Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Август 2014

Сејидин һүзурунда (там мәтн)

Ливан Һизбуллаһынын лидери Сејид Һәсән Нәсруллаһ илә мүсаһибә


1-ҹи һиссә

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби Ливанын Әл-әхбар гәзетинә мүсаһибә вериб. Мүсаһибәнин 1-ҹи һиссәси “Сејидин һүзурунда” башлығы ады алтында тәгдим олунур. Мүсаһибәнин давамыны јахын вахтларда сәһифәјә чыхараҹағыг.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ мүсаһибәдә Һизбуллаһ забити Имад Муғнијәнин интигамындан данышыб, билдириб ки, Исраилин хәрчәнҝ шиши олмасы унудулмамалыдыр. Сејид Һәсән Нәсруллаһ Исраилдә Муғнијәнин интигамы үчүн һәдәфләр тәјин олундуғуну сөјләјиб. Һизбуллаһ лидери Исраилин мәһв олмасыны зәрури мәгсәд кими вурғулајыб. О билдириб ки, үммәт гаршысында проблемләр нә гәдәр чох олса да Исраил јаддан чыхмамалыдыр.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ Әл-әхбарла сөһбәтиндә Исраилин мәһвини сон һәдәф олараг вурғулајыб. О дејиб ки, Ливанда вә әрәб дүнјасында әсас проблемләрдән бири Исраилин варлығынын тәбии һадисә кими тәлгинидир.
Һизбуллаһ баш катиби Гәззәдә ҝедән дөјүшләрдән долајы Фәләстин Мүгавимәт Һәрәкаты һаггында хош сөзләр сөјләјиб. Бу ҝүн Фәләстин Мүгавимәти мәнәви гәләбә јох, һәгиги уғур сорағындадыр. Истәнилән бир гијмәтә Гәззәнин мүһасирәси јарылмалыдыр. Бүтүн Мүгавимәт Һәрәкатлары вә халгын мүштәрәк мәгсәди мүһасирәнин ҝөтүрүлмәсидир.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ әлавә едиб: Исраил Гәззәдә долашыб вә ајдын һәдәфи јохдур. Дүшүндүләр ки, 33 ҝүнлүк мүһарибәнин ибрәт дәрсләриндән истифадә едәҹәкләр. Бу ибрәт дәрсләри мәтбуатда Гәззәјә һүҹумдан габаг һазыр вәзијјәтдә иди. Инди Исраил далана дирәниб. Елә билирдиләр ки, Мүгавимәт мөһкәм дејил, халг дағынтылара дөзмәјәҹәк. Ракет анбарларынын бошалаҹағыны зәнн едирдиләр. Онда дејәҹәкдиләр ки, гәләбә газандыг, артыг ракет атылмыр.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ Фәләстинли групларын Һизбуллаһдан ҹанлы гүввә истәмәси иддиасыны тәкзиб едиб. ҺӘМАС рәһбәрләриндән олан Муса Әбу Мәрзугунистәји илә бағлы сөһбәтләрин мәтбуат јох, бағлы гапылар архасында мүзакирә олунмасыны дүзҝүн сајыр. Һизбуллаһ баш катиби ҺӘМАС фәалынын истәјинин ҹидди олмадығыны, суал јаратдығыны дилә ҝәтириб.
Нәсруллаһ ҺӘМАС-ла рабитәләрин кәсилмәси илә бағлы шајиәләри рәдд едиб: Сурија мөвзусунда ҺӘМАС-ла фикир ајрылығымыз варды. Амма әлагә һеч вахт кәсилмәјиб, тәбии олараг давам едир. Һизбуллаһын Исраилә гаршы мүһарибәдә ҺӘМАС-ла әлагәләри мүзакирә мөвзусу дејил.
