Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Јанвар 2024

Шаһинин оғлу олмаг кифајәт еләмир, Елхан бәј

Мәлум олдуғу кими Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) бу ҝеҹә она гоншу олан өлкәдә јәни Ирагда Иран әлејһинә ҹасуслуг гәрарҝаһларыны вә террорчу групларын топлашдығы јерләри баллистик ракетләрлә мәһв едиб.

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун 1 нөмрәли бәјанатынын мәтни:

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим

Ислами Иранын шәрәфли вә гәһрәман халгына билдирилир ки, Ислами Иран дүшмәнләринин сон террор ҹинајәтләринә ҹаваб олараг Уҹа Аллаһа тәвәккүл етмәклә вә һәзрәт Вәлији-Әсрин (ә) инајәти илә бөлҝәнин бәзи әразиләриндә анти-Иран ҹасуслуг гәрарҝаһлар вә террор групларынын топландығы јерләр, ҝеҹә јарысы СЕПАҺ-ын баллистик ракетләри илә һәдәфә алынараг мәһв едилди.

Демәли сосиал шәбәкәләрдә јајылан мәлуматлара әсасән демәк олар ки, СЕПАҺ Ирагын Әрбил шәһәриндәки Исраил базасына ракет зәрбәләри ендириб.

Һүҹуму исә Фатеһ110 ракетләри илә һәјата кечириб.
СЕПАҺ бәјәнатында билдириб ки, Ираг Күрдүстанында јерләшән сионист кәшфијјат базаларына зәрбәләр ендириб. Бундан башга Кирманда төрәдилән террор һадисәсинә ҹаваб олараг Суријадакы террор мөвгеләринә дә зәрбәләр ендирдикләри билдирилир.

Аллаһа шүкүрләр олсун ки, мүсәлманын гүдрәтини бүтүн дүнја ҝөрүр. Инди бәзи ахмаглар чыхыб башлајаҹаглар ки, бу неҹә мүсәлман өлкәсидир ки, дағыдыр, партладыр. Гој бу ахмаглар бош бош данышмагларында олсунлар, биз Шаһин оғлу Елхан бәјдән данышаг. Бах Елхан бәј, Шаһин оғлу олмагла дејил ҝәрәк өзүн шаһин оласан. Шаһиноғлу дејирди ки, Иран АБШ-ын Ирагдакы бош һәрби базасына ракет зәрбәләри ендирдиләр. Биз дә она билдирдик ки, гејрәтсизләр гејрәтлијә һәр заман һәсрәт галыр. Бу сионистпәрәст политолог кими ахмагларын сајәсиндә АБШ вә сионист режимдән бир хохан дүзәлтмишдиләр. Аллаһа шүкүр олсун ки, Иранын гејрәтли вә ингилабчы оғуллары ҝөстәрди ки, АБШ да гәләт едир сионист режим дә. Индиләрдә нәјинки Иран кими гүдрәтини бүтүн дүнјанын етираф етдији бир дөвләт һәтта Иранын һимајә етдији Јәмән мүгавимәтчиләри белә асанлыгла АБШ ҝәмисини әлә кечириб она мејдан охуја билирләр. Ҝөрәсән Шаһинин оғлу Елхан нәјә гадирдир? Нә баҹарыр?


2483 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...