Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Нојабр 2023

Сәнин ҝүҹүн нәјә чатыр сионист нөкәри?

Публика.аз сајты "Иранын ҝүҹү чағырыш етмәјә чатыр" башлыглы јазысында Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр назири Әмир Һүсејн Абдуллаһианы тәһгир етмәк истәјиб. Амма өзүнүн ахмаг олдуғуну бирузә вериб.

Сионист сајты ҹәнаб назирин Х сәһифәсиндә белә јаздығы гејд едир: БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы (БМТ ТШ) вә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији (МАГАТЕ) апартеид дөвләтини тәрксилаһ етмәк үчүн тез вә тәҹили тәдбирләр ҝөрмәлидир.

Бәли Абдуллаһианда олан гејрәтин бир фаизи сиздә олсајды сиз дә нәсә едәрдиниз. Јахшы дејәк ки, Иранын ҝүҹү анҹаг чағырыш етмәјә чатыр. Ај сионист туласы, сәнин ҝүҹүн нәјә чатыр? Сәнин ҝүҹүн бундан артығына чатырмы? Чатырса бујур голларыны чырмала. Үстәлик бу кими ишләр үчүн ҝүҹ мүһүм дејил, мүһүм гејрәтин чатмасыдыр. Иран бу дәгигә мүсәлман дүнјасынын ән ход ҝедән дөвләтидир. Мәһз онун гүдрәтиндән горхуб Зәнҝәзур ишиндә нә сионист режим нә дә Әрдоған бир гәләт едә билмәди. Ҝүја мәгсәдләри Азәрбајҹана дәстәк вериб Иран әлејһинә вурушмаг иди. Амма һәдә горху ҝәлдиләр ҝөрдүләр ки, бир шеј чыхмыр сәсләрини ичләринә салдылар.

Иран һәмин дөвләтдир ки, бир ҝенералы шәһид едиләндә Американын Ирагдакы ики базасыны мәһв еләди. Иран Америка, Исраил кими сизин ағаларынызын јухусуна һарам гатан дөвләтдир.


1353 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...