Һизбуллаһ баш катиби билдириб ки, Гәззә мүһарибәси Ливана гаршы еһтимал олунан мүһарибәни тәхирә салыб вә Исраилин һансы шәраитдә әмәлијјата башлајаҹағы ајдын дејил. Нәсруллаһ дејиб: Нә гәдәр тәхирә дүшдүјүнү дејә билмәрик. Исраил дүшүнүр ки, гаршыдакы дөјүш даһа ағыр олаҹаг. Һәм Мүгавимәтин ҝүҹү, һәм дүшмәнин дөзүмсүзлүјү өзүнү ҝөстәрәҹәк.
Һизбуллаһ лидери дејиб: “Әҝәр дүшмән мүһасирәдә олан Гәззә илә дөјүшдә мәғлубијјәтә уғрајырса еһтимал олунан дөјүш әввәлкиндән фәргләнәҹәк. Дүшмән чалышды ки, 33 ҝүнлүк мүһарибәнин тәҹрүбәсини Гәззәдә сынагдан кечирсин. Амма мәғлуб олду.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ 33 ҝүнлүк мүһарибәнин ил дөнүмү вә Исраил һәрбчиләринин әсир ҝөтүрүлмәси әмәлијјатыны јада салараг дејиб: Һизбуллаһын әсир ҝөтүрмәк әмәлијјаты бир нечә ај өнҹәдән һазырланмышды. Әмәлијјатын јери, заманы, тактикасы, програмы, идарә олунмасы, сонракы мүмкүн реаксијалар шурада арашдырылмышды. Әмәлијјат групу мәнтәгәјә дахил олду, һәтта бир нечә дәфә Фәләстинин ишғал олунмуш әразиләринә ҝирди. Бир нечә дәфә пусгу гуруб ҝери гајытдылар. Мүнасиб фүрсәт ҝөзләнилирди. Бәзән шәраит јаранса да гаршы тәрәфин һәрбчи олуб-олмамасы ајдын олмурду. Гәрарымыз бу иди ки, мүлки сакин јох, һәрбчи әсир ҝөтүрәк. Һәр шеји өлчүб-бичмишдик. Әмәлијјата рәһбәрлик групу нәзәрдә тутулан нөгтәјә кечирилди. Илк саатларда мүһүм һадисә баш вермәди. Амма һәр шеј план үзрә ҝедирди, чүнки баш-баша ҝәлмәк үчүн там һазырлашмышдыг.
Нәсруллаһ 33 ҝүнлүк мүһарибә һаггында дејиб: Һизбуллаһ 33 ҝүнлүк мүһарибәдә Тел-Әвиви вурмаг ҝүҹүндә иди. Буну дүшмән дә јахшы билирди. Арашдыранда ҝөрдүк ки, Бејруту горумаг үчүн бу иши сахлајаг. Һизбуллаһ бош јерә һәдәләмир, ҝүҹү чатмајан ишдән данышмыр.
Һизбуллаһ лидери дејир: 33 ҝүнлүк мүһарибәдә јараланмағымла бағлы хәбәр шајиәдир. Олдуғум нөгтәләрә һүҹум едилмәјиб, бу нөгтәләр ракет зәрбәсинә мәруз галмајыб. Мүһарибәдә мәни ағрыдан бу олду ки, Исраил мүлки инсанлары гәтлә јетирди.
