Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Октјабр 2023

Итојнаданларын ојнатдығы Камран

Бәлкә дә чохларындан сорушсаныз ки, дүнјаја Камран Һәсәнлидән даһа алчаг адам ҝәлсәјди ким оларды? - ҹаваб олараг дејәрди ки, Камран Һәсәнли. Адама гәрибә ҝәлир. Мәҝәр, Камран Һәсәнли дүнјаја бир даһа ҝәләҹәк? Дүнјаја бир даһа ҝәлмәјә еһтијаҹ јохдур. Затән инсана бир дәфә өмүр верилир ки, адам баласы кими јашасын, онун бунун ити олмасын.

Камранын да дүнјаја јенидән ҝәлмәсинә еһтијаҹ јохдур. Затән сионист режим Камран кими башга бир шәрәфсизи јетишдириб Азәрбајҹан халгыны алдатмаг үчүн јоллајаҹаг. Адам шәрәфсизлији бојнуна алыб вә сионист режимин Азәрбајҹанда тәсир аҝентләриндән биридир.

Бу шәрәфсиз билдијиниз кими Елчибәј Азәрбајҹан президенти оланда онун нә билим нә үзрә нәји (мүшавири) олуб. Ондан сонра Мүсават - АХҸП девриләндә бу алчаг өзүнү шоу бизнесә вериб. Инди аһыл вә ағылсыз вахтларында јенидән сијаси мәсәләләрә ҝиришир. Әлбәттә сијаси мәсәләләрә ҝиришмәјә чалышыр амма сионист Исраил режиминин гондарма баш назири Нетанјаһонун ҝөзүнә ҝирир.

Демәли Фәләстин лидери Маһмуд Аббасын бир чыхышыны верилишиндә ҝөстәрир. Дејир ки, Маһмуд Аббас орда ермәни кешишинә дејир ки, биз Ермәнистана силаһ верәҹәјик. Бу адам әрәбҹә билмәдији һалда ҹамааты алдатмаға чалышыр. Һалбуки адам о гәдәр ахмаг вә ағылсыздыр ки, анламыр ки, әрәбҹә билмәјән инсанлара әрәб миллијјәтинә хас олан бир шәхсин чыхышыны тәрҹүмә етмәк лазымдыр. Ҹамаат сәнә инанмајҹаг. Арашдыраҹаг. Сән тәрҹүмә етмәсән дә ону кимләрәсә тәрҹүмә етмәдән сәнә инанмајаҹаглар. Әслиндә Камран да ҝөзәл билир ки, инсанлар она инанмајаҹаглар. Үстәлик бүтүн дүнјанын сионист режимә гәзәбләндији бир вахтда сәнин нәсил әндәр нәслини јаш јујуб гуру сәрәҹәкләр. О буну ҝөзәл билир. Садәҹә сионист режимдән тулапајы алдығы үчүн халга јаландан да олса фәләстинлиләри пис тәгдим етмәјә чалышыр.

Һалбуки Маһмуд Аббас орда дејир ки, ермәниләр бизә БМТ-дә сәс вериб.
Камранын ады үстүндәдир. О һәлә сијасәтә гарышмадығы вахтларда, шоу бизнес әһли илә отуруб дуран заманларда бир нәфәр онун верилишинә зәнҝ вуруб демишди ки, Камран мүәллим, биз аиләликҹә сизин ојнамағыныза һејран олмушуг. Хаһиш еләсәк бизим үчүн ојнајарсыз? Камран да башлајыр дүшүк дүшүк ојнамаға. Киши ону ојнадандан сонра дејир ки, мәнә мәһәлләдә "итојнадан филанкәс" дејирләр.

Камран инди дә ојнајыр. Амма мусигили мејданларда шоу әһли илә дејил сионист исраилин чалдығы һава илә ојнајыр.


1063 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...