлдә мәсҹид тикәнәдәк онларын иши гәбул едилмәсин. Мәсҹид бизим вүҹудумуздан олмалыдыр. Еви оланын мәсҹид тикинтисиндә бир метр пајы олмалыдыр. Гәсәбә салынанда әввәлҹә мәсҹид тикилмәлидир, бу иш ахыра сахланмамалыдыр.
Əн ҝөзәл әјләнҹә ушагларла сөһбәтдир. Ушаг ата-анасына 20 камал өјрәдир. Ушағы олмајан гадын истәдији вахт јатыб-дурур. Ушағы оланда бу ушағын сәсинә јухудан ојаныр. Демәк, өвлад инсанын мәсулијјәтини артырыр. Өвлад ананы мүдиријјәтә сөвг едир. Чүнки ушағын ҝәләҹәји үчүн план ҹызылмалыдыр. Беләҹә, ушаг валидејнләринә пламлашдырманы өјрәдир. Әҝәр ушаг јохса ја ушаға мараг јохса фајдасыз ишләрлә мәшғул олур, ит-пишиклә ојнајырыг.
Јахшы олар ки, аиләли әсҝәрләрин әсҝәрлик мүддәти азалдылсын. Бу аддым аналарда мараг јарадар ки, өвладларыны тез евләндирсинләр...
Евләнмәк о демәк дејил ки, инсан дәрһал өвлад саһиби олсун. Әҝәр ев проблеми варса гыз да, оғлан да ата евиндә јашаја-јашаја никаһ бағлаја биләрләр. Бир ҝәнҹ шикајәт едирди ки, гајнатам никаһ олмуш һалал нишанлымы ҝөрмәјә иҹазә вермир.
Диндә утанҹаглыг јохдур. Өвладларымыза шәраит јарадаг ки, аилә гурмаг истәдикдә буну дејә билсинләр. Өвладларын башына бурахылмасы, күчәдә һәјат јолдашы сечмәси дүзҝүн дејил. Евә пејк антени ҝәтәрәндә билин ки, өвладынызын мәнәвијјатына зәрбә вурурсунуз.
Бүтпәрәстләр кими олмушуг. Онлар бүтә ситајиш едир, биз биз јанлыш адәт-әнәнәләрә. Ислам Республикасы гуруландан сонра университетләрдә шәраит дәјишди. Амма азад университетләрин јарамасы илә бу дәјишикликләр көлҝәдә галыб.
Өлкәдә издиваҹ мәркәзләри фәалијјәт ҝөстәрмәлидир. Мүһарибә ветеранларынын мәркәзи вар. Аилә мүһүм институтдур. Иранда ордуда сорғу кечирилиб вә 85 фаиз респондент проблем олмадығыны дејиб. Аилә институту үчүнсә реал тәһлүкә јараныб!

Nur-az.com


6438 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...