Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Август 2014

Ҝооҝле-нин иранлы шаһзадәси

Пәриса Тәбризи ушаг олдуғу заман һәлә кибер технолоҝијалары бир о гәдәр дә јајылмамышды. Пәриса илк дәфә коллеҹдә компјутер архасында әјләшди. Инди онун 31 јашы вар вә дүнјада Ҝооҝле ширкәтинин “Тәһлүкәсизлик шаһзадәси” ады илә таныныр.
Тәһлүкәсизлик шаһзадәси Ҝооҝле ширкәтинин информасија мәркәзинин мәсулудур. Мүсаһибә вермәјә мараг ҝөстәрмир, интернетдә бармаг сајда шәкилләри тапылыр. Өтән ил мәшһур Форбес “дүнјанын јашы 30-дан ашағы 30 мүвәффәг шәхси” ады алтында сијаһы һазырлајанда Фаҹебоок-ун баниси Марк Зукерберглә јанашы Пәриса Тәбризинин дә ады јер алмышды.
Бу ҝүнләрдә ЕЛЛЕ журналы Ҝооҝле шаһзадәсинин ҝөрүшүнә ҝедиб вә ширкәтин калифорнијадакы офисиндә онунла сөһбәтләшиб. Ҝооҝле ширкәтинин ганунларына ҝөрә журналистләр администрасија бинасына дахил ола билмәз. Буна ҝөрә дә ЕЛЛЕ Пәриса Тәбризи илә Ҝооҝленин конфранс залында сөһбәтләшиб. Сөһбәт боју ҝөрүшү мүһафизәчи изләјиб.
Пәриса Тәбризи Чикагода боја-баша чатыб. Полјак әсилли анасы Америкада тибб баҹысы ишләјиб. Атасы исә иранлы, Тәбризли, азәри мүһаҹирдир. Пәриса 2007-ҹи илдә Ҝооҝле-дә ишә дүзәлиб. О Ҝооҝле-нин кичик кибер групунун 10-ҹи үзвү олуб. Групун вәзифәси Ҝооҝле-нин тәһлүкәсизлијинин тәмини иди. Һазырда бу груп ҝенишләниб вә һәмин шөбәдә 250 мүтәхәссис чалышыр.
ЕЛЛЕ јазыр ки, Пәриса Тәбризи сөһбәтә гара рәнҝли ҝејимдә ҝәлди. Онун һәмишә гара ҝејиндијини дејирләр. Сәмими вә бәзәк-дүзәксиз бу ханым әсил ишчи тәсири бағышлајыр.
Пәриса Тәбризи дејир ки, илк дәфә коллеҹдә компјутердә ишләјиб. О вахта гәдәр инҹәсәнәтлә мәшғул олуб, бош вахтыны ики гардашы илә кечириб. Ҝүҹлү ријази истедада малик олан иранлы ханым Иллинојс университетинә дахил олуб, сонрадан компјутерә ҹидди мараг ҝөстәриб.
Пәриса Тәбризи “ағ папаг” киберләр (һакерләр) групуна аиддир. Онлары гара папаг һакерләрдән фәргләндирән будур ки, һәр һансы системә дағыдыҹы мәгсәдлә нүфуз етмирләр. Ағ папаг киберләр јалныз ширкәтин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк үчүн фәалијјәт ҝөстәрирләр. Пәриса дејир ки, онларын ширкәти үчүн ишә ҝөтүрүлән шәхсин билији гәдәр пула марагсызлығы өнәмлидир. Пула мараглы адамлар Ҝооҝле кими ширкәтләрдә тез сатылыр. Һазырда Ҝооҝле системдә бош нөгтәләри тапыб ширкәтә бу барәдә мәлумат верәнләри 25-60 мин доллар арасында мүкафатландырыр. Һазырда Пәрисанын рәһбәрлији алтында Авропа вә АБШ-да 30-а јахын пешәкар һакер јалныз Ҝооҝле-нин мүһафизәси илә мәшғулдур вә системә нүфуз үчүн бош нөгтәләри ахтарыр.
2011-ҹи илдә Диҝи Нотар Һолландија ширкәтинә һакер һүҹумуну гејдә алан вә һакерләрин изинә дүшән мәһз Пәрисанын мүтәхәссисләри олуб. Бу һакерләр Диҝи Нотарын сахта шәһадәтнамәсини һазырлајараг 100 минләрлә иранлы истифадәчинин Ҝ-маил һесабына дахил олмушдулар. Пәриса Тәбризи дүшүнүр ки, јахын ҝәләҹәкдә системә ҝириш үчүн шәрт олан парол өз әһәмијјәтини итирәҹәк. Пәриса Ы-пһоне-да истифадә олунан бармаг изини паролун мүнасиб әвәзләјиҹиси һесаб едир.
Ҝооҝле мәсуллары етираф едирләр ки, бу ширкәтдә дә гадынлар азлыг тәшкил едир. Пәриса Тәбризи технолоҝија дүнјасында гадынлара аз јер верилмәсиндән ҝилејләнәрәк дејир: “Дүшүнүрәм ки, мобил телефонлары кишиләр үчүн дүзәлдирләр. Чүнки онлар о гәдәр бөјүкдүр ки, ҹибә гојмаг мүмкүн дејил. Әҝәр технолоҝијаны бүтүн дүнја үчүн һазырлајырсынызса һамыны нәзәрдә тутун вә дүнја тәкҹә ағдәрили кишиләрдән ибарәт дејил.”
Амма сон дөврләрдә Ҝооҝле ширкәтиндә јухары вәзифәјә намиздә гадынларын сајы артыб. Пәриса Тәбризи адәтән иш вахты баша чатандан сонра Ҝооҝле ширкәтинин јахынлығындакы идман клубунда алпинизмлә мәшғул олур. Бу клуба адәтән Ҝооҝле ишчиләри топланыр.

Nur-az.com


4884 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...