Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Сентјабр 2014

108 америкалы Азәрбајҹан кәндләриндә нә ахтарыр?

Гәззәдә көрпәләри, гадынлары, гоҹалары гәтлиам едән Исраилин дүнјада дајағы АБШ-дыр. Доғруданмы ушаг гәтлинә јардым едән Америка Азәрбајҹанда ушаглара севҝи ҝөстәрир?

Көнүллүләр инҝилис дилинин тәдриси ады алтында әслиндә информасија јығыр вә сонра ону мүвафиг аналитик мәркәзләрә өтүрүрләр

Сәфир Морнингстар Азәрбајҹан һөкумәтинин Американын “Сүлһ корпусу” програмы илә әмәкдашлығы узатмагдан имтина гәрарындан чаш-баш галыб. О, Азәрбајҹан КИВ-ләринә ачыгламасында бу барәдә данышыб.
2003-ҹү илдән башлајараг һәмин програм чәрчивәсиндә Азәрбајҹанда 500-дән чох көнүллү фәалијјәт ҝөстәриб. Һәмин дөврдә көнүллүләр әсасән кәнд јерләриндә ишләјирди вә инҝилис дилини тәдрис едир, мәдәни көрпүләр јарадырды.
Сон вахтлара гәдәр 108 көнүллү өлкәдә галмагда давам едир вә јәгин ки, онлар да тезликлә өлкәдән чыхарылаҹаглар.
“Сүлһ корпусу” нәдир? Бу суала мүхалифәтчи ГҺТ-ләрә 32 милјонлуг грант траншындан бәһс едән өтән мәгаләмиздә гисмән ҹаваб вермишик. Анҹаг һөкумәт америкалы көнүллүләр тәрәфиндән пулсуз инҝилис дили тәдрисини нәзәрдә тутан бу програмы дајандырмаға нијә гәрар верди? Һәрчәнд етираф етмәк лазымдыр ки, бу мәсәләдә ҝүнаһын бир гисми дә Хариҹи Ишләр Назирлијинин үзәриндәдир. Вә бахын нијә.
“Сүлһ корпусу”нун Азәрбајҹандакы фәалијјәтинә даир чәрчивә разылашмасы ики өлкә һөкумәтләри арасында 9 октјабр, 2003-ҹү илдә имзаланыб. Разылашма Азәрбајҹанда 2004-ҹү ил, јанварын 13-дә тәсдигләниб. Даһа сонра Ҝәнҹләр вә Идман Назирлији, Игтисадијјат вә Сәнаје Назирлији, һәмчинин Тәһсил Назирлији “Сүлһ корпусу” илә мүвафиг меморандум имзалајыблар. Һәмин сәнәдләрә әсасән назирликләрин вә “Сүлһ корпусу”нун нүмајәндәләриндән ибарәт хүсуси мәшвәрәт комитәси јарадылмалы, бу комитә бирҝә лајиһәләри планлашдырмалы иди.
Комитәнин әсас вәзифәси лајиһәләрә даир тәклифләри ишләјиб һазырламаг, онларын һәјата кечирилмәсини мониторинг етмәк вә нәтиҹәләрини гијмәтләндирмәкдир.
Анҹаг бизә мәлум олмајан сәбәбләрдән бу комитәләр һеч јарадылмајыб. Она ҝөрә дә ајдын дејил ки, һансы норма вә гајдалара ҝөрә Азәрбајҹан америкалы көнүллүләри ҹәлб едиб өлкәнин мүхтәлиф күнҹ-буҹағында јерләшдирирди? Үстәлик һансы реҝионун онлара даһа чох лазым олдуғуну да америкалылар мүәјјәнләшдирирди? Сән демә, инҝилис дилинин тәдриси үчүн.
Çох гәрибәдир ки, 11 ил әрзиндә Азәрбајҹан ХИН ики өлкә арасында әлдә олунмуш разылашманын јеринә јетирилмәсини тәләб етмәјиб.
Һәрчәнд ки, дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә АБШ-дан ҝәлән көнүллүләрин азаҹыг фәаллығына шүбһә илә јанашырлар. Белә әминлик вар ки, ҝәлән көнүллүләр инҝилис дилинин тәдриси ады алтында әслиндә информасија јығыр вә сонра ону мүвафиг аналитик мәркәзләрә өтүрүрләр.
Е.Фәтуллајев

виртуалаз


4348 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...