Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2023

Сичан јејин - Видео

Түркијәдә мараглы һадисә баш вериб. Бир нәфәр Исраил әлејһинә етираз олараг “МҹДоналд'с” фаст фоод ресторанында сичанлары бурахыб. Бу барәдә “Ҹумһуријјет” гәзети мәлумат јајыб. Нәшрин јајымладығы видеоҝөрүнтүләрдә бир нәфәрин сичан гутусу илә ресторана ҝирдији вә онлары бурахдығы ҝөрүнүр. Даһа сонра о гышгырыр: “Мүсәлманларын әтини дејил, бу сичанлары јејин”.

Шүбһәсиз ки, сионист режимә бир нәфәр дур демәлидир. Һансы јолла олурса олсун. Истәр малларыны бојкот едиб игтисадијјатыны чөкдүрмәклә, истәр мүсәлман өлкәләринин бирләшиб бу мәнфур режими хәритәдән силмәклә. Нәһајәт һәр кәс әлиндән ҝәләни етмәлидир.

Сионист исраил режими о гәдәр мәнфур вә хәбисдир ки, һәтта јәһудиләр белә сионист Нетанјаһунун әлејһинә етиразлар едирләр. Бүтүн дүнјада сионист режим ләнәтләнир. Мүхтәлиф өлкәләрдә бу режим әлејһинә етиразлар баш галдырыб.

Тәәссүфләр олсун ки, Азәрбајҹан дөвләти тәрәфиндән һәлә дә сионистләрә јанаҹаг верилир. Дәфәләрлә гејд едибләр ки, бу режимә һансыса мүсәлман өлкәси нәсә верирсә бундан сонра имтина етсин.

Түркијә дә сионист режимлә мүәјјән ишбирлијинә саһибдир. Әрдоған дилдә сионист режим әлејһинә данышыб әмәлдә онлара јардым етмәкдә ад чыхармыш мәшһур бир инсандыр.

Инсан оланлар исә бу јыртыҹы, гәддар режимә әлләриндән ҝәлән гәдәр етираз етмәјә чалышырлар. Мәсәлән елә мәгаләмизин гәһрәманы олан түркијәли гардашымыз кими. Онун әлиндән о ҝәлиб, етиразыны бу ҹүр билдириб.
Əфсус ки, өлкәмиздә өзүнү түркләрә охшадан инсанлар вар. Онлар јемәк ичмәк верилишләрини, маһны програмларыны, евләнмә програмларыны вә башга һәр ҹүр әхлагсыз лајиһәләри ҝөтүрүб өлкәдә јајырлар амма бир Түркијә вәтәндашы олан бу шәхсдән ибрәт алмырлар.

Әлбәттә бу гејрәтлә бағлы бир мәсәләдир. Өлкәсиндә өз халгыны әхлагсыз програмларла зәһәрләјән гејрәтсиз инсанларда һардан гејрәт олсун ки? О түркијәли инсанда олан гејрәтин бир грамы бизим сионистпәрәст инсанларда јохдур. О инсанда олан гејрәтин бир грамы бизим сарај моллаларында јохдур. Сөһбәт аилә, шәхси гејрәтдән ҝетмир. Сөһбәт мүсәлман, Ислам гејрәтиндән ҝедир.

44 ҝүнлүк Гарабағ мүһарибәси заманы сионист режимин бизә көмәк етдијини бәһанә ҝәтирән Камран (кларнет) Һәсәнли кими гејрәтсиз инсанлар һәлә утанмазҹасына түркијәли гејрәтли гардашымыза ҝүлүб истеһза да едәрләр.

Азәрбајҹан инсаны диггәтли олмалыдыр. Сионист режимин мәһсулларыны алмагдан имтина етмәк лазымдыр. Бу тәкҹә диндарларын иши дејил. Һәтта диндар олмајанлар да буну етмәлидир. Чүнки инсан олан, үрәк дашыјан һәр кәс сионист зүлмүнә дур демәлидир. Биз һәр дәфә сионист мәһсулу аларкән әмин олун ки, сионист режимә санки фәлсәтинли мүсәлманлары гырмаг үчүн ҝүллә, нефт, газ ҝөндәрмиш олуруг. Бәзиләри бу бојкот ишини Ирана бағлајырлар. Ҝүја сионист режимин малларыны бојкот етмәк Иран сијасәтинә дәстәк вермәкдир. Әҝәр доғрудан да Иранын сијасәти будурса онда ешг олсун Ирана. Тәкҹә бу мәсәлә Иранын һаглы олдуғуна дәлил ола биләр. Диҝәр мәсәләләр галсын сонраја.


1691 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...