Нәсруллаһ әлавә едиб: 33 ҝүнлүк мүһарибәдә Суријадан Ливана силаһ өтүрүлмәси давам едиб. Исраил суријалы командан Мәһәммәд Сүлејманы шәһадәтә чатдырды. Чүнки бу шәхс 33 ҝүнлүк мүһарибәдә Сурија тәрәфиндән хүсуси әмри јеринә јетирирди. Онун бөјүк ролу варды. Мүһарибә Сурија әразисинә кечә биләрди. Чүнки Исраил Мүгавимәтин мөһкәмлијиндә Суријанын тәсирини ҝөрүрдү. Һизбуллаһ лидеринә суал верилиб ки, бәзиләринин Имад Муғнијәни галибләрин рәһбәри адландырмасына неҹә бахырсыз? Нәсруллаһ дејиб: 90-ҹы илләрин сонларында иҹра әмәлијјатларына мүдиријјәт Һаҹы Имадын өһдәсинә иди. Бу үсул Имадым шәһадәтинә гәдәр давам етди. 2000-ҹи ил мүһарибәсиндә, Исраил Ливандан чыханда, 33 ҝүнлүк мүһарибәдә ҹиһад әмәлијјатларына Һаҹы Имад рәһбәрлик едирди. Һизбуллаһ өз ишини фәрдләр үзәриндә гурмур. Дејә билмәрик ки, 33 ҝүнлүк мүһарибәдә гәләбә бир нәфәрин хидмәтидир. Мүгавимәтин гәләбәси коллектив гәләбәдир. Амма сон ики гәләбәдә Һаҹы Имадын мүстәсна ролу варды. Нәсруллаһдан сорушулуб ки, Һаҹы Имад Муғнијәнин интигамы илә бағлы вәд јеринә јетибми? Һизбуллаһ баш катиби дејиб: Бу вәд ҝүҹүндә галыр. Бәзиләри дејирләр ки, һансыса дүшмәнләрин арадан ҝөтүрүлмәси Һаҹы Имадын интигамынын алынмасыдыр. Биз белә дүшүнмүрүк. Һаҹы Имада ҝөрә ики нөв интигам нәзәрдә тутулур. Бири мүгавимәтин ҝүҹләнмәси вә ҝүҹлү һазырлыгдыр. Икинҹиси, Исраилдә һәдәф банкымыз вар. Дүшмән елә билир ки, Имада ҝөрә кимисә арадан ҝөтүрмәк истәјирик. Онларын арасында нә сијаси, нә мәнәви бахымдан Имад дәјәриндә бир шәхс јохдур. Бизим һәдәфимиз шәхс дејил, һәдәфләр банкымыз вар. Елә буна ҝөрә дә Исраил тәрәфи баш назир, мүдафиә назири, мүһүм шәхсләрин тәһлүкәсизлик тәдбирләрини ҝүҹләндирир. Муғнијәнин интигамы ҝеҹикдикҹә онун гијмәти ағырлашыр вә һәдәфимиз гејд етдијим һәдәфләр банкыдыр.
Нәсруллаһа белә бир суал үнванланыб ки, Һаҹы Һәссам Әл-Гејсин террору Һаҹы Ризванын террору кими Һизбуллаһ үчүн гырмызы хәтт нәзәрдә тутулуб? Һизбуллаһ лидери дејиб: Бу фикирдәјәм ки, сөһбәт гырмызы хәтләрдән ҝетмир. Биз билирик ки, Исраилин бәзи Һизбуллаһ дөјүшчүләринә әли чатса гырмызы хәтт ҝөзләмәјәҹәк. Биз дә Һаҹы Имадын интигамында һәдәфләр банкы сечмәклә гырмызы хәтт ҝөзләмирик.

2-ҹи һиссә

Сејид Һәсән Нәсруллаһ мүсаһибәнин давамында дејиб ки, сон мәгсәдимиз Исраилин мәһви олмалыдыр: Әҝәр Әл-Гүсәјр вә Әл-Гәләмунда вурушмасајдыг ИШИД Аралыг дәнизи саһилләринә чатарды.
Һизбуллаһ баш катиби Әл-Әхбарла сөһбәтиндә Мүгавимәтин һөкмән Гүдсә дахил олаҹағыны вурғулајыб: Исраил хәрчәнҝ шиши мүтләг вә тәһлүкәли шәрдир. Сон мәгсәд онун мәһви олмалыдыр.
Бәли, бу ҝүн Ливанда вә әрәб дүнјасында Исраилин варлығына тәбии бахылмасы ҹидди проблемдир: Тәлгин едирләр ки, Исраил нә реҝионун, нә дә дүнјанын проблемидир, јалныз Фәләстинә аиддир. Әввәла Исраил гејри-леҝитимдир. Диҝәр тәрәфдән ишғалчы режим мәнтәгә үчүн тәһлүкәдир вә бу тәһлүкә илә узун мүддәт јашамаг олмаз. Бүтүн проблемләри нәзәрә алмагла Исраилин варлығына ҹидди проблем кими бахмалыјыг.
