Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Нојабр 2023

Кор јүз дәнә ејнәк тахса да кордур

Рауф (Илһамоғлу) Арифоғлуну хүсуси танытмаға еһтијаҹ јохдур. Амма ҝәнҹ нәсил үчүн бир нечә кәлмә онун һаггында јазсаг пис олмаз. Чүнки адам вар ки, әввәлдән һакимијјәт тролудур. Һакимијјәтдән тулапајы алыб онун тәрәфини сахлајыр. Адам да вар ки, һакимијјәтә садәҹә симпатијасы вар. Ҝәнҹ нәсил Рауфу анҹаг һакимијјәтә јалтагланан вахтларда таныјыб. Бәлкә дә онун әввәлләр мүхалифәтчи олдуғуну билмир.

Рауф (Илһамоғлу) Арифоғлу бунларын һеч бириндән дејил. О әввәлләр мүхалифәт иди. Һејдәр Әлијевин вахтында онун кими инсанлар јарымдемократик бир Азәрбајҹанда јашадыглары үчүн екранда, орда бурда, гәзетдә сәрт даныша билирдиләр. Амма һазыркы дөврдә өлкәдә мүтләг диктатура һөкм сүрдүјү үчүн Арифоғлу кими алчаг мәхлуглар мүхалифәт ола билмирләр. Чүнки һазыркы һакимијјәт ја асыб кәсир ја да тулапајы үнванында медалдан, офисдән заддан верир ки, ҝет башыны биртәһәр ҝирлә. Бизим һаггымызда јазма. Амма истәсән мүхалифәт вә Иран һаггында јаза биләрсән. Рауф (Илһамоғлу) Арифоғлу да дүшүнүб ки, бундан сонра президент олан дејил. Башга јердә һамбаллыг едиб алын тәри вә шәрәфи илә пул газанан да дејил. Үчүнҹү бир јол да вар. О да шәрәфсизлик јолудур.

Инди бәлкә дә бизим јазымызы ја өзү ја да әлинин алтында ишләјән диҝәр Исраил әлалтылары охујурлар. Һаглы олараг бизә суал верәрләр ки, нијә бизә шәрәфсиз вә Исраил әлалтысы дејирсиз. Ҹаваб үчүн Мүсават гәзетинин рәсми интернет сајтында 31 октјабр тарихиндә гојдуглары хәбәрә бахын: "Иран метросундан истифадә едән гадын сәрнишинә гаршы мәҹбури һиҹаба әмәл етмәдијинә ҝөрә зоракылыг тәтбиг олунуб. Шираз шәһәр метросунун мүшаһидә камераларына дүшән видеоја ҝөрә, репрессив һөкумәт гүввәләри илә мәҹбури һиҹабдан имтина едән гадын арасында мүнагишә јараныб.

Гаршыдурма нәтиҹәсиндә гадынын јерә јыхылдығы ҝөрүнүр."

Инсаф әһлинә сәсләнирик. Бу адамда шәрәф, ләјагәт вармы? Ағалары сионист Исраил режиминин Фәләстиндә көрпәләри гырғына вермәсини өрт басдыр етмәк үчүн ҝүндәми белә хәбәрләр илә мәшғул етмәјә чалышырлар. Һалбуки бүтүн шәрәфли вә виҹданлы журналистләр Фәләстин мәсәләсини ҝүндәмдә сахламаға чалышырлар. Бу алчаг Арифоғлунун сајты да ҝөтүрүб белә мәлуматлар јајмагла демәк истәјир ки, будур е Иранда репрессија вар. Ај алчаг мәхлуг, биринҹиси Иранда Ислам Ингилабы гәләбә чаландан вә Ислам Республикасы гурулан ҝүндән бу ҝүнә гәдәр һиҹаб тахмаг бир ганундур. Орада да диҝәр өлкәләрдә олдуғу кими гануну позанлара хәбәрдарлыг едилир. Өзүнү дүзәлтмәдији тәгдирдә исә һаггында лазыми ҹәза тәдбирләри ҝөрүлүр. Бунун адыны репрессив һөкүмәт гүввәләринин мәҹбуријјәти кими нијә гәләмә вермисиз? Икинҹиси вә бундан даһа мүһүм олан будур ки, мәҝәр сәнин кими виҹданына, шәрәфинә беш манатдан өтрү түпүрән алчаг мәхлуглар нә үчүн Азәрбајҹанда баш верән репрессијалара бир сөз демир? Ај алчаг, шәрәфсиз мәхлуг, нечә дәфә наркотиклә шәрләнән диндарларын, мүхалифәтчиләрин һүгугларыны туалет кағызы гәзетиндә мүдафиә етмисән? Јашадығын өлкә бир вахтлар сәни дә гулағындан тутуб дама басан репрессив һакимијјәт тәрәфиндән хараба ҝүнә гојулуб. Сәнин кими шәрәфсизләр разылашыб шәрәфини бир офисә сатмагла ҹаныны гуртара билдији һалда халгын касыб балалары ҝүнаһсыз јерә зинданларда чүрүдүлүр. Сәнин кими алчаг, шәрәфсиз мәхлуглар нә вахта гәдәр бу зүлмләрә сусуб Иранда, Ирагда һансыса бир шәхсин гануну поздуғу үчүн ҹәзаландырылмасыны һөкүмәтин репрессив аддымы кими гәләмә верәҹәк. Бәсдирин бу гәдәр шәрәф вә ләјагәтинизи сионитләрә сатдыныз. Һәрдән бир киши олмаг барәдә дүшүнүн!
Сонда дејәк ки, билирик ки, Арифоғлу бәсирәт ҝөзү кор олан алчаг бир мәхлугдур. Бу ҹүр адамлар јүз дәнә ејнәк дә тахсалар хејри јохдур.


1402 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...