Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Октјабр 2023

3000 манатлыг телефон сөһбәти

Дејирәм биз Азәрбајҹан телеканализасијаларына бахмаг истәмәсәк дә залым оғлу өзү ҝәлиб бизләри тапыр. Ҝүја биз бу каналлары бојкот еләдик ки, бахмајаг. Онсуз да бахымлы бир шеј јохдур. Амма бу каналлардакы верилишләр ҝәлиб өзләри бизи тапырлар.

Әслиндә ҝөрүнүр биз бир мәнада нашүкүрлүк етдик. Ҝүл кими һеч олмаса азтв вар иди. Ҝополоҝија тәгдим едилсә дә Азәрбајҹан орда ҝүллү чичәкли ефирә верилсә дә ҹәһәннәм абыр һәја вар иди. Дөвләт санки бизы деди ки, мадам ки, мәним дүнјалар ҝөзәли азтв каналыма бахмырсан, сәнә бир тој тутарам ки, дәјмишин гала гала калын төкүләр. Ҝөтүрүб өзәл каналларын сајыны артырдылар вә онлара халгын мәнәвијјатыны корламаг үчүн ҝениш мејдан вердиләр. Инди адам дејир ки, илаһи каш елә бүтүн каналлар азтв кими ҝополоҝија данышарды. Өлкәдәки сечки сахтакарлығыны шәффаф сечки адландырајды, сифаришли мәһкәмәләри әдаләтли мәһкәмә һесаб едәрди. Шәхсән мән разыјам ки, отурум белә ҝоплара гулаг асым. Затән мәлумдур ки, Азтв јалан палан халгы алдадыр. Амма диҝәр абырсыз мәнәвијјатдан узаг каналлар олмајајды.

Мәсәлән каналларын бириндә (ад чәкиб реклам етмәк истәмирәм) бир нәсәшүнас чағырыблар, дејир ки, бир киши ханымына 3000 манатлыг телефон алмырса о гадынын ондан бошанмаг һаггы вар. Ишә бах да. Дурдуг јердә адамы әсәбләшдириб өзүндән чыхарырлар. Бәли дүз әмәлли өлкәдә јашасајдыг, бу халгын ајда 5000 манат маашы олсајды 3000 јохе 4000 манатлыг телефон алмајан кишинин дә белә лап...

Амма бир јандан пулсузлуг, диҝәр јандан да өлкәдә һагсызлыг баш алыб ҝетдији бир вахтда ҝөрүн каналлар халга нәји тәлгин едир. Әслиндә мәгсәд телеканализасијаја бахмајан инсанлары сосиал шәбәкәләрдә дә бу ҹүр ишләрлә мәшғул етмәкдир. Мәсәлән ҹамаатын Фаҹебоокда Фәләстинә дәстәк нүмајиш етдирдијини ҝөрән сионист нөкәри телеканализасијаларымыз белә верлишләри сосиал шәбәкәләрә бурахыр ки, халг Фәләстин халгына зүлм етдији үчүн исраили јох бунларын ддәдә бабаларыны сөјсүнләр. Чүнки бу телеканализасија бөјүкләри дүнәндән разыдылар ки, ҹамаат сионистләри јох онларын дәдә бабаларыны сөјсүнләр.

Тәсәввүр един ки, өлкәдә бу гәдәр һагсызлыг вар. Сајсыз-һесабсыз инсанлар ҝүнаһсыз јерә шәрләниб. Бирини Иран аҝенти ады илә диҝәрини наркоман адландырыблар һәбс едирләр, һеч кимин јадына инсан вә гадын һаглары дүшмүр. Амма бир киши арвадына 3000 манатлыг телефон алмырса о гадынын бошанмаг һаггы вар имиш.

Һәрдән адам дүшүнүр ки, илаһи нијә ҝөрә бу телеканализасијалара бомба дүшмүр? Биз киминсә өлмәсини бурда арзу етмирик. Амма телеканализсијалар ишләмәјән вахт, һеч олмаса ҝеҹә вахт һәрәсинин бинасына бир бомба дүшәрди. Инсан итҝиси олмазды амма бүтүн аваданлыглары тәләф оларды. Ҹанымыз гуртарарды бунларын әлиндән.


1403 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...