Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2023

Ҹәлал Әлијев сағ олсајды...

Сајт јазыр ки, Мир Шаһин Мирдилавәр оғлу Ағајев 1-ҹи дәрәҹәли “Вәтәнә хидмәтә ҝөрә” ордени илә тәлтиф едилиб.

Јәгин ки, һамынын јадына Мир Шаһин дејиләркән илк олараг ону индиләрдә орден илә тәлтиф едән Илһам Әлијевин әмиси Ҹәлал Әлијев дүшүр. Шәхсән мән дејәрдим ки, бир инсанын јашадығы бир өмүр әрзиндә она ФАҺИШӘ, МИКРОБ, МАНДАВОШКА дејән бир шәхс илә јада дүшмәси онун рүсвајчылығы үчүн кифајәт едәр. Мәсәлән адам вар ондан сөз дүшәндә адамын јадына Аллаһ дүшүр. Бунлар Аллаһын садиг вә мөмин бәндәләридир. Адам вар онун ады ҝәләндә јада пешәкар журналистика ҝәлир. Адам вар онун ады ҝәләндә һамынын ағлына садәлик, тәвазөкарлыг ҝәлир. Мәсәлән, Һаҹы Зејналабдин Тағыјев дејиләркән өлкә инсанынын јадына хејријјәчилик ҝәлир. Фујузат журналы дејиләркән јада Әлибәј Һүсејнзадә дүшүр. Мәсәлән, Һүсејнбала Мирәләмов дејиләндә ағыла катибә ҝәлир. Камранын ады ҝәләндә ит вә јахуд лом һаггында дүшүнүрсән. Фазил Мустафанын ады ҝәләндә атасынын мәһшур ләгәби (гадын ҹинсијјәт органы) ағыла ҝәлир. Бу сијаһыны даһа да артырмаг олар. Мәгсәдимиз мурдар адамларын адларыны чәкиб үрәк буландырмаг дејил. Бунлары гејд етмәкдә мәгсәдимиз одур ки, бу инсанлар өзләри белә јол сечирләр өзләри үчүн. Һәтта Миршаһин, Мирәләмовун ад фамилијасында Мир сөзүнү ҝөрүб сејјид олдугларыны дүшүнәнләр дә вар. Зәннимҹә Миршаһин һеч сејид дејил. Һүсејнбала һагда исә мәлуматымыз јохдур. Амма сејид олсалар белә јенә дә пис инсан писдир. Мәсәлән Һәзрәт Нуһ пејғәмбәрин (Аллаһын салам вә салаваты олсун онун үзәринә) оғлу кафир иди. Бахмајараг ки, бир улул әзм пејғәмбәрин фасиләсиз өвлады иди. О ки галды пејғәмбәрин 14 әср сонракы өвладларындан оласан. Пис инсан Пејғәмбәрин (Аллаһын саламы вә салаваты олсун онун үзәринә) јолу илә ҝетмәјән шәхсдир. Сејид олмуш олса белә онун суал ҹавабы даһа ағыр олаҹаг.

Демәли Миршаһин "вәтәнә хидмәт" ордени илә тәлтиф едилиб. Әслиндә исә нә баш вериб? Һеч нә. АНС бағландығы һалда, ширкәтин президенти Ваһид Мустафајевин фәалијјәти дајандырылдығы бир вахтда, өлкәдә мәһкәмәләри МТРШ-а удуздуғу бир дөврдә Миршаһин габаға ҝетди. Президент галды, сағ әли, витсе президент журналистлик фәалијјәтини давам етдирди. Амма неҹә? Гејри-реал бир канализасија ачды. Үфунәт ији верә верә ҝаһ динә, ҝаһ мүхалифәтчиләрә, ҝаһ диндарлара илишди. Бир сөзлә һакимијјәтин бир нөмрәли тролларындан биринә чеврилди. Ҝөзәҝирәнлик ордени вериб адыны вәтәнә хидмәт гојдулар. Ејни илә ајагјолу кағызындан фәргләнмәјән Мүсават адлы гәзетин баш редактору сионист нөкәри, јалтаг, ҝөзәҝирән Рауф  (Илһамоғлу) Арифоғлу кими. Бунун адыны нә гојурсуз гојун. Вәтәнә, вәтәндаша һөрмәт олмајан өлкәдә бир андыра галмыш орденлә ҝүја Миршаһин нәјә саһиб олду ки? Әсас халгын рәјидир. Халгын ҝөзү тәрәзидир дејибләр. Һеч бир халгда президентин ҝөзү тәрәзидир дејә бир аталар сөзү јохдур. Халгын исә Миршаһинә вердији ады билмәк истәсәниз онун Јутубда видеоларынын алтындакы шәрһләрә бахмағыныз кифајәтдир. Халг она дишинин дибиндән ҝәләни демәк истәјәндә өзүнү јормур, әсәбләшмир. Бүтүн бунларын әвәзинә Ҹәлал Әлијевә рәһмәт охујурлар. Дүздүр Ҹәлал Әлијевин онун һаггында дедији сөзләри Миршаһинә халг јох о вахтын һакимијјәтинин депутаты вермишди, амма заман ҝәлди халг Миршаһинә ад вермәк истәди. Бахды ҝөрдү ки, адама затән Ҹәлал Әлијев вахтында ад вериб. Икинҹи ада нә еһтијаҹ вар ки? Бәзән халг ад вермир. Бахыб ҝөрүр ки, адамын затән ады вар. Бәлкә дә халг дүшүнүр ки, биз она бундан "ҝөзәл" ад верә билмәздик. Мәсәлән Фазил Гәзәнфәроғлуна верилән ад кими. Атасы о вахтлар чөрәкпулу газанмаг үчүн фаһишә отели ачыб. Фазилабы һарам пулларла бөјүдүб, һарамдан пиј бағлајан Фазилабын ганында һарам өз тәсирини гојуб. Адам ола билмир ки олмур. Һәтта дејирләр ҝүја намаз гылыб оруҹ да тутур. Амма адамлығы јохдур дејә һеч ким һөрмәт етмир. Миршаһин дә бу ҹүр.

Садәҹә мараглыдыр. Ҹәлал Әлијев инди сағ олсајды бу гәрар һагда нә дејәрди?


1849 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...