Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Нојабр 2013

Хәсисин вәсијјәти

Бүтүн өмрүнү вар-дөвләт јығмаға сәрф етмиш хәсис бир киши өлүмүндән габаг һәјат јолдашына дејир: 
-Мән истәјирәм бүтүн вар-дөвләтими өзүмлә о бири дүнјаја апарым.
Һәјат јолдашындан вәд алыр ки, бүтүн пулларыны онунла басдырсын. Бир нечә ҝүндән сонра хәсис киши өлүр. Хәсиси јујуб кәфәнләјәндән сонра табутуну бағлајыб гәбрә гојмаг истәјәндә ханымы дејир:
-Сәбр един. Мән ҝәрәк онун вәсијјәтинә әмәл едим. Иҹазә верин бу сандығы да табутуна гојум.
Хәсисин достлары онун һәјат јолдашынын ишинә тәәҹҹүб едәрәк сорушурлар:
-Һәгигәтән дә, ахмаглыг едиб онун вәсијјәтинә әмәл едирсән.
Гадын дејир:
-Мән онун вәсијјәтинә әмәл етмәјә билмәздим. Һәјат јолдашым мәндән истәмишди ки, бүтүн мал-дөвләтини онунла бирликдә дәфн едим вә мән дә белә етдим. Мән онун бүтүн вар-дөвләтини бир јерә јығыб банкда өз һесабыма көчүрдүм вә һәмин мәбләғдә чек јазыб табута гојдум. Әҝәр баҹарса чекләри орада нағд едиб хәрҹләјәр!!!

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5414 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...