Һизбуллаһ лидери Мүгавимәтин Гүдсә дахил олмасы зәрурәтинә әминлијини ифадә едиб.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ мүсаһибәнин икинҹи һиссәсиндә билдириб ки, Суријаја дөјүшә ҝедәнләр илк нөвбәдә Мүгавимәт вә Ливан уғрунда вуруша ҝедиб. Сон вахтлар Әрсалда баш верән һадисәләр бу мүддәаны тәсдигләди.
Əрсал Сурија вә Ливан сәрһәддиндә јерләшән јүксәкликләрдир. Нәсруллаһ гејд едиб ки, террорчулар Сурија бөһранынын әввәлиндә Әрсал јүксәклијиндә мөвге тутараг гәрәрҝаһ јарадыб, сәһра хәстәхәналары тәшкил едиб, Ливан торпагларына дахил олуб.
Һизбуллаһ лидери: Биз бу ҝүн дүнјанын данышдығы тәһлүкәләр һаггында 3 ил габаг данышмышдыг. Террорчулар Әл-Гүсәјр дөјүшүндән сонра Ливан торпағына дахил олдулар. Тәһлүкә һамымызы һәдәфә алмышды. Биз 3 ил өнҹә бу тәһлүкәни ҝөрдүк. Бу ҝүн реҝионда баш верән һадисәләрдән, өлкәләри вә бејнәлхалг бирлији һәдәләјән тәһлүкәләрдән данышдыг.
Һизбуллаһ лидери вурғулајыб: Ливан, Сурија, Ираг, Фәләстин, бүтүн реҝион, мүсәлманлар, мәсиһиләр, диҝәр азлыглара гаршы олан бу мүһарибәдә һәр кәс баҹардығыны етмәлидир. Биз һәр ҝүн бөјүјән мүдһиш бир ҹинајәтдән данышырыг. Террорчулар һеч бир ганун, мәһдудијјәт, дин, әхлаг вә инсанлыг танымырлар.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ инкишафда олан вәһши (ИШИД) барәдә дејиб: Ким бу вәһши илә мүбаризәјә ҝирирсә вә она мане олурса мәнтәгәдә халглары, дөвләтләр, сијаси ситемләр Һәмин шәхс тәшәккүр етмәли, ону гынамамалыдыр.
Нәсруллаһ халгын бахышынын дәјишдијини јада салараг сијаси шәхсијјәтләри дә өз бахышыны дәјишмәјә чағырыб: ИШИД шиә, сүнни, мүсәлман, мәсиһи, дәрузи, изәди, әрәб ја күрд танымыр. Бу вәһши бөјүмәкдәдир. Онларын ихтијарында олан имканлар вә һәрби техника артмагдадыр вә бу чох ниҝаранедиҹидир.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ сөзүнүн давамында дејиб: Бәзи өлкәләр ИШИД-ин тәһлүкәсини тез һисс етди. Чүнки онлар бу групун ихтијарындакы имканлардан хәбәрдар идиләр. Фарс Көрфәзи өлкәләриндә, әрәб өлкәләриндә бир горху һөкм сүрүр. Узун илләр мәдрәсәләрдә бу горхуну јарадыблар.
Һизбуллаһ лидери дејиб: Биз Әл-Гүсејр вә Әл-Гәләмунда азад орду вә либерал дүшнәнләрлә јох, күфр вә вәһшиликлә вурушурдуг. Бизим һәдәфимиз азғын тәфәккүр иди.
Нәсруллаһ дејиб: Ҹәрәјанул-мүстәгбәл рәисинин Бејрута гајыдышы Сәудијјә Әрәбистанында Ливанда бөһранын һәлли илә бағлы фикирләр јарада биләр. Мөтәдил ҹәрәјанын гајыдышы террорчуларын гаршысында манеә ола биләр. Һарада тәкфирчиләрин ардыҹылы варса, орада ИШИД дә сәһнәјә ҝәлә биләр. Буну Иорданија, Әрәбистан, Күвејт, Фарс көрфәзи әтрафы әрәб өлкәләриндә ҝөрдүк. Онлары һимајә етмәк истәјәнләрә нөвбә чатаҹаг вә ИШИД онлара рәһм етмәјәҹәк.
