Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Декабр 2023

Македонијалы Исҝәндәр вә Брүс Ли азәрбајҹанлы имиш

Јәгин хәбәриниз вар, Әбүлфәз Елчибәј совет һакимијјәти заманында Мисирә ҝедиб вә орда иншаатда чалышыб. О заманлар она бир нәфәр јахынлашыб сорушуб ки, сиз һардансыз? О да дејиб ки, Азәрбајҹандан. Тәләбә дә она дејиб ки, сиз Сәлаһәддин Ејјубинин вәтәниндәнсиниз. Елчибәј дә инанмајыб. Тәләбә дә өзүнә әзијјәт вериб ҝедиб Елчибәј үчүн сүбут ҝәтириб.

Бизим бир дост һәмишә дејир ки, пантүркләр башдан хараб адам олурлар. Мәм исә она дејирәм ки, бизим бүтүн јахшы инсанлара һөрмәтимиз вар. Миллијјәтиндән, иргиндән асылы олмајараг. Биз түрк, фарс, рус, бәллуҹ, тат, ујғур ола биләрик, амма өз иргимизи диҝәр иргләрдән үстүн тутмаға һаггымыз јохдур. Чүнки инсанлар бир бириндән ирглә үстүн олмурлар. Мүгәддәс динимиздә тәгва, Аллаһдан горхмагла инсан јүксәлә билир, диндар олмајанлар да диҝәр инсанлара фајда верән инсанлары диҝәр инсанлардан үстүн билирләр. Пантүркләр, даһа ҝениш мәнада десәк гаты, ифрат милләтчиләр исә һеч бир дәлил олмадан өз иргләрини диҝәр иргләрдән үстүн һесаб едирләр.

Әслиндә онлар да һеч дәгиг олараг билмирләр нә едирләр. Билмирләр ки, өзләри түрк олдуғуна ҝөрә түркләр диҝәр милләтләрдән үстүн һесаб едилмәлидир, јохса түрк олмаг даһа шәрәфли һесаб едилир вә бунлар да түрк олдуглары үчүн фәхр етмәлидиләр.

Икинҹи иддиаја дәлил јохдур. Јәни түрк олмағын һеч бир үстүнлүјү јохдур. Чүнки үстүнлүк беш алты нәфәр нәсә едәндә, нәсә данышанда диҝәрләри илә мүгајисәдә биринин диҝәриндән үстүн олдуғу ашкар олур. Бүтүн иргләри инсанлары нәзәрә алмадан јан јана гојсан да һансынын диҝәриндән үстүн олдуғу билинмәз.

Амма биринҹи версија даһа чох ағлабатандыр. Јәни мән вә дәдә бабам түрк олуб дејә түрк олмағын диҝәр милләтләрдән үстүн олдуғуна инанырам. Вә бу хурафата һәгигәт дону ҝејиндириб илләрлә гәлбимдә она мәһәббәт бәсләјирәм. Сонра ушаг ағлы кәсән һәддә чатанда бу ирси она өтүрүрәм. Ону да өзүм кими хәстәјә чевирирәм. Беләҹә милләтчилик формалашыб инсанларын башыны позуб. О гәдәр ҝениш јајылыб ки, милләтчиләр өзләри дә артыг бу мәсәләни данмағы даһа мүнасиб билирләр. Онда суал мејдана чыхыр: түрк нијә фарсдан үстүн олмалыдыр? Ја да әксинә, нијә фарс түркдән үстүн олмалыдыр?

Ҝеријә бир версија да галыр, о да түркләрин вә ја фарсларын өз тарихи шәхсијјәтләри илә өјүнмәси. Мәсәлән, тарих боју түрк дөвләтләри олуб, дүнјаја һөкмранлыг едиб, дүшмәнә ган уддуруб, әразиләри ишғал едиб түрк бајрағыны ора санҹыб вә с вә и.а.

Елә буна ҝөрә дә Елчибәј ҝөтүрүб Сәлаһәддин Ејјуби сөһбәтини өзүнүн китабына салыб. Јохса Ејјубиндән Елчибәјә нә дәхли? Бу да башга ҹүр фәсадлы ишдир. Фәсады бундан ибарәтдир ки, бәзи инсанларын өзләри Сәлаһәддин Ејјуби олмаг әвәзинә евиндә отуруб Сәлаһәддин Ејјубинин түрк олмасы илә фәхр едир. Ја да ки, әксинә Сәлаһәддин Ејјубидән фәргли олараг сионист режимин марагларына хидмәт едир. Мәсәлән ҝөтүрәк Елчибәјин өзүнү. Сәлаһәддин Ејјуби Гүдсү хач јүрүшләриндән хилас едиб мүгәддәс торпаглары дүшмәндән паклајыб. Елчибәј исә Азәрбајҹаны ишғал едән русларын совет һакимијјәти алтында јашајыб. Онлара хидмәт едиб. Даһа сонра мүстәгиллик дејә бар бар бағырыб мүстәгил оландан сонра президент олуб. Амма јенә дә мүстәгил ола билмәјиб. Бу заман да сионист Исраил режими тәрәфиндән ҝүја бүтөв Азәрбајҹанын мәрд оғлу кими гәләмә верилиб. Һәр тојда фүрсәт тапан кими дағылажах, бу режим јашамаға габил дејил сөзләрини ишләдәрәк өзүнү ҝүлүнҹ вәзијјәтә салыб. Елә инди дә онун бу ики кәлмәси дилләр әзбәридир. Дағылажах вә о режим јашамаға габил дејил. Һәлә 2000-ҹи илдә тојда чыхышында дејир ки, мән демишдим о режим јашамаға габил дејил, ҝөрдүнүз артыг башлајыб. Сионист режимин марагларына хидмәт едән инсанларын өзләри Аллаһа һәмд олсун ки дағыла дағыла ҝетдиләр. Ҝүн ҝәләҹәк сионсит режимин өзү дә дағылыб мәһв олаҹаг. Мүгавимәт вә ингилаб өвладларынын әли илә. Аллаһын көмәклији илә.

Һә јадыма дүшмүшкән дејим ки, Македонијалы Исҝәндәр илә Брүс Ли дә азәрбајҹанлыдыр әслиндә. Нијә олмур ки? Адлары имкан вемир? Јох әши. Македонијалы оланда нә олар ки? Пантүркләрә ҝөрә Македонија да гәдим Азәрбајҹан торпағларынын бир һиссәси вә гәдим түрк дөвләти олуб. Сонрадан Иран фарс молла режими тәрәфиндән гәсб едилиб. Брүс Линин дә ҝөзләринин дар олмасы сизи чашдырмасын. Ујғурлар да Брүс Линин һәмвәтәнләридир амма түркдүләр. Брүс Ли дә арашдырсан мүтләг түрк, азәрбајҹанлы чыхаҹаг.


2654 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...