Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Јанвар 2024

Авропада вә биздә олан исламофобија

Авропа јаман дүшүб үстүмүзә. Үстүмүзә дејәндә ки, ај башыныза дөнүм, Азәрбајҹан һакимијјәтинин үстүнә. Узун илләр өлкәдә анархија, өзбашыналыг, һагсызлыг, һүгугсузлуг, диктатура баш алыб ҝетсә дә Авропа бүтүн бунлара сусурду. Нијә бир тәдбир ҝөрмүрдү? Азәрбајҹан һакимијјәти мәһз онларын ағзыны сијаси коррупсија илә јумурду. Халга да дејирдиләр ки, сечкиләр шәффаф, әдаләтли кечирилиб. Өлкәдә сијаси мәһбус јохдур. Бәс нијә инди әл ајаға дүшүб? Әслиндә Азәрбајҹан һакимијјәтинә инанмадығымыз гәдәр ҝәрәк Авропаја да инанмајаг. Чүнки индијәдәк Азәрбајҹан һакимијјәти Авропаја сәрф едирди дејә аралары дәјмәмишди. Инди сәрф еләмир вә сәрф етмәдији үчүн дә өзүнә сәрф едән бир һакимијјәт ахтарышындадыр. Тапан кими онун һакимијјәтә ҝәлмәсини тәмин едәҹәкләр. Олан јенә Азәрбајҹан халгына олаҹаг. Јазыг халг. Әлбәттә халг да халг олса дәрд јарыдыр. Ҹамаатымызын дүнја-аләм веҹинә дејил. Ким өлдү ким галды. Нә исә, бундан кечирәм.

Мәсәлә Азәрбајҹан игтидарынын АШПА нүмајәндәсинин Авропа Шурасыны иттиһам етдији мәсәләдир. Демәли Сәмәд Сејидов дејир ки, Авропа Шурасы исламофобдур. Онларда сијаси коррупсија, ајры сечкилик, дини нифрәт вар. Шүкүр сәнә илаһи. Гәлбләрин гәсавәт бағладығы бу дөврүмүздә һеч олмаса Сәмәд Сејидов кими инсанларын бу һәрәкәтләри баис олур ки, биз дә шүкүр едирик. Демәли ҝөр дүнјанын һарасыдыр ки, Азәрбајҹан рәсмиси Авропаја дејир ки, сән дин дүшмәнисән, исламофобсан. Ҝөзәл.

Амма, Сәмәд мүәллим чох гәрибә адамдыр һәм дә. Ај гардаш, онсуз да әлинизин алтында Ахар сајты, Мусават гәзети Реал тв вә онун бәнзәри кими туалет кағызыны хатырладан информасија васитәләри вар. Елә данышмышкән нијә демирсән ки, нә гәдәр азәрбајҹанлы диндар, сијасәтчи, руһани наркотиклә һәбс едилиб Авропа Шурасында. Онсуз да адларыны чәкдијимиз туалет кағызларынын саһибләри олан јалтаг, ҝөзәҝирән журналистләр башлајаҹаглар халга дедикләринизи һагг олараг ҝөстәрмәјә. Ҝәрәк мәгам әлә дүшмүшкән данышарды.

Инди исә ҝәләк Авропа вә биздә олан исламофобијаја. Инанын бу ҹүмләләри јазанда адам өзүнү ҝүлмәкдән зорла сахлајыр. Елә сиз дә охујанда ҝүлүрсүз. Билирсән неҹәдир? Христиан авропасында бир нәфәр чыхыб Исламын мүгәддәс китабыны јандырыр. Бирҹә дәфә олсун бу шәрәфсизлијә реаксија вермәјән Сәмәд Сәмәдов вә онун кими Азәрбајҹан һакимијјәтиндә тәмсил олунан инсанларын инди Авропа илә арасы дәјән кими Ислам јадларына дүшүб. Әлбәттә онлар неҹә етираз етсинләр ки? Онлар Гуранын бујурдуғу һарамларла бөјүјән инсанлардылар. Онларын јадына ермәниләрин мәсҹиддә донуз сахламалары Иранла ара дәјәндә дүшүр. Онларын јадына Гуран вә дин Авропа илә аралары дәјәндә дүшүр. Неҹә етираз етсинләр ки? Онлара демәзләр ки, Гуранда, диндә рүшвәт алмаг һарамдыр. Инсанлары наркотик илә шәрләмәк зүлмдүр. Сифаришли мәһкәмәләрдә ишләмәк олмаз. Мәһкәмәләр азад вә әдаләтли олмалыдыр. Халгы сүрүндүрмәк, беш маната мөһтаҹ еләмәк олмаз. Бүтүн бунлар Азәрбајҹан һакимијјәтинин халга олан зүлмләринин чох ҹүзи бир һиссәсидир. Авропада Гуран христианлар тәрәфиндән тәһгир едилир, амма өлкәмиздә исә өзләринә мүсәлман дејән ҝавурлар тәрәфиндән.


2343 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...