Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Јанвар 2024

Һејкәл һејиф ки түпүрә билмир

Сајт јазыр ки, Азәрбајҹан иҹмасы Франсанын Евјан ле Ба (Евиан-лес-Баинс) шәһәриндә, 19-ҹу әсрин бөјүк Азәрбајҹан шаирәси Хуршудбану Натәванын һејкәлинин гаршысына топлашыб.

Аксијаны Авропа Азәрбајҹанлылары Координасија Шурасы вә Авропа Азәрбајҹанлылары Конгреси тәшкил едиб. Топлантынын мәгсәди исә бу һејкәлә гаршы сон заманлар һәјата кечирилән вандализм актларына гаршы етираз етмәкдир.

Франса азәрбајҹанлылары бу етираз аксијасы илә Натәванын һејкәлинин, онун символик мәнасы, Азәрбајҹан иҹмасы үчүн мәнәви дәјәрини Франса иҹтимаијјәтинин, медиасынын диггәтинә чатдырыр.

Чох гәрибәдир Аллаһ һаггы. Ахирәззаман һаггында чох һәдисләр вар. Чох гәрибә һадисәләрин олаҹағы гејд едилиб. Ҝөрәсән бу барәдә дә нәсә гејд едилибми?

Мәнәви дәјәрдән сөз дүшмүшкән, сиз Хуршудбану Натәванын етдији кими әввәлҹә ханымларыныза өрпәк тахмағы әмр един. Чүнки Хуршудбану ханым өрпәји башында, һиҹаблы бир ханым олуб. Икинҹиси, ҝедин һиҹаб мәһбусу олан Һаҹы Таленин азадлыға чыхмасы үчүн Франсадакы Азәрбајҹан сәфирлији гаршысында етираз един. Инди бу сәтирләри охујан бәзи ҹаһилләр бизим хурафат әһли олдуғумузу дүшүнәҹәк. Әлбәттә әсас олан бизим һаггымызда Аллаһын нә дүшүнмәсидир. Икинҹиси, мүһүм олан бизим онлар һаггында нә дүшүнмәјимиздир. Өзләрини мүасир, авропалашан һесаб едән бу инсанлар үчүн һиҹаб, өрпәк әлбәттә бир дәјәр сајыла билмәз. Демәли Хуршудбану Натәванын һејкәлинин мәнәви дәјәр олмасы да ҝөздән пәрдә асмаг үчүндүр. Ишин алтында нә јатыбса Аллаһ билир.

Бундан башга ҝедин араг ичмәји тәрк един, динә имана ҝәлин. Хуршидбану Натәван бир ҝүн хәстәләнмишди. Һәким онун сағалмасы үчүн мүәјјән вахтларда чахыр ичмәсин истәмишди. О исә Русија империјасы вәтәндашы олдуғу һалда мүсәлман өлкәси олан Ирагда јерләшән мүгәддәс Нәҹәф шәһәринин алимләринә мәктуб јазыб бу барәдә мәсләһәт истәјир. Ҝөрәсән Франсада јашајан азәрбајҹанлылар бу ҹүмләләри ешидәндә нә дүшүнәҹәкләр.

Ҝәләк ишин өлкәмиз илә бағлы олан тәрәфинә. Демәли мәсләһәт ҝөрәрдик ки, Авропа Азәрбајҹанлылары Координасија Шурасы вә Авропа Азәрбајҹанлылары Конгреси Франсада үстүнә бензин төкүб јандыран газинин символик һејкәлини уҹалтсынлар. Һәлә наһагдан ҹибинә наркотик атыб тутулан, Иран аҝенти һесаб едилән јазыг диндарларын, руһаниләрин символик һејкәлини демирәм. Буну дејән кими гарајахмалар башлајаҹаг вә бизи Иран аҝенти, вәтән хаини чыхараҹаглар. Чыхсынлар киши кими үстүнә бензин төкүб өзүнү јандыран бир газинин һејкәлини гојсунлар. Сонра да һејкәлин гаршысында етираз акисја кечирсинләр.

Инсан нә гәдәр бәдбәхт олар ки, һејкәлдән, јәни дашдан өтрү етираз едирләр, амма өлкәләри олан Азәрбајҹанда ҝүндә бир гази өзүнү јандырыр. Рүшвәтхор һакимијјәт халгы боғаза јығыб. Мәктәбиндә, һәрбисиндә, сәһијјәсиндә, назирликләрдә, полисдә, екранда өзбашыналыг баш алыб ҝедир. Милләт ган ағлајыр. Ишсизлик, баһачылыг, сүрүндүрмәчилик, рүшвәтхорлуг вә даһа нәләр нәләр өлкәдә түғјан едир. Әхлагсыз тәрбијәсиз инсанлар ефир мәканыны ермәниләрин узун илләр Гарабағы ишғал етдикләриндән дә бетәр вә даһа чиркин бир формада ишғал едибләр. Бүтүн бунлар һаггында бу инсанларын ағызларыны ачыб данышмырлар. Ҝүја бунлары һејкәлә, јәни даша олан һөрмәтсизлик нараһат едиб. Һансы ки о даш һејкәл һеч вәтәндаш да дејил. Азәрбајҹанда јашајан вәтәндаш да даш дејил. Амма дашдан бетәр ҝүнләрә галыб. Сән Хуршудбану Натәваны белә һөрмәтлә анансанса онун һәмјерлиси олан Азәрбајҹан вәтәндашлары өз вәтәнләриндә әзијјәт чәкир бундан даныш.

Доғрудан да инсанын ағлы башындан алынанда белә ахмагјана һәрәкәтләр едир. Сиз бу ағылла чох габаға ҝедән дејилсиз.

Авропада јашамагла дејил һәрдән бир орадакы сечки шәффафлығына, инсанлара, онларын варлығына, сәсвермә, азадлыг һүгугларына неҹә һөрмәт гојулдуғуна, дәјәр верилдијинә бахын. Бир дә диктатуранын, өзбашыналығын, анархијанын һөкм сүрдүјү Азәрбајҹана бахын.

Бәли ҝөрүнүр ки, бу да ахырзаман әламәтләриндәндир ки, әтдән сүмүкдән олан вәтәндашлар Азәрбајҹанда даш јеринә гојулур, амма бир дәстә азәрбајҹанлы Франсада дашы, һејкәли вәтәндаш јеринә гојуб һүгугларыны мүдафиә едирләр. Нәинки үрәји зәиф, турп кими бир инсан да буну ешидиб јыхылыб өлсә јери вар.


2651 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...