Нәсруллаһ дејиб: Әҝәр Һизбуллаһ һарадаса ҝүзәштә ҝедирсә мәгсәди үммәт, өлкәләр вә милләтләрин мәнафеини горумагдыр. Ливан Мүгавимәтини шиә Мүгавимәти адландырмаг дүзҝүн дејил. Бу Мүгавимәт Ливан Мүгавимәтидир вә бүтүн ливанлыларын вәзифәсидир.
Һизбуллаһ баш катиби Сурија һадисәләринә мүнасибәт билдириб. Биз әввәлҹәдән демишдик ки, Суријаја мәзһәбин һимајәси үчүн ҝетмирик. Ираг Мүгавимәтинә дә көмәјимиз мәзһәбә ҝөрә дејилди. Биз ҺӘМАСА, Ислами Ҹиһада, башга Мүгавимәт групларына көмәк едирик вә онлар сүннә әһлидир. Нәсруллаһ Һизбуллаһын мәзһәб уғрунда вурушмасы иддиасына ҹаваб вериб: Һарада Фәләстинин, Мүгавимәтин, халгын мүдафиәси лазымса, биз көмәк едирик. Әҝәр Һизбуллаһ милләти вә үммәти мүдафиә едирсә буну ҹинајәт вә ҝүнаһ сајмаг олмаз.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ дејиб: Әҝәр Һизбуллаһ Әл-Гүсејр вә Әл-Гәләмунда вурушмасајды сон һадисәләр Әрсалда мәһдудлашмазды, террорчулар Әл-Бәганы тутар, Аралыг дәнизи саһилләринә чатардылар. Әсил дөјүш Бејрутда, Ливанын ҹәнубунда ҝедәрди.
Һизбуллаһ лидери бәзи ливанлыларын Суријада бәзи груплара мадди вә һәрби јардымынын давам етдијини билдириб. Бу вәзијјәт давам едир вә һансыса дәјишилик баш вермәјиб. Арзу едилән будур ки, суријалы гачгынлардан истифадәјә сон гојмаг үчүн сијаси гәрар чыхарылсын вә онлар өлкәјә гајытмасы үчүн Сурија дөвләти илә һәмкарлыг едилсин.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ Һизбллаһын Сурија мүһарибәсиндә иштиракы һаггында дејиб. Суријаја тәҹавүздән бу ҝүнә гәдәр Һизбуллаһын ҝөстәрдији фәдакарлыглар һәјата кечмәсәјди Һизбуллаһ вә Ливан халгы даһа бөјүк гурбанлар верәр, даһа ағыр мадди хәсарәтә дүшәрди.
Нәсруллаһ Һизбуллаһын Суријада террорчуларла дөјүшүнү Исраиллә мүмкүн дөјүшлә мүгајисә едиб. Һизбуллаһ сионист режимлә мүбаризәдә нәјисә ҝизләтмәк фикриндә дејил. Кечдијимиз дөјүш јолу бир тәҹрүбәдир вә ҝәләҹәк дүшмәнлә савашда көмәјимизә ҝәләҹәк. Һизбуллаһ Суријада сионистләрлә дөјүшмәјиб, белә бир хәбәр дүзҝүн дејил.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ сионист режимә гаршы Суријанын Ҹолан јүксәкликләриндә јарадылан әмәлијјат групларыны јада салыб: Исраилә гаршы јарадылмыш бу әмәлијјат груплары халг арасындан сечилмиш көнүллүләрдән ибарәтдир.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ билдириб ки, Һизбуллаһ тәшкилатында рәһбәрлик вә гәрарлар баш катибин инһисарында дејил: Гәрарлар шурада чыхарылыр, баш катиб дә шурада иштирак едир. Тәкбашына гәрар чыхарылмыр.
