Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2023

ГМИ сәдрини данышдыран нәдир?

Виҹдансызларын сусдуғу, виҹданларын данышдығы јер - Фәләстин, Гәзза һаггында неҹә олубса Гафгаз Мүсәлманлары Идарәсинин сәдри Аллаһшүкүр Пашазадә мүәллим ҹәнаблары да данышыбмыш. Минләрлә ҝүнаһсыз инсан нечә һәфтәдир ки, сионист Исраил режими тәрәфиндән гәтлиам едилир, Аллаһшүкүр Пашазадә мүәллим ҹәнаблары исә бир нечә ҝүн бундан габаг данышмаға башлајыб. Јахшы бәс виҹданларын һаггында данышдығы јер дејирик. Бәс Аллаһшүкүр нә үчүн данышыб? Ахы онун ЈоуТубедә чыхышы вар. Дејир нечә илдир ки шејхәм һәлә дә виҹданын нә олдуғуну билмирәм.

Сән демә Аллаһшүкүр мүәллим Гәззада сүлһә наил олмаг үчүн сијасәтчиләри тезликлә гәрарлар гәбул етмәјә чағырыб.
Аллаһшүкүрдән зиндеје зәһләси ҝедән инсанлар бизә бирдән инанмазлар. Дејәрләр ки, Аллаһшүкүрүн "ән бөјүк дүшмәни" Иран гала гала нә үчүн сионист режим әлејһинә данышсын ки? Елә биләрләр ки, јалан мәлумат веририк. Она ҝөрә дә габагҹадан дејәк ки, биз Аз.сһафагна.ҹом сајтынын ҝүнаһкарыјыг. Хәбәр она истинадән верилиб. Демәли Аллаһшүкүр Пашазадә нојабрын 2-дә Иорданијанын Азәрбајҹандакы сәфири Өмәр Бәрәкәт әл-Наһар илә ҝөрүшдә бу сөзләри билдириб. О сон ҝүнләр Јахын Шәргдә баш верәнләрә тохунараг Гәззада мүлки шәхсләрин, гоҹа, гадын вә ушагларын һәлак олмасына тәәссүфләндијини билдириб, сијасәтчиләрин сүлһә наил олмаг үчүн тезликлә мүдрик гәрарлар гәбул едәҹәкләринә инандығыны гејд едиб.

Әлбәттә Аллаһшүкүрә инанмаг олмаз. Чүнки һәлә үч ил бундан габаг минбәрдә дејирди ки, Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәтләринин фәтвасы бизи Гарабағда гәләбәјә апарды. Даһа сонра исә Зәнҝәзур сөһбәти орталыға чыханда вә елә өзүнүн мәрҹәји тәглиди олдуғуну етираф етдији, һаггында данышанда һәзрәтләри тәдбириндән истифадә етдији Ајәтуллаһ Хаменеи аға бејнәлхалг сәрһәдләрин позулмасына иҹазә вермәјәҹәкләрини дедији үчүн ики өлкәнин - Иранла Азәрбајҹанын арасы дәјдикдә һәмин Аллаһшүкүр Ираны дүшмән елан етди. Һәмин Иран ки, биринҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Азәрбајҹана нә гәдәр јардымлар етди. Чадыр шәһәрҹикләриндән тутмуш, һәрби, сосиал јардымлар. Интернетдә Азәрбајҹан дөвләт рәсмиләринин бу һагда чыхышлары вар. Кечмиш Гачкынкомун сәдри Әли Һәсәновдан тутмуш президентин көмәкчиси Һикмәт Һаҹыјевин чыхышлары һәлә дә ЈоуТубедә мөвҹуддур.

Она ҝөрә дә мәлум дејил, сабаһ сионист режимин дә сәфири илә ҝөрүшсә Аллаһшүкүр 180 дәрәҹә әксини дејәҹәк. Буну билдик. Ону да билдик ки, адам өзү етираф едир ки, виҹданын нә олдуғуну билмир. Бәс јахшы ону данышдыран нәдир?

Үстәлик адам өлкәдә олан һагсызлыглар һаггында да бир дәфә дә олсун данышмыр. Мәсәлән сајтын хәбәр вердији кими о Гәззада мүлки шәхсләрин, гоҹа, гадын вә ушагларын һәлак олмасына тәәссүфләндијини билдири. Јахшы бәс нијә өлкәдә көрпә ушагларына рәһм едилмәдән һәбс едилән диндарлар, инанҹлылар үчүн тәәссүфләнмир. Мәсәлән Гәззада көрпә ушаглар ҝүнаһсыз јерә өлдүрүлүрсә Азәрбајҹанда да һаҹы Тале кими инсанларын балаҹа ушаглары ата үзүнә һәсрәт галырлар. Нә гәдәр инанҹлы инсанлар Иранла Азәрбајҹанын арасы дәјәндән сонра гурма иттиһамлар, јаланчы шаһидләр, дтх мултифилмләри васитәсилә "Иран аҝенти чыхды" вә һәбс едилди. Нијә Аллаһшүкүр бир дәфә демир ки, ај балам неҹә олду бу инсанлар индијә гәдәр аҝент дејилди, елә Иранла арамызын дәјдијини ҝөзләјирдиз ки, бунларын аҝент олдуғуну "кәшф едәсиниз?"

Мәһз бу сәбәбләрдән долајы дүшүндүрүҹү суал мејдана чыхыр. ГМИ сәдрини данышдыран нәдир?


1121 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...