Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Ијул 2014

Нардаранда "Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү" аксијасы - Фотолар

Нардаран гәсәбәси Имам Һүсејн (ә) мејданында "Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү" мүнасибәти илә аксија кечрилди. 

 Билдијимиз кими, буҝүн Мүгәддәс Рамазан ајынын сон ҹүмә ҝүнү 25 ијул 2014-ҹү ил Бејнәлхалг Гүдс ҝүнүдүр. Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү илә әлагәдар дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә, шәһәрләриндә конфранслар, тәдбирләр, аксијалар кечрилмишдир. Дүнја мүсәлманлары буҝүн Үмумдүнја Гүдс ҝүнү мәрасимләриндә иштирак едәрәк бир даһа  Сионист Исраил режиминин Фәләстин халгына гаршы вәһши һүҹүмларыны писләјәрәк мәзлум Фәләстин халгына дәстәк вердикләрини нүмајиш етдирмишләр.

  Бу ҝүн Бакынын Нардарамн гәсәбәсиндә дә, Үмумдүнја Гүдс ҝүнү илә әлагәдар етираз аксијасы кечрилмишдир. Имам Һүсејн (ә) адына мејданда саат 19:00-да башланан аксијада өлкәмизин мүхтәлиф мәнтәгәләриндән ҝәлмиш јүзләрлә мүсәлман иштирак етмишдир.
 Аксијада Нардаран кәндинин илаһијјатчы алимләри Һүҹҹәтул ислам вәл муслимин Һаҹы Әли Нур, Һаҹы Шејх Фәдаи, ағсагаллар Һаҹы Меһраб, Һаҹы Фејјаз вә кәнд сакинләри Мәшәди Натиг, Һаҹы Һикмәт вә башгалары  чыхышлар едәрәк сионист режимә гаршы өз етиразларыны билдирмиш, мәзлум Фәләстин халгы илә өз һәмрәјликләрини нүмајиш етдирмишләр. 
 Чыхыш едәнләр торпагларынын 20%-и ишғал олунмуш һәр бир азәрбајҹан вәтәндашынын, Гарабағ кими дәрди олан, Хоҹалы сојгырымы јашамыш һәр бир һәмвәтәнимизин бу мәсәләјә лагејд јанашмамаларыны хүсуси олараг гејд етмишләр. Бунунла јанашы инсанлыға гәним кәсилән дүнја һеҝемонларынын һимајә етдији вәһһаби террорчуларынын Суријада, Мисирдә, Ирагда,Бәһрејндә  вә диҝәр өлкәләрдә инсанлыға гаршы төрәтдикләри ҹинајәтләри кәскин шәкилдә писләмишләр.


 Бүтүн һәгигәт вә һагг тәләб едән инсанлар кими Нардаран ҹамааты да, нәинки тәкҹә бу мүгәддәс ҝүндә, һәр ҝүн зүлм вә әдаләтсизликләрә гаршы өз һагг сәсини азалтмајаҹағыны вә һәмишә һагг вә әдаләтин бәрпасы үчүн мүбаризә апараҹагларыны гејд етмишләр./нардаранпири.ҹом/


5514 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...