Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2023

Гәзза вә сусгун үммәт

Мүсәлманлара иззәт верән Аллаһын ады илә!

Доғрудан да бу ҝүн мүсәлманларын вәзијјәти ағырдыр. Тәсәввүр един ки, бу гәдәр мүсәлман өлкәләринин ҝөзү габағында сионист режим фәләстинлиләри гырыр, хәстәханалары бомбардыман едир, нечә мин көрпә өлүб. Һәлә бөјүкләри демирәм. Инсан һәрдән дүшүнүр ки, ҝөрәсән мүсәлманлар һара бахыр?

Доғрудан да бу ҹүр һалларда мејдана чыхыр, бәлли олур ки, мүсәлманларын сајы чох аздыр. Јәни һәгиги мүсәлманларын. Чүнки һәр өзүнә мүсәлман дејән мүсәлман сајылмыр. Мәсәлән һәдиси шәрифдә Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Мустаҝа саллаллаһу алејһи вә алиһ бујурур ки, һансы мүсәлман фәрјад едән, көмәк истәјән бир кишини ҝөрүб онун имдадына јетмәсә мүсәлман дејил.

О ҝүн Түркијә вәтәндашы олан ағсаггал бир киши чох ҝөзәл сөз деди. Дејир ки, Фәләстиндә о фаҹиә јашандығы вахтларда һаҹылар ҝәрәк һәҹҹи тәрк еләсинләр.

Мәрһум Имам Хомејни рәһмәтуллаһ бујурарды ки, Исраилә һәр мүсәлман ағзынын сујуну атса Исраили су басар. Амма тәәссүфләр олсун ки, бу гәдәр мүсәлман өлкәси бир иш ҝөрә билмир. Дүздүр Исраил режиминин АБШ кими бөјүк бир һимајыдары вар. АБШ да супердөвләт сајылыр. Һазырда Исраил үчүн бу нә гәдәр тәјјарә, зиреһли техника, силаһ сурсат јоллајыр. Амма Һәмас сионист Исраил мифи батил етдији кими Иран да АБШ адлы бир дивин аҹизлијини дәфәләрлә ҝөстәриб.

Унутмајын ки, исраили ҝүҹлү едән (әлбәттә ҝүҹүнү көрпә ушаглара ҝөстәрир) АБШ һимајәдарлығы дејил. Бунун да өзүнәмәхсус шәкилдә тәсири ола биләр. Лакин әсас мәсәлә мүсәлман өлкәләридир. Мәсәлән Мисир сәрһәди фәләстинлиләрин үзүнә бағлајыр. Азәрбајҹан һакимијјәти исраили 60 фаиз бензинлә тәмин едир. Демәли Фәләстиндә өлән һәр көпәнин ҝүнаһы һәм дә Мисир вә Азәрбајҹан һакимијјәти һесаб едилмәлидир.

Она ҝөрә дә нә гәдәр ки, мүсәлман дөвләт башчылары Аллаһдан узаг дүшәҹәк, онун гәлбиндә олан мәрһәмәт һисси дә өләҹәк. Мәсәлән һеч узаға ҝетмәјәк. Ҝөтүрәк исраилин һүҹумларына севинән бәзи һәмвәтәнләримизи. Елә бил ки, шејтанын гарнындан чыхыблар. Һеч инсан мајасы дашымырлар.
Валлаһ нә дејәсән белә јалтаглара. Бизә мүтләг бир бәла ҝәләҹәк.


2390 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...