Мүсаһибә ҝедишиндә Һизбуллаһ лидериндән сорушулуб ки, чыхышларында бәзән аловлу, бәзән сакит данышмасынын сәбәби нәдир? Нәсруллаһ дејиб: Бир јердә ки, сәс јүксәкдән ҝәлмәлидир, орада јавашдан данышмаг олмаз.
Нөвбәти суал бу олуб ки, онун чыхышларынын 20 дәгигә узанмасы Исраил Һәрби Һава Гүввәләринин һәдәфә чатма мүддәти илә бағлыдырмы? Сејид Һәсән Нәсруллаһ дејиб: Сионистләрин һәмин јерә чатмасы үчүн 15 дәгигә бәс едир. Чыхышларымын 20 дәгигә узанмасында мәгсәд хүласә шәкилдә данышмагдыр вә бунун гејд етдијиниз мәсәлә илә әлагәси јохдур.
Мүсаһибәнин нөвбәти һиссәсиндә Һизбуллаһ баш катиби шәхси һәјаты илә бағлы суаллары ҹавабландырыб. О футболу севмәси илә бағлы суала белә ҹаваб вериб: Бәли, футболу севирәм. Руһани либасы ҝејмәздән өнҹә дә севирдим. Әвәлләр фәзаны дәјишмәк, истираһәт үчүн Бразилија вә Арҝентинаны дәстәкләјирдим. Хүсуси илә Марадонанын ојунуну изләјирдим. Дејирләр ки, мән Бразилијанын тәрәфдарыјам. Әслиндә һеч бир команданын азаркеши дејиләм. Һизбуллаһ фәзасы Бразилијаја азаркешлијә даһа мүнасибдир. Бу кечмишә гајыдыр. Бразилијанын ојун тактикалары мараглыдыр. Һәтта дејирләр ки, Бразилијанын бајрағы бизим бајраг кими сары вә јашыл рәнҝдән ибарәт олдуғу үчүн она севҝи јараныб. Шиәләр Һизбуллаһ бајрағындан ҝөрүндүјү кими бу ики рәнҝә әлагәлидир. Амма бу ил Сурија, Ливан, Гәззә вә Ираг һадисәләри азаркешлик руһијјәсинә јер гојмады. Оғлум Алманија командасына азаркешлик едирди. Мән рәгабәт фәзасы јаратмаг үчүн Арҝентинанын тәрәфини сахлајырдым. Буну оғлума ҝөрә едирдим.
Һизбуллаһ лидери зиреһли ҝејимлә ҝәзмәјин чәтинлији илә бағлы суалын ҹавабында дејиб: Бу чәтин олса да зәрури дәјишикликләр заманы адәтә чеврилир. Хүсуси илә 2006-ҹы илдән башлајараг бу мәним үчүн тәбиидир.
Сејид Һәсән Нәсруллаһдан севдији јемәкләр барәдә сорушулуб. О дејиб: Нә вахтса һансыса хөрәјә марағым вар иди. Бу ҝүн исә фәрг етмир. Һәтта јемәк сифариши вермәк лазым ҝәләндә бунун фәргиндә дејиләм. ҹәбһәдә олан дөјүшчү кими әлим чатан шејдән јејирәм. амма нә вахтса мәсәлән балығы хошлајырдым.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ 1986-ҹы илдән сонра сүкан архасына әјләшмәдијини дејиб: Исраил әрәб шәбәкәләри васитәси илә хәбәр јајыр ки, мән халгдан кәнарда хүсуси сығынаҹагда јашајырам. Мән сығынаҹагда јашамырам вә мәхфилик ҝедиш-ҝәлишимә мане олмур. Проблем мәним кимисә ҝөрмәјим јох, башгаларынын мәни ҝөрмәсидир. Мән заһијә, орадакы һадисәләр, хүсуси илә Бәгадан там мәлуматлыјам. Һәјат шәраити сәбәб олур ки, инсан өз һиссләрини ҹиловласын. Шәхсијјәтим формалашан заман Бәгада јашајырдым. Илләр өтдү, 2000-ҹи ил ҹиварында Бәәлбәкә ҝетдим. Орада достларым варды. Инсан севдији инсанларла јахынлыг истәјиндәдир. Бир мәнтәгәни о бириндән, бир групу башгасындан чох севдијини дејә билмәзсән. Һамыны севирсәнсә һамы илә бир јердә олмағы арзулајырсан. Өзүмдән сорушанда ки, һансы мәнтәгәни даһа чох севирсән, ҹаваб алмырам.
