Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Декабр 2023

Полис неҹә ҹәзаландырылыр? Белә полис кимә лазымдыр?

Мәлум олдуғу кими Гәбәлә рајонунун Вәндам гәсәбәсиндә полис 12 јашлы ушағы, јәни Дәниз Ағајеви јерә јыхыб тәпикләмишди. Сосиал шәбәкәләрдә бу видео ҝениш јајылмышдыр. Инди һамы ҝөзләјир ки, "ҝениш јајылмышдыр" сөзүндән сонра "инсанларын һиддәтинә сәбәб олмушдур" ҹүмләсини јазаҹағыг. Амма белә олмајаҹаг. Охуҹулары хәјал гырыглығына уғратдығымыз үчүн дә үзүр истәмирик. Чүнки әслиндә хәјал гырыглығына уғрајан бизик. Әслиндә халг биздән үзүр истәмәлидир. Бизләри хәјал гырыглығына уғрадан да халгын өзүдүр. Нијә? Чүнки бу вәһшилик гаршысында халг ајаға галхмалы иди.

Мејдантв-нин јаздығына әсасән Назирлијин мәтбуат хидмәтиндән верилән мәлуматдан ајдын олур ки, Сәрхан Ағајев сәрхош вәзијјәтдә автомобили идарә едиб вә иҹтимаи јердә тәһлүкәли вәзијјјәт јарадыб. Тәбии ки, Полис назирлијинә һеч ҹүр инанмаг да олмур. Чүнки мин ҹүр өзләринә сәрф едән кими дүзүб гошмамалары да мәлум дејил. Биз полисин үмумијјәтлә халгла һејван кими рәфтар етмәсини дәфәләрлә ҝөрмүшүк. Јахшыларындан ираг, амма һејван белә бизим бир чох полис мәмурларындан даһа һуманистдир. Амма доғрудан да 12 јашлы бир ушаг сәрхош олур вә сүкан архасына кечирсә бурда да дөвләт ҝүнаһкардыр. Чүнки спиртли ичкиләрин истеһсалы вә сатышына гадаға гојулмалыдыр. Сән гадаға гојма, сонра полиси сал гараҝүн 12 јашлы ушағын ҹанына ки иш билмишәм.
Биз тәбии ки, Аллаһ јанында гијамәтин ҝүнүндә үзүмүз гара, дилимиз гыса олмасын дејә индидән дејирик ки, 12 јашлы бир ушаг ичирсә, о да, ону ичирдән дә ҝөз јуман да елә тәрбијә верән дә дүз иш ҝөрмүр. Бу ҝүнаһдыр . Бу өз јериндә. Амма 12 јашлы ушагла бу ҹүр давранмаг да олмаз. Ән азындан бу шәраитдә.

Амма халгын нијә түкү тәрпәнмир? Әрәб баһары билирсиз дә неҹә олду? Биздә дә инсанлыг өлмәсәјди халг дуруб бундан өтрү полис шиддәтинә өз шүарлары илә етираз едәрдиләр. Чүнки инсанлыға һөрмәт гојулан нормал өлкәләрдә бир полис ҝәлиб күчәдә габағына мејвә тәрәвәз гојуб сатан касыб вәтәндашын мејвәләрини тәпикләјирсә о полисин бу һәрәкәтинә ҝөрә полисин јох президентин гулағындан тутуб бајыра атмаг лазым ҝәлир.

Сајт һәмчинин јазыр: "Јеткинлик јашына чатмајан шәхсә гаршы сәлаһијјәт һәддини ашан полис әмәкдашы барәсиндә хидмәти јохлама апарылараг о дахили ишләр органларындан хариҹ едилиб”, – ДИН-ин мәтбуат хидмәтинин јајдығы мәлумат беләдир.

Әлбәттә бу хәбәрә дә инанмаг олмур. Әҝәр доғру да олса суал јараныр? Мәҝәр бу ҹәза илә полис ҹаныны гуртара биләр? Јәни 12 јашлы ушағы тут күчәдә тәпијинин алтына сал, сонра назирлик ҝүја сәни ишдән чыхартсын вәссалам?

Әслиндә о полисә дә елә тәрбијә верилиб. Һакимијјәт о полиси о ҹүр јетишдириб. Халга нифрәт вә кин долу гәлб дашымаг полис ишчиләри арасында јазылмамыш ганундур. Белә полис кимә лазымдыр? Дөвләтә? Јох, һакимијјәтин өзүнә. 2003-ҹү илдән бу јана бу халг даһа шиддәтли бир формада башында дубинка ҝөрүб. Тәсәввүр един ки, мүхалифәт митингләриндә халга зүлм едән полисләри артыг милләт гәбулланыб. Чүнки башга чарә јохдур. Амма полис о гәдәр азғынлашыб ки, митингдә јох, ади садә вәтәндашы да күчәдә дөвләтдән горхмадан чырпа билир. Чүнки белә јетишиб. 20 ил бундан габаг Азадлыг мејданында халгын сахта сечкијә етираз етмәсиндән долајы неҹә чырпылмасыны о полис ҝөрүб. 20 ил әрзиндә дә мүхтәлиф заманларда митингләрдә полис һејванлығыны ҝөрүб. О да бу ҹүр тәрбијәләниб. Оналара дејибләр ки, бу халг ермәнидир, һакимијјәт әлејһинә данышан да Зори Балајандыр. Һарда ҝөрсәз дәрисини сојун. Һеч онлара Зори Балајанын дәрисини сојмаг тапшырылмајыб. Белә тәрбијә алан полиси һакимијјәт әлбәттә ҹәзаландырмаз. Чүнки бу һакимијјәт елә полис дубинкасы сајәсиндә ајагда галыб. Ашыг ҝөрдүјүнү чалар дејибләр.

Јүз фаиз назирликдә һәмин полиси әҝәр ишдән чыхарыбларса о полис мәмуру бу гәрара тәәҹҹүбләниб. Рәисә дә дејиб ки, ахы бизә белә тәрбијә верилиб. Мәҝәр мән тәәҹҹүблү иш ҝөрмүшәм. Мәҝәр биринҹи дәфәдир? Мәҝәр бу биздә ади шеј дејил! Рәис дә јүз фаиз гајыдыб Аллаһ билир дејиб ки, дүз дејрисән амма бәхтин ҝәтирмәјиб ки, камералара дүшмүсән.

Вәссалам, һадисә һәләлик бу гәдәр. Бундан сонра ҝөрәк нә олур? Һамы ҝөзләјир, биз дә ҝөзләјәк.


2766 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...