Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2024

Зеленски Иран аҝенти имиш

вә ја АБШ-ын хәләти вә Зеленскинин гәләти

Сионист Исраил режиминин Азәрбајҹанда тәсир аҝенти миссијасында чалышан Ахар сајты јазыр ки, Зеленски сән демә Иран атенти имиш. Азәрбајҹан мүвафиг даирәләри тәрәфиндән дәрһал һәбс едилмәлидир. Әлбәттә, сајт ачыг ашкар Иран аҝентидир демир. Сајт јазыр ки, Авропа АБШ-сыз Украјнаја дәстәјин өһдәсиндән ҝәлә билмәјәҹәк. Тәбии ки, буну да Украјна Президенти Владимир Зеленски Алманијанын АРД телеканалына мүсаһибәсиндә дејиб. О дејир:
“Авропа тәкбашына нә силаһ, нә дә мадди ҹәһәтдән Украјнанын әввәлләр алдығы дәстәјин өһдәсиндән ҝәлә биләр. АБШ јардымынын ҝеҹикдирилмәси артыг бәзи АБ лидерләринә дә тәсир едир. Әҝәр сон нәтиҹәдә јардым ҝөстәрилмәсә вә Русија Украјнада ирәлиләсә, Авропа вә НАТО-да парчаланма баш верә биләр. Чох чәтин бир вәзијјәтдәјик. Украјнанын дағылмасынын, милләтимизин мәһв олмасынын, глобал миграсијанын вә Үчүнҹү Дүнја мүһарибәсинин гаршысыны алмаг үчүн һәм ҝеосијаси, һәм дә малијјә бахымындан Русијаны дајандырмаг һәлә дә мүмкүндүр."

Иран Шәрг вә мүсәлман аләминин ағсаггалы олса да мүсәлман вә шәрг өлкәләринин АБШ вә Авропа нөкәри олан һакимијјәтләрин һаким олдуғу өлкәләрдә сөзү ҹиддијә алынмыр. 45 илдир бүтүн дүнјаја ҹар чәкиб дејир ки, Америка бөјүк шејтандыр. Әҝәр мүсәлманлар бир олсалар АБШ да Исраил режими дә гәләт едир. Һәтта гәләт белә едә билмәз. Амма бәзиләри инанмыр, бәзиләри исә инансалар да Америка вә сионист режимдән һәмчинин дә авропадан кечә билмир. Амма ҝәрәк һамысына "ҝет туллан командасы" верәсән. Ејнијлә Сәмәд Сејидов кими. Сонра да дејирләр ки, Азәрбајҹан һакимијјәти јарытмаздыр. Ҝөрмүрсүз Азәрбајҹан һакимијјәти бүтүн авропаја мејдан охујур. О бојда Нато, АБШ, Авропа шурасындан бир зәррә дә горхусу јохдур. Чүнки Азәрбајҹанын о бојда Азтв-си вар. Һансы ҝүҹ дајана биләр азтв габағында? Һеч бири.

Зеленскинин дедикләрини биздән бири десәјди ону Ирана ишләмәкдә иттиһам едәҹәкдиләр. Бир әхлагсыз тәлхәји Русијадан Украјнаны гопартмаг үчүн һаким етдиләр. Сонра да Русијанын бурнунун дибинә дүртдүләр. Мәгсәд дә ајдын олмушду ки, Русија гоншулуғунда Нато гүввәләри јерләшдирмәкдир. Зеленски исә Пашик мүәллимдән илһам алмалы иди. Амма алмады. Инди Зеленски бабасы јашында олан ахмаг вә ҝиҹ Бајден бабаја јалвара јалвара галыб. Чох аҹынаҹаглы дурумду һәгигәтән дә. Бу дүнјанын харлығына бах ки, онун бунун машасы оласан, сәндән истифадә едән өлкәни хараба гојсунлар. Сонра Русија тәрәфиндән әлә кечирилмәсинә зәмин јаратсынлар. Ондан сонра да сәни мејданда тәк гојуб јалвартсынлар. Һәтта Пашиким рүсвајчылығы да бундан јахшы вә тез гуртарды. 44 ҝүн ичиндә ишғал алтында олан торпагларымызы алдыг вәссалам. Затән Пашик Гарабағ кланы олмадығы үчүн Гарабағ онун веҹинә дә дејил иди. Она гәдәр Гарабағ кланы Русија тәрәфиндән Ермәнистана мүсәлләт олмушду дејә һеч Һејдәр Әлијев дә о торпагларын бир гарышыны ала билмәди.
Сөзүмүз һәм дә өлкәдә Авропа АБШ дејиб ағзы сулана сулана данышан бәзи инсанларадыр. Бахын бу да сизин авропаныз. Бу да сизин АБШ-ыныз.

Амма Зеленски кими тәлхәкләрин идарәчилији Пентагонун әлиндә олдуғу үчүн гәләтләрини баша дүшмәзләр. Ҝүнү сабаһ јенә АБШ хәләт версә машалыг едәрләр.


2060 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...