Сејид Һәсән сөһбәтинин давамында деди: Вахт оланда Һәҹҹаҹ ибн Јусиф, “Јусиф Пејғәмбәр” кими филмләрә бахырам. Кечмишдә чох роман охујардым. Амма 5 илдир буна имкан тапмырам. Бир мүддәт өнҹә мәнә “Ејнул-Ҹузә” адлы китаб бағышладылар. Бу китабы охудум. Бизим үчүн приоритет вәзифә мөвҹуд вәзијјәтлә бағлы мүталиәләрдир. Һазырда тәкфир мөвзусунда китаблар охујуран. Бу барәдә дәјәрли сүнни вә шиә китаблары вар. Тәкфирчилик ҝерчәк проблем олуб. 2006-ҹы илә гәдәр Исраил мөвзусунда ҝенералларын, сијасәтчиләрин, партија рәһбәрләринин хатирәләрини охујардым. Бу саһәдә мәлуматлы олмалыјыг.
Һизбуллаһ лидеринә суаллардан бири Әл-Әхбар гәзетини охујуб-охумамасы олуб. Сејид Һәсән Нәсруллаһ дејиб: Һәм Әл-Әхбар гәзетини, һәм дә башга гәзетләри изләјирәм. Сон вахтлар мүшавирә мәркәзинин һазырладығы хүласәләри охујурам. Телевизора мүнасибәтдә ишим каналлары дәјишмәкдир. Бир каналын чох севилмәси, бу барәдә рәј сорғусу апарылмасына мүхалифәм. Мәнҹә бу сорғулар дәгиг дејил вә сабит тәрәфдарлы шәбәкә јохдур. Мән тез-тез каналлары дәјиширәм вә дүшүнүрәм ки, башгалары да мәним кимидир. Бир каналда мараглы програм оланда ону изләјирәм вә адларла ишим јохдур. Хәбәрә ҝәлдикдә бүтүн хәбәр шәбәкәләрини изләјирәм. Пејк шәбәкәләрини, Әл-Мәјадин, Әл-Ҹәзирә, Әл-Әрәбијјәјә бахырам. Әл-Мәјадини даһа чох изләјирәм. Әл-Әрәбијјә вә Әл-Ҹәзирәнин исә һансы мөвзулардан данышмасы, һансы мөвзулардан јан кечмәси мараглыдыр. Ливан шәбәкәләрини тез-тез дәјиширәм. Билмәк истәјирәм ки, нәдән данышырлар. Тәшкилатын информасија шәбәкәләриндән һазырладығы хүласә мәлуматы охујурам.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ мәгаләләрә мүнасибәт билдириб: Бәзиләри јаздығы мәгаләнин мүхалиф тәрәфиндән охунмасыны истәјир. Бизимлә оланлар вә олмајанлар вар. Тәкҹә  тәрәфдарлары охумаг бәс етмир. Бахышлары өјрәнмәк үчүн мүхалифин дә јаздығыны охумалысан.
Һизбуллаһ лидеринә сон суал һансы дилләри билмәси олуб. Сејид Һәсән Нәсруллаһ дејиб: Инҝилис дилини јахшы билирдим. Амма ишләтмәдијимдән инҝилисҹә данышығым зәифләјиб. Амма Јахшы баша дүшүрәм. Инҝилисҹә хәбәрләри изләјирәм, инҝилисдилли сәфирләрин сөзләрини там анлајырам. Фарс дилини исә јахшы билирәм. Бу дилә әлагәм сијасәтлә бағлыдыр. Заман өтдүкҹә ајдын олду ки, фарс дилиндә олдуғундан әрәбләрин Ислам мәдәнијјәтинин бәзи биликләрдән мәһрум олмушуг.Nur-az.com


6724 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...