Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2013

Ашура ҝүнү…

Ашура ҝүнү иди. Имам Һүсејнин (ә) вәфалы достлары ганларына гәлтан едиләрәк шәһид едилмишдиләр. Имам Һүсејнин (ә) фәдакар көмәкчиләриндән олан Әбу Сәмамә баша дүшүр ки, зөһр намазынын вахтыдыр. Имама (ә) јахынлашыб дејир: “Еј Әба Әбдиллаһ (ә)! Ҹаным сизә фәда олсун! Динсиз дүшмән чох ағыр саваша башлајыб. Аллаһа анд олсун, мән ганыма гәлтан олана гәдәр сизи өлмәјә гојмајаҹағам. Чох истәјирәм ки, ахырынҹы зөһр намазыны сизинлә бирликдә гылым.” 
İмам (ә) сәмаја бахды вә намаз вахтынын чатдығыны ҝөрүб бујурду: “Еј Сәмамә! Сән намазы јада салдын, Аллаһ сәни һәгиги намаз гыланлар сырасында гәрар верәр.” Бу анда Језидин дөјүшчүләриндән бири утанмадан јүксәк сәслә бағырды: “Сизин намазыныз Аллаһ дәрҝаһында гәбул дејил.”

Зүһејр ибн Гејн вә Сәид ибн Абдуллаһ Имамын (ә) гаршысында дајандылар ки, о һәзрәт намазыны гылсын. Бу ики бөјүк шәхсијјәт өзләрини дүшмәнин низә вә охларына сипәр етдиләр. Беләликлә имам Һүсејн (ә) аз сајда галмыш вәфалы сәһабәләри илә зөһр намазыны јеринә јетирди.

Имам Һүсејнин (ә) ахырынҹы видасы

Мејдана ҝетмәк үчүн нөвбә имам Һүсејнә (ә) чатыр. Әввәлҹә дүшмән әсҝәрләриндән бир нечә нәфәр Имамла (ә) дөјүшә ҝәлиб һәлак олурлар. Ибн Сәд фәрјад чәкәрәк дејир: “Нә едирсиниз? Бу Әлинин оғлудур, Әлинин руһу онун бәдәниндәдир. Онунла тәкбәтәк вурушмајын.” Дүшмән нөвбәти фәндә әл атыр. Даш вә ох атмаға башлајырлар. Чохлу сајда дүшмән дөјүшчүләри бу ши ҝөрүр. Имам Һүсејн (ә) дүшмәнә һүҹум едир вә дүшмән әсҝәрләри ҝери чәкилир. Имам (ә) хејмәләрдән узаглашмамаг үчүн һүҹуму чох давам етдирмир. Имам (ә) дүшмәнлә хејмәләр арасында бир нөгтә сечмишди вә орада дајаныб “ла һәвла вәла гуввәтә илла биллаһ” дејирди ки, сағ олдуғуну билсинләр.

Имам (ә) Әһли-бејти илә видалашараг вуруша ҝедир вә Фәрата јахынлашыр. Бу анда бир нәфәр фәрјад чәкәрәк дејир: “Еј Һүсејн! Сән су ичмәк истәјирсән? Аиләнә һүҹум едибләр.”

Имам (ә) бир даһа видалашмаг үчүн хејмәләрә тәрәф ҝәлир вә бујурур: “Мәним әзизләрим! Сиз мүтләг мәндән сонра әсир дүшәҹәксиниз. Әсир дүшдүјүнүз мүддәт әрзиндә шәри вәзифәнизи јеринә јетирәркән кичик дә олсун хәтаја јол вермәјин вә дилинизә елә шеј ҝәтирмәјин ки, савабыныз азалсын. Буну да билин Аллаһ сизә ниҹат верәрәк зилләтдән горујаҹаг.

Әһли-бејт Имамын (ә) бу сөзләриндән сонра севинди. Имам (ә) онларла видалашыб ҝетди вә бир мүддәтдән сонра јенидән Имамын (ә) атынын сәсини ешидиб дүшүндүләр ки, Имам (ә) үчүнҹү дәфә видалашмаға ҝәлир. Чөлә чыхдылар, бу дәфә имамын аты Зүлҹәнаһы тәк ҝөрүб о һәзрәтин шәһид олдуғуну билдиләр. Аты дөвр едәрәк һәрә бир сөз деди. Ушаглардан бири деди: “Атам сусуз додагларла шәһид олду?”

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5757 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...