Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2023

Ајәтуллаһ Рәиси вә рәис дедикләри Әрдоғанын Гурана мүнасибәти

Гурандан сөз дүшмүшкән Гуран ајәси илә башлајаг. Аллаһ Гуранда бујурур ки, Аллаһ јанында ән һөрмәтли олан инсан ән чох тәгвалы олан инсандыр.

Бу ајәни гејд едиб Аллаһы шаһид ҝәтиририк ки, бир нәфәр Гуран сөзүнү десә, Иран президенти Ајәтуллаһ Рәиси (Аллаһ һифз еләсин) Гуранын зиддинә сөз десә биз Гуранын сөзүнү дејәни дәстәкләјәҹәк, Ајәтуллаһ Рәисини дә әдаләтли олмаға дәвәт едәҹәјик. Төвбә етмәсә архасында намаз гылмајаҹағыг. Чүнки адил олмајан инсанын архасында намаз гылмазлар. Гуран сөзүнү демәјән инсан исә адил ола билмәз.

Ҝәләк сөһбәтимизин мәғзинә. Ајәтуллаһ Рәиси БМТ иҹласында чыхыш етмәк үчүн АБШ-а ҝетди. Бөјүк Шејтанын мәркәзиндә Гуран јандыран шејтанлары рүсвај еләди. Гураны алнына гојуб Гуран јандыран өлкәләрә сәсләниб деди ки, дүнја дурдугҹа Гуран вар олаҹаг. Гуранла мүбаризә апара билмәјәҹәксиз. Ҹәнаб Рәиси данышанда сионистләрдән кимләрсә залда араны гатмаг, тәхрибат етмәк истәдиләр амма мүһафизә хидмәти иҹазә вермәди.

Сонра да диндарлар һаггында иранпәрәст дејирләр. Бахын мәним китабымы Иран президенти Ајәтуллаһ Ибраһим Рәиси мүдафијә едир. Өз өлкәмиздә нә игтидар, нә дә мүхалифәт бир сөз дејә билмәдији һалда Ибраһим Рәиси синәсини фәда едиб шејтанлары онларын ән уҹа трибунасындан рүсвај едир. Бу инсаны мән нијә севмәјим? Аллаһа анд олсун ки, Гурана тоһин едән Ибраһим Рәиси олса, Гураны мүдафијә едән Азәрбајҹанын һансыса мәмуру олса, мүхалифәт партија сәдри олса она да тәшәккүр дејиб тәгдир едәҹәкдик. Рәисини исә мәһкум едәҹәкдик. Чүнки бизим үчүн мүһүм олан Иран, Ираг, Әфганыстан дејил. Бизим үчүн мүһүм олан Ислама сәдагәт, Гурана бағлылыгдыр.

Ирандан башга диҝәр мүсәлман өлкәләри арасында Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоған да диндардыр. Һәтта тәрҹүмеји-һалыны Википедијадан охујанда орада бу ҹүмлә кечир:
1965-ҹи илдә Пијалә паша ибтидаи мәктәбини битирмишдир. Һәмин ил Имам Хатиб лисејинә дахил олмуш вә 1973-ҹү илдә орадан мәзун олмушдур.
Адам 8 ил имам хәтиблик охујуб. Јәни бизим дилдә десәк илаһијјатчыдыр. Амма онун Гурана олан мүнасибәтинә бахын бир дә Ајәтуллаһ Рәисинин. Доғрудур Ајәтуллаһ рүтбәси ади илаһијјатчыдан даһа јүксәк рүтбәдир. Бир диндар кими Әрдоғанын да ҹамиләрдә намаз гылдығыны ҝөрмүшүк. Гуран охудуғу видеолар вар. Амма...

Аммасы будур ки, о дуруб Гураны мүдафијә едәндә она силлә кими ҹаваб верәҹәкләр. Авропада дуруб дејәҹәкләр ки, сән Гураны елә дә мүдафијә едирсән ки, санки идарә етдијин дөвләтдә Гурана һөрмәт вар. Әхлагсызлыг, позғунлуг Түркијәдә. Әхлагсызларын ачыг ашкар шәрәфсизлик етмәсинә иҹазә Түркијәдә. Гадын алвери Түркијәдә. Бәзи азәрбајҹанлы гызлар да дахил олмагла башга гызларын бәдәнини сатмасы Түркијәдә. Һәмҹинсбазларын азадлығы Түркијәдә. Барларын, араг евләринин, фаһишәлијин, ачыг сачыглығын баш алыб ҝетмәси Түркијәдә. Белә бир шәрәфсиз мүһит ијарадан, јаранмасына баис олан кимдир? Тәбии ки, Әрдоған. Чүнки дөвләтин башында дуран адамдыр. Буна ҝөрә дә Ислам ҹамиәсиндә Әрдоған Гурандан нә данышса инандырыҹы дејил. Гуран ајәләрини охујанда Гуран она ләнәт охујур.

Амма Ибраһим Рәиси елә өлкәнин президентидир ки, о өлкәдә бу һагсызлыгларын һеч бири јохдур. Кимсә ҝизлин олараг нәсә едә биләр. Амма дөвләт Гурана зидд бу ҹүр һәрәкәтләрә гадаға гојуб, кимсә бу гануну позса ҹәзаланыр.

Елә дүнја империализминин Иранла дүшмән олмасынын бир сәбәби дә будур. Чүнки онлар Гуранла мүбаризә апарырлар. Әрдоғанын тәмсил етдији дин исә Ислам дејил. Ислам кими гәләмә верилән бир шејдир ки, дин дүшмәнләринә дә бу лазымдыр. Онлара Әрдоған кими Ислам дүнјасынын лидери лазымдыр. Јәни Гурана әмәл етмәјән Гуран охујан инсан. О инсан ки, Гуран ону мәзәммәт едир.


1590 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...