Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2023

Һансы дин, һансы дөвләт?

Дини Гурумларла иш үзрә Дөвләт Комитәсинин сәдри Мүбариз Гурбанлы бу јахынларда Ҝүрҹүстана сәфәр едиб. Даһа сонра мүсаһибә верәркән дејиб ки, Ҝүрҹүстаны хариҹи дөвләтләрин дөвләт - дин тәсириндән горумаг үчүн орада мүәјјән ишләр ҝөрәҹәјик. Орада да ҝүја Ирандан охујуб ҝәләнләрин габағы алынаҹаг, Азәрбајҹанда олдуғу кими Ҝүрҹүстанда охумуш дин хадимләри орда фәалијјәт ҝөстәрәҹәк. Бундан башга орада ҝүја дини коллеҹләр олаҹаг. Һәтта бундан өтрү ҝуја Азәрбајҹан Илаһијјат Университети илә дә әмәкдашлыг едиләҹәк. О дејир:

"Ҝүрҹүстанын мәсҹидләриндә чалышан кадрларын һазырланмасы да ҝүндәмдә дајаныр. Биз буну Ҝүрҹүстанын Дини Мәсәләләр үзрә Дөвләт Аҝентлији илә дә мүзакирә етмишик. Һазырда Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәси (ҜМИ) рәһбәрлији Ҝүрҹүстанда дини коллеҹләрин јарадылмасы фикрини ирәли сүрүр. Белә дини коллеҹләрин јарадылмасы истигамәтиндә аддымлар атылаҹаг, биз дә өз дәстәјимизи верәҹәјик. Ҝүрҹүстанда азәрбајҹанлыларын дини ибадәтләрини јеринә јетирдикләри мәсҹидләрдә мәһз Ҝүрҹүстанда јарадылмыш коллеҹләрдә тәһсил алмыш имамларын ибадәтләри һәјата кечирмәси нәзәрдә тутулур. Һазырда бурада ибадәтләри һәјата кечирән дин хадимләринин тәһсилләринин јүксәк сәвијјәјә галдырылмасы илә бағлы биз дә Азәрбајҹан Илаһијјат институту васитәсилә ишләр һәјата кечирәҹәјик." Бу чәрәнләмәләри ДГДК-нин рәсми интернет сајтында јерләшдирилиб.

Доғрудан да адам нә гәдәр һәјасыз олмалыдыр ки, дуруб өзүнү шиә дүнјасынын ики бөјүк елми мәркәзи олан јерләрдән бириндән, јәни Гум елмијјә һөвзәсиндән үстүн биләсән. Һансы ки, Гумда дәрс дејән устадларын тәләбәләринин ајағынын билдијини Мүбариз Гурбанлынын устадынын һеч башы билмир. Ҝүја бу фәрсизләр өлкәдә дүз әмәлли дини мүһит јаратдылар, галды Ҝүрҹүстан.

Бахын Мүбариз Гурбанлы әслиндә өзү дә Ислам дини јох өз моделләринә ујғун нәсә дүзәлдиб адыны Ислам гојдуглары бир дини мүһүт јаратмаг истәјир. Ҝәрәк Ҝүрҹүстандакы руһаниләр Мүбаризи ити гован кими говардылар. Чүнки бунлар өзләриндә олдуғу кими Ҝүрҹүстанда да јалтаг руһаниләрин мәсҹидләрдә кадр олмасына ҹан атыр, јалтаг диндарлар јетишдирмәјә чалышырлар.

Сән өзүн кимсән ахы? Сәнин өлкәндә диндарлар әзијјәт чәкир. Руһаниләри Мүбаризин көләси олдуғу һакимијјәт зиндана салыб. Ирандан горхдулар һејфини Иранда тәһсил алмыш өз вәтәндашларындан чыхдылар. Адларыны гојдулар наркоман, вәтән хаини, дөвләт дүшмәни. Сизин кими шәрбаз фырылдагчылардан Ҝүрҹүстан мүсәлманларына нә фајда?

Ҝүрҹүстан мүсәлманлары ГМИ-дән вахтында ајрылдыглары кими ҝәрәк ДГДК сәдри Мүбариз Гурбанлынын елә орада ҹавабыны верәрдиләр. Чүнки бу инсанын һансыса руһанијә ағыл вермәјә нә ләјагәти вар нә дә ағлы. Бунлар беш параја дәјмәјән чиркин сијасәтләри илә анҹаг шәр компанојасы баҹарырлар. Аллаһ бу ҹүр инсанларын шәрриндән бүтүн мүсәлманлары горусун.

Јәгин ки, Гурбанлынын чәрәнләмәләрини ешидәнләрин о саат ағлына белә бир суал ҝәләҹәк. Мүбариз мүәллим, һансы диндән, һансы дөвләтдән данышырсан?


1514 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...