Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Декабр 2023

Сионист режимин вә бәзи сионистпәрәстләрин аҹы мәғлубијјәти

Ағ Евин кечмиш милли тәһлүкәсизлик мүшавири Фәләстин Ислами Мүгавимәт Һәрәкаты (ҺӘМАС) илә сионист режим арасында мүвәггәти атәшкәс разылашмасыны Фәләстин мүгавимәт гүввәләринин тәсирли гәләбәси адландырыб. ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Ҹон Болтон Инҝилтәрәнин “Даилј Телеҝрапһ” гәзетинә јаздығы мәгаләдә мүвәггәти атәшкәс разылашмасынын фајдалары вә хәрҹләринин олдуғуну вурғулајараг иддиа едиб: “Бу барәдә ҺӘМАС бөјүк гәләбә газанды. Разылашманын Исраил үчүн гәти мәнфи преседент олуб-олмамасы һәлә мәлум дејил, лакин әлдә олунан разылашманын ҺӘМАС-ын террор тәһлүкәсинин арадан галдырылмасына ҝәтириб чыхараҹағына шүбһәләр јарадыр.

Бәли, Һәмас галибдир. Бу гәләбә јадыма 2006-ҹы илин Һизбуллаһ гәләбәсини салды. О һадисәдән илләр кечмишди. Сијасиләрдән бири илә өз арамызда кичик бир полемика јаранды. Сијасәтчи дејирди ки, сиз шиәләр нијә Һизбуллаһы галиб һесаб едирсиз ки? Мәҝәр Исраил мәғлуб олду? Мән она демишдим ки, бәли, сионист режим мәғлуб олду. Она ҝөрә ки, галиб - мәғлуб анлајышлары дини вә дүнјави бахышла фәрг едир. Дүнјави призмадан мәсәләјә бахсаг бу ҝүн дә бәзи инсанлар дејирләр ки, Исраил 2006-ҹы илдә дә инди дә галибдир. 2006-да 33 ҝүнлүк мүһарибәдә Һизбуллаһа галиб ҝәлмишди, инди исә Һәмаса. Нијә ҝөрә белә дүшүнүрләр? Она ҝөрә ки, диндән хәбәрләри јохдур. Шәһидликдән, шәһадәтдән анлајышлары јохдур. Бүтүн ҝүнү ефирдә Ај Заура, вај Елҝизә, зај Бајрам нурсуза бахан милләт башга неҹә олмалыдыр ки?

44 ҝүнлүк мүһарибәдә дә торпагларымызы ишғалдан азад едәнләр "ај Заур" дејәнләр јох, "ја Һүсејн (ә)" дејәнләр иди. Аллаһа сонсуз һәмд олсун.

Амма шәһадәт мәктәби ҝөрәнләр, шәһадәтин нә олдуғуну, Имам Һүсејнин (ә) ким олдуғуну биләнләр, өмрүнү Һаҹы Гасим Сүлејмани кими әјјами Фајимијјә вә мәһәррәмликдә кечирәнләр ҝөзәл билирләр ки, 33 ҝүнлүк мүһарибәдә Һизбуллаһ сионист режимә галиб ҝәлмишди. Инди дә Һәмас галиб ҝәлиб.

Белә ки, гәләбә ушаглары гәтлиам етмәк, хәстәханалары вурмаг дејил. Һәмас, о заман Һизбуллаһ гејри бәрабәр дөјүшә ҝирмишди. Сионист режими дәстәкләјәнләр арасында Америка, Американын сионситпәрәст, јәһуди олигархлары, Авропа өлкәләри дурмушду. Үстәлик сатгын бир сыра әрәб вә мүсәлман өлкәләри дә сионистин јанында иди. Амма Аллаһ башга ҹүр тәдбир төкүр. Елә едир ки, сәнин һесабламаларын вә сиониствари хәјалларын суја дүшүр. Һәмас вә Һизбуллаһ галиб олур. Минләрлә ушаг өлүр. Амма һәр өлән ушаг санки ики мүҹаһид јетишдирир. Һәр мүҹаһидин гәлбиндә шәһадәт ешги, Имам Һүсејн (ә) севҝиси бөјүјүр, чичәк ачыр. Гырылдыгҹа чохалырлар.

Биринҹи Гарабағ мүһарибәсиндә, 90-ҹы илин әввәлиндә дә сәришдәсиз сијасәт вә идарәчилик олдуғу үчүн биздә шәһадәт мәктәби формалашмады. Советдән јениҹә чыхмыш халга Имам Һүсејн (ә) һәдәфләри вә мәктәби ачыгланмады. Она ҝөрә дә бизим бәзи һәрбичиләримиз сәнҝәри гојуб гачырдылар. Мүгавимәт ҝөстәрмирди. Һәрби командирләр мәркәзи һакимијјәт илә аралары дәјдијинә ҝөрә табе олмур, ҝаһ ордуја гајытмаг әмри верирдиләр. Әҝәр о заманлар һәр бири һәрбичи, әсҝәр әдаләтли бир шәкилдә шүҹаәт ҝөстәриб шәһид олсајды гәләбәнин бизимлә олдуғуну ҝөрәрдиләр. Һәтта бөјүк Русија тәрәфиндән Ермәнистан силаһлы гүввәләри дәстәкләнмиш олсајды, торпаглары итирсәјдик белә биз һәгиги галибләр олаҹагдыг. Чүнки "өлдү вар, һагг јолдан дөндү јохдур" шүары инсанлары гәләбәјә апаран шүардыр.

Сионист режим исә бүтүн ҝүҹ вә гүдрәтинә бахмајараг неҹә мәғлубијјәтә дүчар олду. Нә гәдәр сионист һәрбичи өлдү, техникаларына зәрәр ҝәлди. Нечәси әсир дүшдү. Мүгавимәт гүввәләринин сионист танкынын ичиндән неҹә сионист әсҝәрин гулағындан тутуб чыхардығыны һамы ҝөрдү. Бүтүн бунлар гәләбәдир.

Америкадан, исраилдән бир горухлу миф, хохан дүзәлтмишдиләр. "Американы ајаглар алтына гојуб тапдалајарыг", "Америка гәләт едир" дејән Иран мүгавимәтчиләри, Ислам Ингилабы дүнјаја ҝөстәрди ки, гәләбә будур. Бунун бәһрәсидир ки, бу ҝүн сионист әсҝәринин гулағындан тутуб ит кими танкдан чыхарыб лешини јерә атырлар. Бунун бәһрәсидир ки, сионист режим бүтүн шиширдилмиш ҝүҹүнә бахмајараг Һәмасы мәһв едә билмир. Бунун бәһрәсидир ки, Америкалы инсанлар сионисти мәғлуб һесаб едир. Һәмд олсун.


5315 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...