Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2023

Нијә биз?

Мәлум олдуғу кими артыг нечә ҝүндүр ки, сионист режим ордусу Фәләстинли көрпәләри шәһид едир. Сионист режим јарадылан ҝүндән бу ҝүнә гәдәр бу гондарма режим әтрафдакы әрәб өлкәләри илә мүһарибәләр едиб. Бундан башга заман заман Гәззада сүдәмәр ушаглары гәтлә јетирибләр.

БМТ дә башда олмагла дүнјанын инсан һагларындан дәм вуран дөвләтләри бу әдаләтсизлијә ҝөз јумурлар. Бәзиләри исә үстәлик сионист режимә дәстәк олур. Тәкҹә сијаси дәстәк, информасија дәстәји вермәклә кифајәтләнмирләр, үстәлик һәрби дәстәк олурлар. Мәсәлән, америкалылар дүнјада өзләрини демократија бешији адландырырлар амма сионист режимә силаһ сурсат ҝөндәрирләр. Әлбәттә Америка өзү бөјүк шејтандыр. Сионист режим исә онун ганунсуз өвлады, јахуд да гудуз итидир. Бунлар өз јериндә.

Гәрибәси бизим өлкәдә баш верир. Мисал үчүн бир сыра мүсәлман вә христиан өлкәләриндә Фәләстини дәстәкләјән инсанлар аксијалар кечирирләр. Сионист режими гатил, ҹинајәткар адландырырлар. Амма Азәрбајҹанда исә сакитчиликдир. Залым һакимијјәти ки анладыг. Онлар затән сионистләрин мәмурлары өлкәјә ҝәләндә онларын габағында икигат әјилиб тәзим едирләр. Сионист медианы да анладыг. Лом Камранлар, Заурлар, Бајоғлулар, Лафтвләр вә даһа кимләр кимләр онсуз да сионист нөкәрләридир? Бәс јахшы инсанлара нә ҝәлиб? Үстәлик бурада диндар гејри диндар ајрысечкилији дә јерсиздир. Чүнки Италијада, Франсада етираз едәнләр мүсәлман дејилләр. Амма инсандырлар. Бизә ҝөрәсән нә олуб? Биз инсанлығымызы итирдикми?

Һалбуки фәләстинлиләри биз даһа јахшы анламалыјыг. Ејни гондарма режим узун илләрлә бизим Гарабағымызда да мөвҹуд иди. Ити гован кими говдуг ҝетдиләр. Амма биз фәләстинлиләри даһа јахшы баша дүшмәли икән сионист режимин бизим гара гаршымыза ҝөзүмүзә ашиг олуб бизә силаһ сурат сатмасыны бәһанә ҝәтириб инсанлығымызы итиририк. Бизә нә олур? Доғрудан да бу јазыг халга нә једирдиб ичиздирирләр? Әрзагларына дәрманмы гатырлар? Нә баш верир?


2447 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...