Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијул 2014

Гүдс ҝүнү - сионистләрин белини гырмаг ҝүнү

Биз бу ҝүн Гүдс мәсәләси барәдә ајдын бир бахыша вә гәтијјәтли бир гәрара малик олмалыјыг. Гардашлар вә баҹылар! Бу чох әзәмәтли вә әһәмијјәтли мәсәләдир. Гүдс вә Гүдс ҝүнү мәсәләси вә Фәләстин һадисәси дүнја мәзлумларынын иман руһундан илһам алыб Бөјүк Аллаһа тәвәккүл етмәклә дүнјанын бөјүк һеҝемончуларынын вә илк нөвбәдә Америка империализминин вә сионист муздурларынын белини гырмалы вә әзмәли олдуғу нөгтәдән ибарәтдир.
Гүдс мәсәләси бизим халгымыз вә бөјүк мүсәлман үммәтинин һамысы үчүн талејүклү бир мәсәләдир. Иран ингилабы әҝәр бу сәрһәдләрин дахилиндә гәләбәјә чатдыса, бу о демәк дејил ки, биз гане олуб сон гәләбәни әлдә етдијимизи дүшүнәк. Нә гәдәр ки, Ислам вә әрәб торпагларынын үрәјиндә ишғалчы Исраил дөвләти адлы бу үфунәтли јара вә чиркин вәзи мөвҹуддур, биз гәләбә чалдығымызы һисс едә билмәрик. Биз гулағымызын дибиндә өзүмүзүн гәсб едилмиш вә ишғал олунмуш торпагларымызда өз дүшмәнимизи ҝөрә билмәрик.

Фәләстин мәсәләси сырф әрәб, јахуд Ислам мәсәләси јох, бир инсанијјәт мәсәләдир!
Бу ҝүн дүнјада нә баш верир?! Бу ҝүн сионистләр әрәб реҝионунда һансы ишләрлә вә һансы әмәлләрлә мәшғулдурлар?! Үрәкләри фәләстинли гардашларынын хатирәси илә дөјүнән мүсәлман гардашлар вә баҹылар, бөлҝәјә өтәри бир нәзәр јетирин. Гачгын адама һәр бир азад инсанын рәһми ҝәлир. Бу ҝүн бир халг – Фәләстин адлы бир халг гачгындыр, өз евиндән дидәрҝин дүшмүшдүр, өз вәтәниндән вә өлкәсиндән дидәрҝин дүшмүшдүр.
Бу мәһрум вә мәзлум ушаглар чадырларын алтында, дүшәрҝәләрдә доғулурлар. Онларын гаршысында өзүнүн һәгиги вәзифәләринә әмәл етмәјән иддиалы һөкумәтләрин вә халгларын көмәји илә бу ушаг бөјүјүр. Чадыр алтында силаһ өјрәнир, чадыр алтында дәрс охујур, дүшәрҝәдә јашајыр. Ики-үч милјонлуг бир халгы евиндән, јувасындан, шәһәриндән, ибадәт оҹағындан, мәсҹидиндән, өзүнүн һәр шејиндән вә һәјатындан мәһрум етмәк, онлары јад өлкәләрә говмаг бәшәр тарихинин ән бөјүк фаҹиәсидир. Мәһз буна ҝөрә биз дүшүнүрүк ки, Фәләстин мәсәләси сырф әрәб вә һәтта сырф Ислам мәсәләси дејил. Бу, чох әһәмијјәтли олан бир инсанијјәт мәсәләдир.

Исраил адлы чиркин хәрчәнҝ вәзиси - мүсәлман дөвләтләрин парчаланмасынын амили
Бу чиркин хәрчәнҝ вәзисини бәшәријјәтин бөјүк дүшмәнләри олан империалистләр бизим Ислам вә әрәб вәтәнимизин дахилиндә әкдиләр. Бу ҝүн бу вәзи инкишаф етмиш вә мүсәлман дөвләтләрин парчаланмасына сәбәб олмушдур. Сиз бахын, өзләринә Ислам ады гојан бу һөкумәт башчыларындан Фәләстин мәсәләси гаршысында өзүнүн дини, инсани вә әрәб вәзифәләрини камил шәкилдә јеринә јетирә билән бир нәфәр дә ҝөстәрә билмәзсиниз. Нә үчүн? Чүнки онлары әрәб өлкәләринин дахили мәсәләләри илә мәшғул едибләр. Бу фаҹиәләр һарадан вүҹуда ҝәлди? Исраил адланан бу чиркин вәзинин вүҹудундан. Бу чиркли вәзи бөјүк дөвләтләрин вә гүввәләрин васитәси илә мүсәлманларын вә әрәбләрин јашадығы торпагларын гәлбиндә вүҹуда ҝәлмишдир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи

Nur-az.com


5695 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...