Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Нојабр 2023

Ханым Зејнәб (ә.с) мәктәби вә Фәләстин

Имам Әлинин (ә) әзиз гызы, Имам Һүсејнин (ә) баҹысы, Кәрбәла гәһрәманы Ханым Һәзрәт Зејнәбин (ә.с) мүбарәк тәвәллүд ҝүнү мүнасибәтилә илк өнҹә бүтүн мүсәлманлары тәбрик едир, ҝөзајдынлығы веририк.

Ханым Зејнәб (с.ә) тарихә Кәрбәла гәһрәманы кими дүшүб. Кәрбәланы һәм ҹанлы олараг ҝөрүб, һәм дә Кәрбәладан сонра әсир ҝетдији Шамда, јәни залым Әмәви сарајында ләнәтлик Језиди ифша етмишдир.
Çох ҝөзәл бир сөз вар. Дејир ки, ја Имам Һүсејн (ә) кими һагг уғрунда шәһид ол, ја да Ханым Һәзрәт Зејнәб (с.ә) кими дири галанда Кәрбәланы танытдыр.

Доғрудур ки, шәһид олмағын мәгамы бөјүкдүр. Һәр бир мөмин нәһајәт шәһид олмағы арзу едәр. Чүнки шәһид олмаг ахирәтин хејирли олмасы демәкдир.

Амма сағ галан инсанын нә гәдәр мөмин олдуғуну дүшүнсәк дә нәһајәт бир ҝүн јолуну азмаг еһтималы вардыр. Чүнки нәфс инсана мане олур.

Биз Ханым Зејнәбдән (с.ә) неҹә ибрәт ала биләрик? Ханым Зејнәбин (с.ә) чох мүбарәк бир сөзү вар. Залым башчы она дејәндә ки, ҝөрдүн Аллаһ гардашынла неҹә етди? Ханым (с.ә) бујурду ки, ҝөзәлликдән башга һеч нә ҝөрмәдим. Тәсәввүр едирсиз? Гардашларынын ҹәсәдини ҝөрүб, аиләси шәһид олуб, башлар бәдәндән ајрылыб. Амма Ханым Зејнәб (с.ә) бүтүн бунлары ҝөзәллик адландырыр. Ахы неҹә дә адландырмасын? Мәҝәр шәһадәт сәһнәсиндән ҝөзәл сәһнәми вар? Мәҝәр шәһиддән ҝөзәл гәһрәманмы вар? Бүтүн парчаланмыш бәдәни, ганлы, тозлу вүҹуду, охлара, низәләрә һәдәф олмуш ҹисми илә белә шәһиддән даһа ҝөзәл вармы бу дүнјада?

Ханым Зејнәбин (с.ә) мәктәби бу ҝүн Фәләстиндә өзүнү ҝөстәрмәлидир. Елә бир халг ки, бир әсрә јахындыр ки, өз вәтәнинин азадлығындан кечмир. Нә гәдәр шәһид верир. Нә гәдәр ушаглар индијәдәк Фәләстиндә шәһид олуб. Залым, сионист режим хәстәханалары белә вурмагдан чәкинмир. Сионист режим бунунла чалышыр Фәләстин халгыны дизә ҝәтирсин вә Һәмас әлејһинә халгы ајаға галдырсын. Амма көрпә әлиәсғәрләр Фәләстиндә шәһид олдугҹа, Имам Һүсејн (ә) ардыҹыллары ондан илһам алыб ҹиһадда шәһид олдугҹа Ханым Зејнәб (с.ә) давамчылары бу зүлмү дүнјаја чатдырыр. Ҹинсијјәтиндән асылы олмајараг һәр кәс һарада Кәрбәла варса дири галдығы мүддәтдә Ханым Зејнәб (ә.с) ролуну ојнамалыдыр.

Аллаһа анд олсун ки, Аллаһа һәмд едирик ки, Кәрбәла кими бир мәктәбимиз вар. Јохса кимдән ибрәт алардыг?

"Бу ҝүн Фәләстин Кәрбәладыр" ҹүмләси әбәс јерә ишләнмәмәлидир. Ким әлиндән нә ҝәлирсә Фәләстин мәзлумларына көмәк олмалыдыр. Һәр мүсәлман өз өлкәсиндә олса белә јенә сионист әлејһинә мүбаризә етмәлидир. Ән ҝөзәл мүбаризә үслубларындан бири будур ки, гәләмини, сосиал шәбәкә һесабларыны ишә салыб залымы ифша едәсән. Һәр кәс сионист мәһсулларыны бајкот етмәлидир. Өз өлкәсиндә һакимијјәтә тәзјиг ҝөстәриб сионист режимлә олан бүтүн әлагәләрин кәсилмәсини тәләб етмәлидир. Даһа нәләр етмәк лазымдыр һаггында дүшүнмәлијик. Сионист режимә чалышыб дур демәлијик. Фәлсәтиндә Имам Һүсејн (ә) ола билмириксә Әһли-бејт (ә) бизә Ханым Зејнәб (ә.с) олмаг јолуну да ҝөстәриб.


1299 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...