Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2014

Пис һадисә интизарында

Имам Хомејни Институтунун елми һејәт үзвү Һөҹҹәтүлислам Әбүлфәзл Саҹиди Фарс Информасија аҝентлијинин мүхбири илә хүрафат мөвзусунда сөһбәтләшиб.
Арашдырмачы алим дејиб: Бәзиләри бу әгидәдәдир ки, бир асгыраг пис, ики асгыраг јахшы әламәтдир. Әслиндә бүтүн бунлар хүрафатдыр. Хүрафат мүәјјән һадисәләрин һеч бир әсас олмадан ниҝаранчылыг вә горху илә гаршыланмасыдыр. Бу ниҝаранчылыгларын елми, әгли вә дини әсасы јохдур.
Һөҹҹәтүлислам Әбүлфәзл Саҹиди “тәтәјјүр” адланан һадисәнин хүрафат нүмунәси олдуғуну билдириб. Тәтәјјүр писә јозмаг, бәд фалдыр. Ислам тәтәјјүрү, бәд әламәт инанҹыны инкар едир. Бу бахышлар Аллаһ-тааланын һөкмләринә бәдбинлик вә суизәндир. Һәр һансы һадисәнин елми вә дини әсас олмадан јахшылыға вә ја пислијә јозулмасы мәгбул сајылмыр. Алим дејиб: Рәвајәтләрдә тапшырылыр ки, бәд фал, тәтәјјүрдән узаг олун. Дини мәтнләрдән ајдын олур ки, тәтәјјүр мүәјјән һәддә нәфсә бағлы һалдыр. Ынсан даим мәнфи прогнозлара көкләндикдә бу һадисәнин баш вермәси мүмкүндүр. Даим пис һадисә интизарында олмаг инсаны доғрудан да белә һадисәләрлә растлашдыра биләр. Бу һал инсан нәфсинин бәзи мөвгеләрдә тәсирли олдуғуну ҝөстәрир. Әлбәттә ки, бу һәмишә белә олмур.
Сәҹҹади дејиб: Ҝөздәјмә мөвзусунда данышаркән демишик ки, инсанларын нәфси бир-биринә тәсирли ола биләр. Ҝөздәјмәнин гаршысыны алмаг јоллары вар. Бәд фал да бир нөв инсанын нәфсинә бағлыдыр. Әҝәр сән даим пис бир һадисә интизарындасанса бу һадисә илә растлашмағын мүмкүндүр. Тәтәјјүр, пис фал хүрафат сајылмаја да биләр. Бәлкә елә буна ҝөрә дә инсана бу бахышлар гадаған олунур.
Алим белә һалла растлашдыгда нә етмәк барәдә дејиб: Мәсум имамларын һәјатына нәзәр салдыгда пис фал, бәдҝүманлыға гаршы үч јол нәзәрә чарпыр. Биринҹи јол будур ки, пислијә јозулан әламәтлә растлашдыгда Аллаһа тәвәккүллә она етинасызлыг ҝөстәрмәк лазымдыр. Әлбәттә ки, тәвәккүл икинҹи јолдур. Үчүнҹү јол дуа вә мүнаҹатдыр. Сүбһ намазынын тәгибатына аид олан ҹүмләләрдә белә дуалар вар. Саҹиди дејиб: Имам Садиг (ә) бујурур ки, пис әламәтә мәһәл гојмасаныз, о өз-өзүнә ҝүҹдән дүшәр. Имам бујурур ки, пис әламәтә чох диггәт вериләндә бу әламәт ҝүҹләнир. Рәвајәтләрдә бу да гејд олунур ки, пис әламәтә гаршы үч сифәтдән чәкинмәк фајдалыдыр. Горху, һәсәд суизәнн. Гәлбимиздә һәсәд олса белә ону бирузә вермәјәк. Суизәнн, бәдбинлијә дә әһәмијјәт вермәмәк тапшырылыб.
Саҹиди дејиб: Һәзрәт пејғәмбәрдән нәгл олунур ки, бәд фалын пис әламәтә инамын кәффарәси Аллаһа тәвәккүлдүр. Әҝәр инсан өз ишләриндә Аллаһы тәсирли сајса белә нараһат едиҹи һиссләрдән узаглашар. Инсанда суизәнн јарадан амилләрдән бири нашүкүрлүкдүр. Нашүкүр, умаҹаглы инсанлар малик олдуғу немәтләри ҝөрүб дәјәрләндирә билмир. Инсан өзүндә шүкранлыг руһијјәсини ҝүҹләндирсә һәјата бахышлары никбинләшәр. Белә олдугда о өз әтрафындан, јерсиз интизарлардан әл чәкәр. Аллаһ-таала дүнја һәјатында мәһдудијјәтләр јаратмагла бизи сынаға чәкиб. Ынсан мәһдудијјәтләрә мүнасибәтдә камилләшир. Мәһдудијјәтләр инсан үчүн инкишаф пилләсидир. Һәзрәт пејғәмбәр бујурур ки, никбин олун, хош һадисәләр ҝөзләјин, белә етсәниз истәкләринизә чатарсыныз. Гурани-Кәримин бир нечә ајәсиндә бәд фал пис әламәтә инам мәзәммәт олунур. Јасин сурәсинин 19-ҹу, Нәмл сурәсинин 47-ҹи, Әраф сурәсинин 131-ҹи ајәләриндә нүмунәләрлә растлашырыг. Бәзи рәвајәтләрдә тәтәјјүр Аллаһа гаршы ширк сајылыр. Еһтијатлы олмалы, пис әламәтә инанмагдан чәкинмәлијик Тәтәјјүр әһли адәтән бәбин руһијјәдә олур. Онлар өзүнә инанмыр. Аддым атанда мүсбәт нәтиҹә ҝөзләмирләр. Имамлар төвсијә едир ки, гәлбиниз булашанда бу дуаны охујун: “Итәсәмту бикә ја Рәббә мин шәрри ма әҹиду фи нәфси фәәсимни”, јәни Пәрвәрдиҝара Сәнә сығынырам нәфсимдәки тәһлүкәләрдән.
Саҹиди дејиб: “Тәтәјјүрә аид нүмунәләрдән бири асгырағы јозмагдыр. Бәзиләри бир асгырағы пис, ики асгырағы јахшы әламәт сајыр. Ҹаһил әрәбләр асгырағы бәла әламәти кими гәбул едирдиләр. Бири асгыранда әлләриндәки иши сахлајардылар. Ислам бу јанлыш инанҹлара гаршы чыхды. Асгыраг инсан организминдә мүдафиә механизми елементләриндәндир. Организм һәссаслыг јарадан амиллә үзләшәндә ону асгырагла дәф едир. Ыслам төвсијә едир ки, бир шәхс асгыранда она дуа един, бағышланма диләјин.

Nur-az.com


7195 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...