Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2024

Иранын "ҹасусларындан" нә зијан ҝөрмүсүз?

Иранын Кирман вилајәтиндә шәһид Гасим Сүлејманинин шәһадәтинин илдөнүмүндә (3 јанвар) террор һадисәси төрәдилиб. Мәлум террор һадисәси јүздән чох иранлынын өлүмүнә вә јараланмасына сәбәб олуб. Әввәлҹә террорчуларын тезликлә тапылмасыны вә ҹәзаланмасыны арзу едирик. Икинҹи нөвбәдә Аллаһдан онлара ләнәт вә гәзәб етмәсини арзулајырыг. Шәһид оланларын аиләләринә сәбр, өзләринә Аллаһдан рәһмәт диләјирик. Јаралылара да Аллаһ аҹил шәфа версин.

Гејд етмәк лазымдыр ки, шәһид ҹәмијјәтин оксиҝенидир. Сән кимисә шәһид етмәк истәјирсән онун шәһадәт илә диҝәр шәһид намизәди олан инсанлар јетишир. Бир Гасим Сүлејмани шәһид едилирсә онун ганы илә шәһадәт ағаҹы суварылыр. Онун ардынҹа јүзләрлә инсан - ҹаван, јенијетмә, ушаг Гасим Сүлејмани олмаг истәјир.

Гасим Сүлејмани шәһид олмаздан габаг да танынырды. Амма шәһид оланда даһа чох танынды. Тәшји ҹәназәсиндә (дәфниндә) милјонларын издиһамыны һамы ҝөрдү. Америка президенти мәлун Трамп Гасим Сүлејманини шәһид етмәклә шәһадәт вә Имам Һүсејн (әлејһис-салам) мәктәбинә зәрбә вураҹағыны дүшүндү, амма Иран халгы башда олмагла диҝәр өлкәләрдә дә неҹә шәһид Сүлејманинин севилдијини ҝөрдү. Тәгвимә бир ҝүн дә әлавә едилди. Инсанлар шәһид Гасим Сүлејманинин шәһид олдуғу ҝүнүн илдөнүмүндә шәһиди анма мәрасими кими тарихдә бир ҝүн тәјин етдиләр. Дүшмән бунун мүгабилиндә истәди ки, Мәһса Әмининин өлүмүнүн илдөнүмүндә Ираны јенидән гарышдырсын. Мәһса Әмининин илдөнүмүндә Иранын хариҹиндә - мүхтәлиф Авропа өлкәләриндә, Америкада јашајан сионист нөкәри олан иранлылар бәјанатлар вердиләр. Америкадан јемләнән бу тәшкилатлар бүтүн Иран халгыны етираз етмәјә чағырдылар. Күчәләри, хијабанлары долдурмаг, дағытмаг, јандырмаг, өлдүрмәк, партлатмаг үчүн инсанлары тәшвиг етдиләр. Амма бир нәфәр белә мејданда ҝөрүнмәди. Ди ҝәлки шәһид Гасим Сүлејманинин шәһадәтинин илдөнүмүндә минләрлә инсан көнүллү олараг бу ҝүнү гејд едир. Һәтта шәһидин шәриф мәзары олан Кирманда пијада гәбрә гәдәр ҝедиб зијарәт едирләр.
Şәһидин ҝүҹүнә бахын ки, өзүндән горхдуглары бир јана ону севәнләрдән дә горхурлар. Чүнки дедијимиз кими шәһид ҹисмән өлсә дә өзүндән сонра нә гәдәр Гасим Сүлејмани јетишдирир. Дүшмән ҝөзәл билир ки, Кирманда шәриф гәбрин зијарәтинә ҝедән азјашлылар бөјүјүб Аллаһын изни илә Гасим Сүлејмани олаҹаглар. Орда олан бөјүкләрин дә өвладлары ҝәләҹәјин Гасим Сүлејманисинә чевриләҹәк. Она ҝөрә дә шәһид етдикләри Гасим Сүлејмани кими ҝәләҹәјин гасимләриндән дә горхурлар.

Бир аз да өз өлкәмиз илә бағлы вә һамымызын әслиндә ортаг дәрди олан мәсәләдән јазаг. Билирик ки, Кирманда баш верән террор һадисәси дүшмәнин муздур көпәкләри тәрәфиндән иҹра едилди. Онларын мүтләг шәкилдә АБШ вә сионист режимин марагларына хидмәт етмәләри һамыја ҝүн кими ајдындыр. Дүшмән истәјир ки, мин ҹүр һәдә горху илә Аллаһын һөвл вә гүввәси илә дизә ҝәтирә билмәдији Ислам Республикасыны ичәриндән дә гарышдыра билмәдији үчүн бу ҹүр һадисәләр төрәтсин вә өлкәдә әмнијјәтин олмадығыны халга тәлгин етсин. Беләликлә дә дүшүнүр ки, халг руһдан дүшәҹәк вә Ислам Ингилабына олан рәғбәтләри арадан ҝедәҹәк. Ҹасус да белә олур. Бир АБШ вә сионист режимин ҹасусларына бахын бир дә Иранын Азәрбајҹандакы "ҹасусларына." Иранда тәһсил алан, Ирана мејилли олан бүтүн диндарлара, руһаниләрә Азәрбајҹанда ҹасус кими бахыр, һәбс едиб адыны наркоман гојурлар. Һалбуки бу ҹасуслар бир дәфә дә олсун һансыса мәсҹидә бомба гојмајыблар. Мәҝәр бу "ҹасуслар" нә вахтса шәһидләр хијабаныны зијарәт едән халг күтләләри арасына бомба гојуб инсанларын өлүмүнә сәбәб олублар? Әҝәр Иранын Азәрбајҹан илә дүшмәнчилији варса нијә бир дәфә һансыса Гум тәләбәси издиһамын ичиндә бомба гојуб террор етмир. Ҝөрдүјүнүз кими әксинә Иранын "ҹасуслары" өлкәдә халга мәнәвијјат, елм, дин өјрәнмәклә, Гуран тәдрис етмәклә мәшғул олурлар.

Аллаһдан наһаг јерә һәбс едилән бүтүн диндарларын, руһаниләрин ҹисмани азадлыға чыхмаларыны тәмәнни едирик.


2491 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...